منابع مقالات علمی :
ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت ۲

منابع مقالات علمی : ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت ۲

مدل های کیفی سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………….……………………….. ۲۶
مدل های کمی سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………….……………………….. ۲۹
مزایا و معایب سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………. ۳۰
باور عامه از جنسیت و شبکه ها……………………………………………………………………………………….. ۳۲
سن و سرمایه اجتماعی…………………………………………………………..……………………………………… ۳۳
ب) مدیریت مشارکتی
مفهوم مشارکت……………………………………………………………………………..…………………………… ۳۴
مفهوم مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………………… ۳۶
سیر تکوین مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………….. ۳۷
فلسفه مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………….……………….. ۳۹
پیش نیازهای مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………….. ۴۰
نظریه های مبتنی بر مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………… ۴۲
ابعاد مشارکت در تصمیم گیری………………………………………………………………………………….……….. ۴۳
اشکال مشارکت……………………………………………………………………………….…………………………. ۴۶
مزایای ایجاد نظام مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………..…… ۴۸
تفاوت های موجود میان زنان و مردان در کار…………………………………………………..………………………. ۵۰
تفاوت های جنسیتی در حوزه مدیریت…………………………………………………………………………………. ۵۰
سن و مدیریت مشارکتی……………………………………………….……………………………………………….. ۵۲
تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه اجتماعی…………………………………………….…………………………. ۵۲
تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت مشارکتی…………………………..………………………………………… ۵۵
خلاصه پیشینه تحقیقات……………………………………….……………………………………………………….. ۵۷
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
جامعه و نمونه آماری وروش نمونه گیری تحقیق……………………………………………………………………. ۵۹
تعریف عملیاتی متغیر ها……………………………………….…………………………………………………………….. ۶۰
ابزارهای اندازه گیری……………………………………..………………………………..………………………………… ۶۲
روش امتیاز گذاری به ابزار های اندازه گیری……………………………………………………………………………….. ۶۳
روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری…………………………………….………………………………………………… ۶۴
روش اجرایی تحقیق……………………………………….…………………………………………………………………… ۶۵
روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
بخش اول:توصیف ویژگی های فردی آزمودنی های تحقیق…………………………………………………..………… ۶۷
بخش دوم : استنباط آماری داده ها…………………………………………………..……………………………………… ۷۱
الف – آزمون پیش فرض های آماری…………………………………………………………………………………… ۷۱
ب – آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷۱
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق………………………………………..…………………………………………………………………….. ۷۸
نتایج تحقیق…………………………………………………….……………………………………………………………. ۸۰
الف: نتایج توصیف آماری داده ها……………………………………………..……………………………………………. ۸۰
ب : نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………….……………………………………………………. ۸۰
بحث و نتیجه گیری…………………………………………..……………………………………………………………… ۸۱