شکل(3- 1): تأثیر نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی شنی
مقایسه محلول شماره1 ((EC=1 dS/m , SAR=6 meq1/2 L-1/2 با نمونه شاهد (EC=0.331 dS/m , SAR=0.264 meq1/2 L-1/2) باعث افزایش 10 درصدی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک می شود.
مقایسه محلول شماره 2 (EC=1 dS/m , SAR=9 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد 7/2 درصد افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره3 (EC=1 dS/m , SAR=12 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد 9/1 درصد افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره 4 (EC=3 dS/m , SAR=6 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد 89/21 درصد افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره 5 (EC =3 dS/m , SAR=9 meq1/2 L-1/2)با نمونه شاهد 2/19 درصد افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع در بافت لومی شنی را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره 6 (EC =3 dS/m , SAR=12 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد 4/10 درصد افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره 7 (EC =5 dS/m , SAR=9 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد 9/21 درصد افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره 8 (EC =5 dS/m , SAR=12 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد 94/19 درصد افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره 1 ،2 و3 نشان می دهد که با افزایش نسبت جذبی سدیم از 6 به 9 و 12 (ریشه میلی اکی والان در لیتر) به ترتیب 6/6 و 3/7 درصد کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره 4 ،5 و 6 نشان می دهد که با افزایش نسبت جذبی سدیم از 6 به 9 و 12 (ریشه میلی اکی والان در لیتر) به ترتیب 2/2 و43/9 کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره 7 و 8 نشان می دهد که با افزایش نسبت جذبی سدیم از 9 به 12(ریشه میلی اکی والان در لیتر) هدایت هیدرولیکی اشباع خاک 6/1 درصد کاهش یافت.
مقایسه محلول شماره 1 و 4 نشان می دهد که با افزایش شوری از 1 به 3 (دسی زیمنس بر متر) هدایت هیدرولیکی اشباع خاک 84/10 درصد افزایش یافت.
مقایسه محلول شماره 2، 5 و 7 نشان می دهد که با افزایش شوری از 1 به 3 و 5 (دسی زیمنس بر متر) هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به ترتیب 06/16 و 7/18 درصد افزایش یافت.
مقایسه محلول شماره 3، 6 و 8 نشان می دهد که با افزایش شوری از 1 به 3 و 5 (دسی زیمنس بر متر) هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به ترتیب 3/8 و 67/17 درصد افزایش یافت.
همچنین نتایج نشان می دهد که بین محلول شماره 4 (EC=3 dS/m , SAR=6 meq1/2 L-1/2) و محلول شماره7(EC=5 dS/m , SAR=9 meq1/2 L-1/2) هیچ اختلافی در مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک با بافت لومی شنی دیده نمی شود.
اثر متقابل بین شوری و نسبت جذبی سدیم بر روی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (KS) که بصورت معادله زیر تعریف شده نشان می دهد که به ازای یک واحد در افزایش شوری مقدار هدایت هیدرولیکی 557/5 افزایش و به ازای یک واحد در افزایش نسبت جذبی سدیم مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک 903/1 کاهش می یابد. ضریب رگرسیون معادله خط ذیل (R2) برابر با 884/0 می باشد.
KS =611/135 + 557/5 EC – 903/1 SAR
که در آن واحد KS بر حسب (سانتی متر در روز)، EC بر حسب (دسی زیمنس بر متر) و SAR بر حسب (ریشه میلی اکی والان در لیتر) می باشد.جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، خطای میانگین مطلق (MAE) و خطای نسبی (RE) معادله فوق به ترتیب برابر با 54/2، 96/1 و 43/1 می باشد.
3-2- تأثیر هدایت الکتریکی و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع درخاک لومی
نتایج حاصل از جدول تجزیه ی واریانس (3-4) نشان می دهد تأثیرشوری و نسبت جذبی سدیم آب آبیاری بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با بافت لومی در سطح 1 درصد معنی دار می باشد.