کشور ها کمک می کند. شایان ذکر است که نگاه کردن به صادرات به عنوان خالص شدن از اجناس مازاد ، دیدی کوتاه مدت م یباشد و صادرات واقعی تعهدات بلند مدتی را در برنامه ریزی ها می طلبد . صادرات... متن کامل