اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افکار غیرمنطقی و تاب¬آوری در معتادان به مواد مخدر- قسمت ۲۷

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افکار غیرمنطقی و تاب¬آوری در معتادان به مواد مخدر- قسمت ۲۷

۵۷۱/۰

 

 

۱۸/۷

 

 

۱

 

 

۱۸/۷

 

 

پیش آزمون

 

 

 

 

 

۰۱/۰

 

 

۶۱/۲۲

 

 

۳۴۲/۲۸۴

 

 

۱

 

 

۳۴۲/۲۸۴

 

 

گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵۷۳/۱۲

 

 

۱۷

 

 

۷۴۱/۲۱۳

 

 

خطا

 

 

در جدول ۱۱-۴ نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات تاب آوری گروه کنترل و آزمایش در مرحله پس آزمون نشان داده شده است. با توجه به معنی داری مقدار F بدست آمده که برابر با ۶۱/۲۲می باشد فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری باعث افزایش تاب آوری معتادان به مواد مخدر می شود.
جدول۱۲-۴: نتایج تحلیل کواریانس نمرات تاب آوری در مرحله پیگیری

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه اثر سطح معناداری مقدار F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
۴۹/۰ ۱۳۹/۰ ۴۸۶/۲ ۸۶/۳۷ ۱ ۸۶/۳۷ پیش آزمون
۰۱/۰ ۵۶/۱۶ ۱۹۷/۲۵۲ ۱ ۱۹۷/۲۵۲ گروه
۲۳/۱۵ ۱۷ ۹۱/۲۵۸ خطا

 

در جدول ۱۲-۴ نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات تاب آوری گروه کنترل و آزمایش در مرحله پیگیری نشان داده شده است. با توجه به معنی داری مقدار F بدست آمده که برابر با ۵۶/۱۶ می باشد فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری باعث افزایش تاب آوری معتادان به مواد مخدر می شود.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۱-۵) خلاصه:
درگیری جامعه امروز ایران با مواد اعتیاد آور و هدر رفتن سرمایه های انسانی، اقتصادی و اثرات سوء مصرف آن در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همچنین مشاهدات، پژوهشگر را به بررسی آثار و تحقیقات در این حوزه سوق داد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخش درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر باورهای غیر منطقی و تاب آوری در معتادان به مواد مخدر در کمپ شهرستان نطنز انجام شد. از آنجا که معمولا در افراد معتاد مکانیزم های روانی مورد استفاده مرضی و نابهنجار است یعنی اینکه یک فرد معتاد از باورهای غیر منطقی بیشتری برخوردار است. در این پژوهش تلاش در جهت بررسی عوامل و مکانیزم های روانشناختی و عاطفی و شیوه استفاده از آنها توسط معتادان می باشیم.
عکس مرتبط با اقتصاد
تحقیقات نشان می دهد افرادی که دارای سطح بالایی از تاب آوری هستند نسبت به افرادی که تاب آوری پایینی دارندکمتر فرسوده می شوند و همچنین جهت حل مشکلات خود کمترین گرایش به سمت سوء مصرف مواد مخدر دارند.
برنامه درمانی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری ترکیبی از تکنیک های آرمیدگی و تکنیک های شناختی-رفتاری است. این برنامه شامل ترکیبی از انواع گوناگون آرمیدگی، تصویر سازی و دیگر تکنیک های کاهش اضطراب را با دیگر رویکردهای شناختی-رفتاری معمول، مانند بازسازی شناختی و آموزش مقابله موثر، آموزش ابرازگری و مدیریت خشم است.این تکنیک ها همگی در یک برنامه گروهی که شامل ۱۰ مبحث هفتگی است گرد آمدند. هر جلسه شامل اطلاعات روانی-آموزشی در مورد تکنیک های مدیریت استرس و دستور العمل های اساسی تمرین آرمیدگی می باشد. گروه نمونه ۲۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب ، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند، پس از آن ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای براساس برنامه آموزشی مدیریت استرس برای این افراد برگزار شد. قبل از برگزاری جلسات، بعد از اتمام جلسات و دو ماه بعد آموزش مدیریت استرس، پرسشنامه تاب آوری و پرسشنامه باورهای غیر منطقی برای هر دو گروه آزمایش و کنترل به عمل آمد. در نهایت با بهره گرفتن از آزمون های آماری از جمله تحلیل کوواریانس و تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد و نتایج زیر بدست آمد
مدیریت خشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *