3-15 روش آماری
در این آزمون فراوانی های مشاهده شده(F0)و فراوانی های مورد انتظار (𝐹𝑒 ) که بر اساس استقلال دو متغیر محاسبه می شود، مقایسه می گردد. آماره آزمون کای دو پیرسن از رابطه زیر محاسبه می شود:
3-16 آزمون استقلال کای اسکوئر
از این آزمون برای بررسی رابطه ژنوتیپ ها وآلل ها استفاده میگردد.
H0: رابطه معناداری بین دو گروه وجود ندارد.
H1: رابطه معناداری بین دو گروه وجود دارد.
در صورتی که مقدار عدد معناداری (SIG) و یا (PV) در سطح اطمینان 95 درصد کمتر از 05/0 باشد فرض H0 رد می شود و بین دو گروه رابطه معناداری وجود دارد.
3-17آزمون نیکویی برازش کای اسکوئر
از این آزمون برای بررسی تعادل هاردی واینبرگ نمونه ها و شاهد ها استفاده میگردد.
H0: توزیع نمونه به توزیع مورد انتظار شبیه است.
H1: توزیع نمونه به توزیع مورد انتظار شبیه نیست.
در صورتیکه مقدار عدد معناداری (SIG) و یا (PV) در سطح اطمینان 95 درصد کمتر از 05/0باشد فرض H0 رد می شود.
3- 18 انحراف معیار از میانگین (SE, SEM)
برای متمایز شدن پراکندگی دادههای اولیه از پراکندگی میانگینهای حاصل از تکرار اندازه گیری ها، از واژه انحراف معیار از میانگین یا SE استفاده می شود. اما واقعا با محدودیتهای مالی موجود، آیا محقق می تواند مطالعه خود را بارها تکرار کند؟ یا بهتر است با ابزار ریاضی و آمار بر این مشکل فائق شود؟ قابل پیش بینی است که هر قدر حجم نمونه مورد بررسی یا n بزرگتر باشد این خطا کمتر و یا تخمین واقعی تر خواهد بود. لذا در تعیین شاخص انحراف معیار از میانگین باید فاکتور n در نظر گرفته شود. برای محاسبه انحراف معیار از میانگین از روی انحراف معیار این فرمول استفاده می شود
با این اصلاح ریشه تعداد یعنی n در مخرج کسر، در ریشه تعداد در فرمول SD ضرب خواهد شد و در نتیجه عملا تعداد یا n در مخرج قرار می گیرد و منطق مذکور در انتخاب n محفوظ می ماند. پس بطور خلاصه به کمک SE می توان از پراکندگی میانگینهای تکرار داده ها، یا به عبارت دیگر از دقت میانگین حاصل از مطالعه، اطلاع حاصل نمود لذا بطور خلاصه می توان گفت برای پی بردن به پراکندگی میانگینهای حاصل از تکرار یک سنجش، یا برای اطلاع حاصل کردن از میزان دقت اندازه گیری میانگین یک مطالعه، و یا نزدیکی میانگین داده های یک مطالعه به میانگین واقعی جمعیت هدف، از انحراف معیار از میانگین یا SE استفاده می شود. براساس SE می توان فاصله اطمینان 95 درصد را تعیین نمود. با استفاده از فاصله اطمینان می توان گفت با اطمینان 95 درصد میانگین واقعی جمعیت در حدود اطمینان قرار می گیرد. به عبارت دیگر، زمانی از انحراف معیار میانگین استفاده می شود که قرار باشد براساس نمونه استخراج شده از جامعه، میانگین نامعلوم جامعه برآورد گردد. در این صورت انحراف معیار میانگین دقت میانگین نمونه (دقت برآورد) را در ارزیابی میانگین جامعه نشان می دهد. هر چه انحراف معیار میانگین کوچک تر باشد، نشان دهنده دقت بیشتر در تخمین میانگین جامعه براساس نمونه خواهد بود]2 [
فصل چهارم
نتایج
4-1 نتایج هضم آنزیمی
آنزیم Bsu36I با هضم قطعه 808 جفت بازی حاصل از PCR (شکل 1-4) دو قطعه با اندازه های 617 و 191 جفت بازی تولید می کند (آلل C). درصورت مشاهده باند 808 جفت بازی آلل T بدست خواهد آمد (شکل 2-4).
مارکر 100bp
شکل 1-4 قطعه حاصل از تکثیر پی سی آر (808 جفت باز)
CT 6 5 CC 4 CC 3 TT 2 TT M 1
شکل2-4 در این شکل ژنوتیپ های حاصل از هضم آنزیم مشاهده می گردد. در نمونه شماره 2و3 ژنوتیپ TT ،در نمونه شماره 4و5 ژنوتیپ CC، درنمونه شماره 6 ژنوتیپ .CT M 1مارکر وزن مولکولی (GeneRuller 100 bp DNA Ladder )