اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن شهر تهران- قسمت 2

اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن شهر تهران- قسمت 2

2 اصل سوم: مولد بودن و انجام کارهای سودمند و معنادار………………………………23
4-9-2 اصل چهارم: برنامه ریزی و سازماندهی بهتر…………………………………….24
5-9-2 اصل پنجم: دور کردن نگرانی ها…………………………………………………….24
6-9-2 اصل ششم: کاهش سطح توقعات و آرزوها……………………………………….25
7-9-2 اصل هفتم: افزایش تفکر مثبت و خوش بینی……………………………………25
8-9-2 اصل هشتم: زندگی در زمان حال…………………………………………………….26
9-9-2 اصل نهم: پرورش شخصیت سالم……………………………………………………..26
10-9-2 اصل دهم: پرورش شخصیت اجتماعی و برون گرا…………………………27
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
11-9-2 اصل یازدهم: خود بودن……………………………………………………………….27
12-9-2 اصل دوازدهم: از بین بردن احساسات و مسائل منفی……….…………..28
13-9-2 اصل سیزدهم: ارتیاطات نزدیک و صمیمانه……………………………………28
14-9-2 اصل چهاردهم: اولویت و ارزش دادن به شادی……..……….….……….28
10-2 تعارض کار- خانواده…………………………………………………………………………..29
1-10-2 تعارض کار- خانواده………………………………………………………………….30
2-10-2 تعارض خانواده- کار………………………………………………………………….30
11-2 انواع تعارض کار- خانواده………………………………………………………………31
1-11-2 تعارض مبتنی بر زمان………………………………………………………….31
2-11-2 تعارض مبتنی بر فشار………………………………………………………….32
3-11-2 تعارض میتنی بر رفتار………………………………………………………….33
12-2 مدلهای تعارض کار- خانواده…………………………………………………….34
1-12-2 مدل ناسازگاری نقش های شغلی و خانوادگی گرینهاوس و بیوتل………..34
2-12-2 مدل تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار-خانواده وایدانوف…………..37
1-2-12-2 عوامل مرتبط با زمان …………………………………………………………..38
2-2-12-2 سرایت روانی از نقش های کاری یا خانوادگی…..……………………38
3-12-2 مدل پیشایندها و پیامدهای تعارض کار- خانواده دوکسبری و هیگینز………40
1-3-12-2 پیشایندهای مدل و ساز و کار آنها……………………………………………..40
2-3-12-2 پیامدها………………………………………………………………………………………….42
13-2 تفاوت های جنسیتی در تعارض کار- خانواده………………………………….43
14-2پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از ایران…..……………………………..47
15-2 پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران……………………………………………51
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
1-3 روش پژوهش…………………………………………………………………………………….56
2-3 روش گردآوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………..56
3-3 مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد……………………………………………56
1-3-3 پایایی مقیاس………………………………………………………………………………58
2-3-3 روایی مقیاس……………………………………………………………………………….58
4-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه………………………………………..59
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………….61
2-4 توصیف داده ها……………………………………………………………………………………….61
3-4 تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………..62
1-3-4 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………….65
2-3-4 فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….67
3-3-4 فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………67
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………….72
2-5 فرضیه اول………………………………………………………………………………………72
3-5 فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………….73
4-5 فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………..73
5-5 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………..77
6-5 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………77
7-5 پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………77
فهرست جداول
جدول(1-2) فرمت کلی جلسات گروه درمانی شادمانی فوردایس……………………28

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *