انتخاب رشته تحصیلی و مشکلات مربط به آن :

به نظر می رسد دانش آموزان سال اول متوسطه برای انتخاب رشته تحصیلی با مشکلات متعددی مواجه هستند. با توجه به ارتباط بین انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل می توان تأثیر مشکلات هر کدام از انتخاب های فوق را بر یکدیگر به خوبی درک کرد. نوجوانانی که در آستانه انتخاب رشته هستند بعلت آشنائی ناقص، فشار اطرافیان بخصوص والدین برای تحمیل نظراتشان، تأثیر همسالان، وجود شرط معدل و نمره، عدم آشنایی با مقررات و آیین نامه های آموزشی، اطلاعات ناقص در مورد رشته های مختلف تحصیلی و مسائلی از این قبیل، تحت فشار هستند (اخوان تفتی و مرادی،1390).

بررسی اداره کل مطالعات آموزش و پرورش نشان می دهد که دانش آموزان در انتخاب رشته سردرگم بوده اند و 70 درصد دانش آموزان با خانواده ، والدین و دوستان مشورت کرد ه اند. نظر به اینکه هیچکدام از این افراد استعداد و علاقه دانش آموز را به درستی نمی شناسند ، ممکن است او را به رشته ای راهنمائی کنند که تناسبی با خصوصیات فردی و استعدادها و علائق وی نداشته باشد. در انتخاب رشته تحصیلی کمتر به علائق و استعداد دانش آموزان توجه می شود. در نتیجه به رضایت شغلی نمی انجامد. گاهی دانش آموز از رشته تحصیلی اطلاعی ندارد و پس از ورود به دانشگاه به رشته درسی خود بی علاقه می شود و گاهی رشته ها متناسب با نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه نیست (احمدی،1387).

دانش آموزان دوره ی دبیرستان، درباره رشته تحصیلی و شغل آینده خود، هنوز تصمیم روشنی ندارند، انتخاب دروس همیشه با تصمیمات آنها درباره شغل هماهنگی ندارد (برک،2005، ترجمه سید محمدی،1390).

تنوع رشته های تحصیلی در آموزش متوسطه و آموزش عالی از یک طرف و دامنه وسیع مشاغل از طرف دیگر، ایجاب می

کند که دانش آموزان برای آینده تحصیلی و شغلی خود برنامه ریزی کنند.