شکل (3-12) بلوک دیاگرام روش مبتنی بر جریان های استاتور را نشان می دهد. از معادله (3-36) خطای تخمن سرعت با استفاده از جریان استاتور و شار رتور محاسبه می شود و اگر یک کنترل کننده PI که بهره تناسبی و انتگرالی مناسب داشته باشد ، به کار گرفته شود این کنترل کننده می تواند سرعت تخمینی را برای ایجاد خطای تخمین سرعت صفر کنترل کند.

شکل3‌-12- ساختمان طرح تخمین سرعت با استفاده از جریان های استاتور.
در ضمن مقدار خروجی کنترل کننده PI یعنی سرعت تخمینی می تواند سرعت واقعی را تخمین بزند. در معادله (3-36) دامنه شار رتور همانند کنترل برداری عمومی ثابت نگه داشته می شود. از آن جایی که خطای جریان استاتور با یک تابع درجه اول برای مقدار خطا در تخمین سرعت نمایش داده می شود این روش می تواند یک تخمین سریع و همچنین مقاوم در برابر تغییرات پارامتر ارائه دهد. در فصل چهارم این پایان نامه شبیه‌سازی انجام شده مبتنی بر همین روش می باشد.

شبیه‌سازی و ارائه نتایج کنترل سرعت بدون حس‌گر سرعت
4-مقدمه
در این فصل به ارائه چگونگی روند شبیه‌سازی کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت پرداخته می‌شود. کنترل برداری مبتنی بر کنترل برداری غیر مستقیم است یعنی با استفاده از سیگنال سرعت و فرکانس لغزش بردارهای یکه محاسبه می‌شود. برای تخمین سرعت نیز از روش MRAC مبتنی بر جریان‌های استاتور که در قسمت (3-2-4) به آن پرداخته شد، استفاده گردیده است. در ابتدا ملاحظات و مباحث تئوریک مرتبط و سپس نتایج شبیه‌سازی و تحلیل آن آورده می‌شود.
4-1-شبیه‌سازی کنترل برداری بدون حس‌گر سرعت موتور القایی
می‌توان کل سیستم را به سه قسمت اصلی زیر تقسیم نمود:
الف) مدل موتور القایی
ب) مدل منبع تغذیه – اینورتر
ج) مدل سیستم کنترل
4-1-1-مدل‌سازی موتور القایی
مهم‌ترین عاملی که باعث پیچیدگی مدل‌سازی موتورهای القایی می‌شود تأثیر اندوکتانس‌های متقابل و متغیر با زمان بین سیم‌پیچ‌های رتور و استاتور است. به کمک تئوری قاب‌های مرجع دوار (تبدیل پارک و تبدیل کلارک) می‌توان با تبدیل روابط اصلی موتور از محیط سه فاز ABC به محیط متعامد d-q این مشکل را حل نمود.
رفتار دینامیکی و گذرای موتور القایی را می‌توان به کمک این تئوری مدل نمود. در این شبیه‌سازی نیز با استفاده از تبدیل پارک و همچنین رعایت قواعد تبدیل پارامترهای موتور در محیط d-q، ابتدا کلیه روابط موتور به این محیط برده شده و پس از حل آن‌ها، به کمک تبدیل معکوس به محیط ABC یا سه‌فاز برگردانده می‌شود. شکل (4-1) شمای کلی مدل موتور القایی شبیه‌سازی شده را نشان می‌دهد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیقمصرف خودسرانه، صنعت دارو

شکل4 ‌-1- شمای گرافیکی مدل موتور القایی.