بدون اینکه هیچگونه فعالیت بدنی انجام بدهم متوجه شده ام که قلبم غیر عادی کار می کند (مثلا ضربان شدید قلب یا از کار افتادن آن برای چند لحظه).

بدن هیچ دلیل موجهی احساس ترس می کنم.

احساس می کنم زندگی بی معنی است.

پیوست شماره ۴
پروتکل آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی – رفتاری
دستورالعمل جلسات آموزشی
جلسه اول
اطلاعات برنامه:
هدفاین برنامه بر تکنیک های مدیریت استرس و مهارتهای آرمیدگی تمرکز دارد. بیشتر مردم هر از چند گاهی نوعی شرایط پر استرس را تجربه می کنند، برخی افراد بیشتر از دیگران با چنین شرایطی مواجه اند.
شما حتما نباید زندگی پر استرسی داشته باشید، تا بتوانید از این مهارت ها بهره مند شوید؛ این مهارت ها در مئقعیت هایی که پر استرس به نظر نمی رسندنیز میتوانند کمک کننده باشند. به عنوان مثال شما میتوانید مهارتهای آموخته شده در این برنامه را برای تصمیم گیری یا ارتباط موثر در هر نوع موقعیتی بکار ببرید. بنابراین نیازی نیست که تحت استرس زیادی باشید تا از شرکت خود در این برنامه چیزی بدست آورید. با این حال متوجه خواهید شد در زمان هایی که استرس را تجربه می کنید ، تکنیک های آموخته شده در مقابله با موقعیت پر استرس به شما کمک می کنند.
حضورحضور شما در تمام ده جلسه الزامی می باشد . چرا که بنای هر جلسه بر اساس مهارتهای مدیریت استرس و آرمیدگی آموخته شده در جلسه ی قبل می باشد .
رازداری : برخی از شما قبلا در گروه هایی شرکت داشته اید. بنابرای میدانید که راز داری مسئله ی مهمی است. برای اینکه شرکت کنندگان بتوانند به راحتی در گروه صحبت کنند ، رازداری یک اصل ضروری است .شما میتوانید برای صحبت کردن در مورد تجارب یا احساساتتان در خارج از گروه ، آزاد و راحت باشید ؛ اما لطفا در مورد تجارب دیگر اعضای گروه حتی بدون ذکر نام صحبت نکنید . اگر کسی خارج از گروه تصادفا آنها را بشناسد ، ممکن است از موقعیت حدس بزنند که در مورد چه کسی صحبت می کنید و اصل رازداری گروه از بین میرود . شما میتوانید خارج از گروه برای صحبت کردن در مورد تجارب خودتان و آنچه می آموزید راحت باشید ، اما نه در مورد تجارب سایر اعضای گروه.
توضیح ساختار برنامه:
هر جلسه از دوبخش تشکیل میشود : تکنیک های مدیریت استرس و تمرین های آرمیدگی
تکنیک های مدیریت استرس:
این بخش با بحث گروهی در مورد شرایط پر استرس افراد آغاز می شود .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.