۸۲۲/۰

۱۸۱/۰

۰۷۸/۰

۲۹۱/۰

۳۱۷/۲

۰۲۴/۰

۰۲۲/۱

۲۰۵/۰

۵۶۸/۰

۹۸۷/۴

۰۰۱/۰

۱۳۹/۰-

۱۵۴/۰

۰۸۴/۰-

۹۰۲/۰-

۳۷۰/۰

بر اساس اطلاعات جدول۱۶-۴ معادله رگرسیونی جهت پیش بینی میزان مشارکت کارکنان بدین صورت می باشد:
= مدیریت مشارکتی(مشارکت کارکنان)
۷۱۵/ ۴ + (بعد ساختاری) ۰۸۴/۰-۳۸۳/ ۲+ (بعد زمینه ای) ۵۷۲/۰+۰۶۲/۱۳ + (بعدرابطه ای) ۶۵۳/۰
 
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
 
در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق ارائه می گردد و سپس یافته های آن با توجه به اهداف ویژه و نتایج تحقیقات دیگران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و بر اساس نتایج برخاسته از تحقیق پیشنهاداتی ارائه می گردد.
خلاصه تحقیق
تعالی در سازمان ها به حداکثر رساندن مشارکت کارکنان از طریق توسعه و دخالت دادن آنها در امور است.
سازمان های متعالی شایستگی های لازم حال و آینده جهت به اجرا در آوردن خط مشی ها، استراتژی ها، اهداف و برنامه را شناسایی و درک می کنند. آنها با جذب و توسعه کارکنانشان، به شایستگی های مورد نظر دست یافته و آنان را فعالانه و مثبت، به گونه ای همه جانبه حمایت می نمایند، توسعه کارکنان را ترویج و حمایت کرده و آزادسازی کامل قابلیت هایشان را ممکن می سازند.
این سازمانها اهمیت فزاینده سرمایه های فکر ی کارکنان را درک کرده و از دانش آنان در جهت منافع سازمان بهره  می گیرند. در جستجوی روشهایی برای توجه، پاداش دهی و تقدیر از کارکنان هستند که به ایجاد و تقویت تعهد و تشویق کارکنان به وفاداری به سازمان منجر می شود. قابلیت ها و مشارکت فعال کارکنانشان را از طریق اشاعه ارزش ها، فرهنگ صداقت، درستکاری و تفویض اختیار به حد اعلا می رسانند. از این مشارکت به منظور ایجاد و اجرای ایده های بهبود  استفاده می کنند. از آنجا که سرمایه اجتماعی بعنوان شبکه ای از روابط اجتماعی موجب استفاده حداکثری از منابع فیزیکی و انسانی در جهت رشد ، توسعه و تعالی سازمان خواهد بود لذا در سازمان های امروزی بدون سرمایه اجتماعی ، دستیابی به توسعه امکان پذیر نخواهد بود زیرا بدون این سرمایه ، استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهد شد .افت اعتماد ، کاهش مشارکت و در نهایت زوال سرمایه اجتماعی سبب می شود تا سازمان از درون تهی شده ، و بحران هویت در آن سازمان شکل گیرد . در چنین شرایطی ، استفاده از عامل انسانی و فیزیکی در سطح پایینی خواهدبود و به طور قطع دست یابی به توسعه امکان پذیر نمی شود.
در سازمان های نوین افزایش میزان مشارکت کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری سازمانی برای رسیدن به اوج و تعالی یکی از اولویت های سازمانی به شمار می رود و به عنوان یکی از موضوعات مهم در زمینه نیروی انسانی توجه زیادی را به خود اختصاص داده است.از این رو ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی مدیران ادارات کل تربیت بدنی ایران هدف کلی تحقیق حاضر می باشد. جامعه آماری مورد بررسی کلیه افرادی است که تحت عنوان مدیر کل در ادارات کل تربیت بدنی ایران مشغول به فعالیت بودند. تعداد افراد جامعه ۱۲۸ نفر بود که از تعداد۹۹ نفر بعنوان نمونه آماری استفاده گردید.
ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی بود .

  1. پرسشنامه سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل ناهاپلیت و قوشال(۱۹۹۸) است که پایایی آن در سال ۱۳۸۴ در رساله دکتری طاهره فیضی نیا اندازه گیری شد.در پیش آزمون (۳۰ پرسشنامه) با بهره گیری از آلفای کرونباخ پایایی کل پرسشنامه (۹۵/.=) تعیین شده است و پایایی مولفه های آن نیز به ترتیب :عوامل رابطه ای(۹۲/. =) ،عوامل زمینه ای (۸۴/.=) وعوامل ساختاری (۸۷/.=) بدست آمد. همچنین این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد اصغری نیا(۱۳۸۶)نیز مور استفاده قرار گرفته است.به دلیل متفاوت بودن جامعه آماری محقق نیز از آلفایکرونباخ(۹۵/۰=) برای تعیین پایاییابزارتحقیق در جامعه مورد نظراستفاده نمود.
  2. منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است