• پرسشنامه مدیریت مشارکتی: پرسشنامه تعیین مشارکت کارکنان که پایایی آن در سال ۱۳۸۰در رساله دکتری عبدالرضا بیگی نیا( ۹۳/۰= ) در دانشگاه تربیت مدرس اندازه گیری شده است.همچنین محقق پایایی پرسشنامه مدیریت مشارکتی را از طریق آلفای کرونباخ ( ۹۵/۰= ) اندازه گیری نمود.
 • به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از دو دسته روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.در بخش آمار توصیفی از شاخص های فراوانی،میانگین و درصدها و همچنین جداول و نمودارها استفاده گردید.در بخش آمار استنباطی با قبول پیش فرض های مربوط به توزیع طبیعی (آزمون کالموگروف اسمیرنوف)و تجانس واریانس (آزمون لوین)، به منظور آزمودن فرض های آماری و تعیین همبستگی سرمایه اجتماعی و مولفه های آن با مدیریت مشارکتی از آزمون همبستگی پیرسون و جهت تعیین تفاوت میزان سرمایه اجتماعی با توجه به جنسیت و سطح تحصیلات مدیران از آزمون هایt مستقل و آنوا استفاده شد.همچنین به منظور پیش بینی میزان مشارکت کارکنان از روی سرمایه اجتماعی آنها از رگرسیون چند گانه استفاده گردید.
  نتایج تحقیق
  الف) نتایج توصیف آماری داده ها:
  جنسیت:تعداد ۳۸ نفر(۴/۳۸)درصدازمدیران کل ادارات کل تربیت بدنی را زنان و ۶۱نفر(۶/۶۱)درصد رامردان تشکیل داده اند.
  سن:میانگین سن آزمودنی ها ۱۸/۳۸ سال بوده وآزمودنی ها تا سن ۵۹ سالگی درآزمون شرکت داشتند.
  سابقه خدمت:بیشترین سابقه خدمت در بین مدیران کل تربیت بدنی ۲۹ سال و میانگین سابقه کاری ۹۸/۱۳ سال بوده است.
  رشته تحصیلی:۴۵ نفر (۵/۴۵)درصد از آزمدنیها دارای رشته تحصیلی تربیت بدنی ۳۵ نفر(۴/۳۵)درصد دارای مدرک تحصیلی غیر تربیت بدنی و ۱۷ نفر(۲/۱۷)درصد دارای مدرک مدیریت بودند.
  میزان تحصیلات:در بین مدیران ادارات کل تربیت بدنی ۸ نفر(۱/۸)درصد دارای مدرک دیپلم،۲۳ نفر (۲/۲۳)درصددارای مدرک فوق دیپلم،۶۳ نفر(۶/۶۳)درصد دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس و ۴ نفر(۰/۴)درصد دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند.
  وضعیت استخدام:در بین مدیران ادارات کل تربیت بدنی ۵۳نفر(۵/۵۳) درصد از آزمون شوندگان جزو کارکنان رسمی،۲۲نفر(۲/۲۲)درصدقرارادی و ۹نفر(۱/۹)درصد پیمانی بودند.
  ب)نتایج آزمون فرضیه ها
  بین سرمایه اجتماعی با میزان مشارکت کارکنان در ادارات کل تربیت بدنی ایران ارتباط معنی داری (۶۷۶/۰r=)وجود داشت.
  بین بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت کارکنان(۶۶۲/۰r=)، بین بعد زمینه ای سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت کارکنان (۷۳۷/۰r=) و بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت کارکنان (۳۲۸/۰r=) ادارات کل تربیت بدنی ایران ارتباط معنی داری در سطح (۰۵/۰p<) وجود داشت.
  بین متغیر های ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی با مدیریت مشارکتی بجز دو متغیر احساس تکلیف و تمرکز شبکه رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.
  بین متغیر سن مدیران با میزان مشارکت کارکنان درادارات کل تربیت بدنی ایران ارتباط معنی داری ( ۰۵۵/۰r=-) در سطح (۰۵/۰p<) وجود نداشت.
  بین سرمایه اجتماعی بر اساس جنسیت تفاوت معنی داری وجود داشت.( ۰۵/۰ p< و۰۳۵/۲- t= )
  بین سرمایه اجتماعی مدیران بر اساس سطح تحصیلات آنها تفاوت معنی دار وجود نداشت.
  مولفه های رابطه ای،زمینه ای و ساختاری سرمایه اجتماعی پیش بین مناسبی برای میزان مشارکت کارکنان در ادارات کل تربیت بدنی می باشند
  بحث ونتیجه گیری:
  الف)نتایج مربوط به توصیف ویژگی های فردی
  متوسط سن آزمودنی ها ۳۸ سال بود.بنابراین اکثر مدیران ادارات را نیروی با تجربه تشکیل می دادند.این مساله اهمیت توجه آنان به سرمایه اجتماعی ،که سالهای زیادی در ادارات مشغول به خدمت بوده اند راآشکار می سازد.
  از بین مدیران کل ادارات فقط ۴ نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری بودندکه تنهامدرک ۲نفر از آنها تربیت بدنی بود،در حالیکه انتظار می رفت مدیران کل نسبت به کارشناسان ورزشی دارای مدرک تحصیلی بالاتری باشند.از طرفی وجود ۶/۶۳ درصد افراد با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس نشان دهنده وجود افراد تحصیلکرده و آگاه در زمینه ورزش و تربیت بدنی است.
  با توجه به اینکه ۵/۴۵درصد از مدیران کل دارای مدرک غیر تربیت بدنی و یا مدیریت بودند جای بحث و پیگیری در این زمینه وجود داردکه شاید بتوان علت برخی کاستی های مدیریتی موجود در ادارات را به عدم آگاهی برخی مدیران به فنون مدیریت و یا ناآشنایی نسبت به رشته های ورزشی نسبت داد.
  از آنجا که ۵/۵۳ درصد یعنی نیمی از مدیران کل ادارات کل جزو کارکنان رسمی سازمان و ۱/۹ درصد نیز جزو مدیران پیمانی ادارات می باشند این شرایط رسمیت مدیران می تواند نشان دهنده اهمیت آنان به سرمایه اجتماعی باشد.
  متوسط سابقه خدمت آزمودنی ها ۹۸/۱۳ سال بود.بنابراین اکثر مدیران کل تربیت بدنی و ورزش کشور از تجربه کافی و مورد نیاز برای انجام مسولیت هایشان برخوردار بودند.
  ب) نتایج مربوط به ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی
  – بین سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی ارتباط مثبت و معنی داری (۶۷۶/۰r=) وجود داشت. این یافته ها با نتایج پاتنام(۱۹۷۰)، پاربوتی ، کولن ولیم(۲۰۰۴)، مهرپویا(۱۳۸۶)، هاروی ولئووسکی(۲۰۰۷)،علی نجفی(۱۳۸۷)،بیگ زاده(۱۳۸۷) همخوانی دارد. با توجه به اینکه اغلب صاحبنظران بر این باورند افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان هزینه های اجرایی کمتر،کاهش میزان ترک خدمت کارکنان،توجه به تغییرات پرسنلی دائمی به علت سطح بالای اعتماد و روح همکاری(هم درون سازمانی و هم بیرون سازمان) و ایجاد اهداف مشترک و در نتیجه افزایش مشارکت بهتر در دانش را به همراه خواهد داشت بنابراین این همخوانی ها منطقی به نظر می رسند.(کوهن و پروساک ،۲۰۰۱).از طرفی پاتنام در کتاب بولینگ یک نفره معتقد است که گر چه سرمایه اجتماعی درون گروهی[۱۰۲]در گروه های مختلف قومی ، سنی ، جنسی ، طبقاتی و … ممکن است باعث شکل گیری خودهای انحصاری[۱۰۳]و تنگ نظرانه[۱۰۴] شود ، اما سرمایه اجتماعی بین گروهی[۱۰۵] باعث اتصال افراد غیر مشابه از بخش های گوناگون با هویت های باز و خالی از تعصب به یکدیگرمی گردد و اگر چه این دو نوع سرمایه بسیار مهم هستند ، اما جایگزین یکدیگر نبوده و از هم جدا نیستند بلکه با آمیزه ای از آنها در گروه های اجتماعی روبرو هستیم.و نیزپاتنام در بخش دوم کتاب بولینگ یک نفره به بررسی روند مشارکت و سرمایه اجتماعی در آمریکا می پردازد و نتیجه می گیرد که کاهش سرمایه اجتماعی به شکل کاهش اعتماد به حکومت ، کاهش مشارکت سازمانی فعال و در یک کلام کاهش مشارکت می بیند.(پاتنام،۲۰۰۰)
  – بین بعد رابطه ای،زمینه ای وساختاری سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی ارتباط مثبت و معنی داری(۶۶۲/r=.و۷۳۷/۰r=و۳۲۸/۰r=) وجود داشت.این یافته ها با نتایجمهرپویا(۱۳۸۶)، بیگ زاده(۱۳۸۷) همخوانی دارد و با تحقیق علی نجفی(۱۳۸۷) در دو بعد رابطه ای و زمینه ای همخوان و در بعد ساختاری غیر همخوان می باشد.در بین سه بعد سرمایه اجتماعی بعد زمینه ای بیشترین ارتباط،سپس بعد رابطه ای و در نهایت بعد ساختاری ضعیفترین ارتباط را با میزان مشارکت داشته است.اگر چه علی نجفی ارتباط مثبت بین شبکه ها(بعد ساختاری) را با مدیریت مشارکتی بطور مستقیم بدست نیاورد اما وی معتقد است که شبکه های ارتباطی بطور غیر مستقیم و از طریق ارتباط با مولفه های اعتماد و صمیمیت با مدیریت مشارکتی رابطه دارند.
  – بین متغیر های ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی با مدیریت مشارکتی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج نشان داد که بجز متغیر احساس تکلیف و تمرکز شبکه به ترتیب اعتماد با ( ۷۸۱/۰r=) ، بین عوامل توسعه سیاسی با ( ۷۵۱/۰r=)،عوامل اقتصادی با ( ۵۶۵/۰r=) وعوامل فن آوری اطلاعاتی- ارتباطی با( ۵۵۱/۰r=)،ارتباطات متقابل ( ۵۶۵/۰r=) ، احساس هویت( ۵۶۵/۰r=) ،فرهنگ سازمانی( ۵۶۵/۰r=) در سطح معنی داری ( ۰۱/۰p<)، هنجارها( ۵۶۵/۰r=) ،صمیمیت ( ۵۶۵/۰r=) ، اندازه شبکه ( ۳۲۸/۰r=)، ترکیب شبکه( ۲۷۹/۰r=) وعوامل قانونی ( ۲۲۴/۰r=) با میزان مشارکت کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج بدست آمده با نتایج علی نجفی(۱۳۸۷) بجز متغیر احساس تکلیف و شبکه های ارتباطی همخوان می باشد. از آنجا که اغلب محقیقن تمام متغیر های مربوطه را در تحقیقات خود بررسی نکره اند،لذا ارتباط این متغیرها بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به ارتباطات بدست آمده مشاهده می شود که متغیر اعتماد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. اعتماد را می توان شاخص ترین نتیجه سرمایه اجتماعی دانست . به همین خاطر است که در بسیاری از تحقیقات ، از اعتماد به عنوان جایگزین سرمایه اجتماعی نام برده اند . پاتنام می گوید ” اعتماد ، چرخ های حیات اجتماعی را روغن می زند “. اعتماد عبارت است ازتمایل فرد به قبول خطر در رفتار با دیگران. این تمایل مبتنی بر یک حسن اطمینان است که بر اساس آن دیگران به گونه ای رفتار خواهند کرد که از آنها انتظار می رودو باعث تسهیل همکاری می شود . هر چه اعتماد در جامعه ای بالاتر باشد احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد می کند.(غفاری،۱۳۸۰)همچنین این یافته ها با نتایج لینا و ون برن(۱۹۹۹) و عادلانی(۱۳۸۸)همخوان می باشد.از طرفی وجود ارتباط قوی بین عوامل توسعه سیاسی و عوامل اقتصادی با میزان مشارکت، طبیعی به نظر می رسد زیرا کارکنان زمانی که بتوانند امکان بحث و تبادل نظر درباره مسائل سازمان و یا جامعه خود را داشته باشند ویا زمانی که کارکنان از لحاظ امکانات رفاهی و مالی به حدی از توانایی برسند که نخواهند اندیشه و زمان خود را در بیرون از سازمان صرف کنند،اینجاست که مدیریت احساس مسولیت را در سازمان تقویت کرده و باعث می شود کارکنان تنها به فکر مصالح خویش نبوده و به پاسخ گو بودن در مقابل سازمان و در نهایت مشارکت بیشتر می اندیشند.نتایج بدست آمده درمتغیر صمیمیت با نتایج علی نجفی(۱۳۸۸) همخوان بدست آمده است.همانطور که موران بیان می کند که افراد معمولا اطلاعات،دانش و کمک خود را کسانی ارائه می دهند که صمیمیت
   

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.