فراهانی، م. ن؛ شهرآرای، م و علیزاده، ت. (۱۳۸۶). استرس ناباروری. فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی و اطلاع رسانی، ۲: ۱۳-۹٫
فلسفی، ف. (۱۳۷۵). استرس و سلامت. مجله تربیت. شماره ۱۱۰: ۶۸-۷۱٫
قربانی، ب؛ میلانی فر، ا. (۱۳۸۸). ناباروری و بیمه. انیستیتو ابن سینا تهران. ۹: ۶۵-۵۷٫
قره خانی، پ و ساداتیان، س ا. (۱۳۸۴). تظاهرات اصلی و درمان بیماری‌های زنان CMMD. تهران: انتشارات نور دانش.
کاپلان، ه؛ سادوک، و؛ سادوک، ب. (۲۰۰۷). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی. ترجمه: نصرت اله پورافکاری. (۱۳۸۸). انتشارات شهر آب: آینده سازان.
کاویانی، ح؛ جواهری، ف؛ بحیرایی، ه. (۱۳۸۴). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب: پیگیری ۶۰ روزه. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، ۱، ۹۵-۴۹٫
کاویانی، ح؛ حاتمی، ن؛ جواهری، ف. (۱۳۸۷). اثرکاهنده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افکار خودآیند و نگرشهای ناکارآمد. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، ۶، ۵-۱۴٫
کلارک، د م؛ فربورن، ک ج. (۱۹۵۴). دانش و روش‌های کاربردی رفتار درمانی شناختی. مترجم: کاویانی، ح. (۱۳۸۰). انتشارات سنا.
کلینیکه، ک. (۱۹۹۹). مجموعه کامل مهارتهای زندگی. ترجمه شهرام محمدخانی. (۱۳۹۰). تهران نشر رسانه تخصصی.
لوکر، ت.، و گرگسون، ا. (۲۰۰۳). خودآموز مدیریت استرس. ترجمه ؛ رضایی، م ؛ ژکان، م. (۱۳۸۸). تهران: نشر دانژه.
مشیریان فراحی، س. م. (۱۳۹۳). اثر بخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر بر بهبود روابط والد فرزند، افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه‌های پرخاشگری دانشجویان دختر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
مطیعی، گ؛ آقایوسفی، ع.ر؛ چوبساز، ف؛ و شقاقی، ف. (۱۳۹۰). اثربخشی مقابله درمانگری بر احساس تنهایی زنان نابارور. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال ۵، شماره۳(۱۹): ۹۸-۸۵٫
موتابی، ف؛ فتی، ل. (۱۳۹۰). راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاری. نشر دانژه.
مهدی‌زاده، م. (۱۳۹۱). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی ومسئولیت پذیری زنان متاهل شهر مشهد.۲۷-۲۸٫
نادری، و؛ برجعلی، ا و منصوبی فر، م. (۱۳۹۰). اثر بخشی آموزش مهارت مدیدیت استرس بر کیفیت زندگی. فصلنامه سلامت و روان شناسی. دوره ۱٫شماره ۲٫
نشاط دوست، ح. ط؛ نیلفروش زاده، م. ع؛ دهقانی، ف؛ مولوی، ح. (۱۳۸۸). اثربخشی درمان شناختی – رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلوپسی آرئاتا در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان. مجله دانشکاه علوم پزشکی اراک، دوره ۱۲، شماره ۲: ۱۳۳-۱۲۵٫
نوربالا، ا ع؛ رمضان‌زاده، ف؛ ملک افضلی اردکانی، ح؛ عابدی نیا، ن، رحیمی فروشانی، ع؛ شریعت، م.(۱۳۸۶). تاثیر مداخلات روانپزشکی در میزان افسردگی زوج‌های نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر (عج). مجله پژوهشی حکیم، ۱۰(۴)، ۲۶-۱۷٫
نینان، م و دراین، و. (۱۹۵۳). مقدمه ای بر شناخت درمانی. مترجم: شاطرلو، ع. (۱۳۸۸). انتشارات ورای دانش.
نیلفروشان، پ؛ احمدی، س. ا؛ عابدی، م. ر؛ احمدی، م.ر؛ احمدی، س. م. (۱۳۸۴). نگرش نسبت به ناباروری و رابطه آن با افسردگی و اضطراب در افراد نابارور. باروری و ناباروری، سال ۷، شماره ۵: ۵۴۲-۵۵۶٫
نیلفروشان، پ؛ لطیفی، ز؛ عابدی، م. ر؛ احمدی، س. ا. (۱۳۸۵). مقایسه کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن در زنان بارور ونابارور. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، دوره ۴، شماره ۱ و ۲: ۷۰-۶۶٫
هاوتون، پ م؛ کلارک؛ کیس، س. (۱۹۸۹). رفتاردرمانی شناختی. مترجم : قاسم زاده، ح ا. (۱۳۷۶). تهران. انتشارات ارجمند.
منابع لاتین
Abbey, A., Andrews, FM., & Halman, L J. (1992). Infertility and subjective well­being: The mediating roles of self­ esteem, internal control and interpersonal conflict. Journal of Marriage and Fam; ۵۴, ۴۰۸­۱۷٫
Abbey, A., Andrews, FM., & Halman, L J. (1991). Gender’s role in responses to infertility. Psychology of Woman Quarterly. 15, 295-316.
Abbey A., Halman L., & Antonia J.(1998). The role of perceived control, attributionas, and meaning in member’s of infertile couples well- being. J Soc Clin Psychol. 14:271- 296.
Anderson, K.L. & Burckhardt, C.S. (1999). Conceptualization and measurement of quality of life as an outcome variable for health care intervention and research. J Adv Nurs; 29(2): 298-306.
Antoni, M. H., Lechner, S. C, Kazi. A., Wimberly, S. R., Sifre, T., Urcuyo, K. R., Phillips, K., Glück, S., & Carver C. S. (2006). How stress management improves quality of life after treatment for breast cancer. Journal of Consuling and Clinical Psycology. Arlington, 74(6): 1143.
Balen, F. V. & Bos, H. M. W. (2004). Infertility , Culture, and psychology in worldwide perspective. Journal of Reproduction and Infant Psychology, 22, 4, 245-247.
Beck, A. T. (1964). Thinking and depression: Theory and therapy. Archives of General Psychiatry, 10,561-571.
Berg, B J, Wilson JF, Weingrtner PJ. (1991). Psychological sequelae of infertility treatment: the role of gender and sex role identification. Soc Sci Med. 33 (9): 1071– ۸۰٫
Beutel M, Kuprer J, Kirchmey, P. & et al. (1999). Treatment – related stresses and depression in couples undergoing assisted reproductive treatment by I VF or I CSI . Andrologia .31: 27­۳۵٫
Boivin, J., Bunting, L., Collins, J. & Nygren, K. (2007). International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care.Hum Reprod. march. 22(6). pp: 1506-1512.
Bowling, A. & Zahava, G. (2004). ‘An Integrational Model of Quality of life in Older Age. Results From the ESRC/MRC HSRC Quality of life Survey in Britain’, Social Indicators Research, 69, 1-36.
Bresnick, E. & Taymor, M.L. (1979). The role of counseling in infertility .Fertil Stril . 32(2): 154­۶٫
Broeck, U. V. D., Emery, M., Wischmann, T. & Thorn, P. (2010). Counseling in infertility: Individual, couple and group intervention. Patie
nt and counseling, 81, 422-428.
Carreño Meléndez, J., Morales Carmona, F., Sánchez Bravo, C., Henales Almaraz, C., & Espindola Hernández, J.G. (2007). An explanation of depression and anxiety symptoms in sterile women. Ginecol Obstet Mex. 75(3):133-41.
Carter, J., Applegarth, L., Josephs, L., Grill, E., Raymond, E., & Rosenwaks, B.Z. (2011). A cross-sectional cohort study of infertile women awaiting ocyte donatia: The emotional, sexual, and quality of life impact. Fertility and sterility, 95(2):711-16.
Cattoli, M. A., Allegra, P. E., Levi Setti, D., Carone, M. Bertoli, and Mannom M. (2004). “Impact of Infertility on Couples Quality of life: N Italian Multicenter Survey with SF-36 Questionnaire” Fertility and Sterility 82(2): 103.