میلی لیتر عصاره یا آب انتخابی برای آزمایش : a
مقدار قرائت نمونه شاهد : c
عدد بدست آمده از منحنی استاندارد برای نمونه: d
2-2-7- اندازه گیری کربنات کلسیم به روش خنثی سازی و تیتراسیون با اسید
دو گرم خاک هوا خشک کوبیده شده را که قبلاً از الک دو میلی متری رد شده بود با دقت 001/0 گرم توزین و در ارلن مایر 250 میل لیتری ریخته شد و بیست و پنج میلی لیتر اسید کلریدریک با پیت یا بورت با دقت به آن اضافه شد و به آرامی تکان داده محتوای ارلن را روی اجاق برقی تا شروع جوشش حرارت داده شد بعد از سرد شدن حدود 100 میلی لیترآب مقطر و پنج قطره معرف فنل فتالین اضافه نموده و نمونه را با سود نرمال تیتر کرده تا رنگ محلول به صورتی تغییر یابد اگر رنگ صورتی20 ثانیه بعد از اتمام تیتراسیون تغییر نیابد پایان تیتر اسیون می باشد.
در هنگام تیتر اسیون نزدیک خاتمه عمل وقتی که pH محیط از چهار گذشت هیدروکسید های آهن و آلومینیم شروع به رسوب می نمایند که با خود مواد معلق موجود در محیط را نیز به ته ظرف می برند که در نتیجه محلول روئی صاف و تغییر رنگ به صورتی کاملاً مشهود می باشد. یک نمونه شاهد نیز که بدون خاک بوده ولی کلیه مراحل از ریخته شدن اسید تا تیتراسیون را مانند نمونه مجهول انجام داده شد. مقدار کربنات کلسیم از فرمول زیر محاسبه گردید.
% CaCO3 =

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره استاندارد و خشک کردن

نرمالیته سود مصرفی : M
(میلی لیتر) مقدار سود مصرفی برای نمونه شاهد: a
(میلی لیتر )مقدار سود مصرفی برای نمونه مجهول : b
S: وزن خاک توزین شده) گرم(
2–2- 8 – اندازه گیری کربن آلی به روش تیتراسیون با تغییر رنگ ارتو فنانترولین
مقدار پنج گرم خاک را با هاون جینی کاملاً کوبیده به نحوی که تمام خاک از الک نیم میلی متری رد شود. یک گرم خاک کوبیده شده را وزن کرده در ارلن مایر 250 میلی لیتری ریخته و به آن 10 میلی لیتر بیکرومات پتاسیم یک نرمال اضافه و به آرامی تکان داده تا ذرات در محلول پراکنده شود. سپس 20 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ را خیلی سریع بطور مستقیم به محلول اضافه کرده و بلافاصله به آرامی تکان داده تا خاک با مواد مخلوط گردد. تکان دادن را به مدت یک دقیقه ادامه داده تا بمدت نیم ساعت بحال خود بماند. 100 میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه کرده و بعد از سرد شدن ده قطره ارتو فنانترولین اضافه و با فرو آمونیم سولفات تیتر نموده و در نزدیک با انتهای تیتراسیون رنگ نمونه سبز کدر شده که با چند قطره اضافی فرو سولفات آمونیوم در مجاورت معرف برنگ قرمز در می آید.
محاسبات :
% OC = M . 0.39 . V/S
M : نرمالیته فروسولفات
V : فرو سولفات مصرفی برای نمونه مجهول (میلی لیتر)
S : وزن خاک خشک شده در هوای آزاد (گرم)
2-2-9- اندازه گیری ظرفیت تبادل کاتیونی به روش باور
مقدار 5 گرم خاک خشک شده که از الک 2 میلی متری رد شده باشد را با ترازوی دقیق (دقت 001/0 ± ) توزین نموده و در لوله سانتریفوژ ریخته، 33 میلی لیتر استات سدیم یک نرمال به آن اضافه کرده و در آنرا را محکم بسته و بمدت ده دقیقه با سرعت 180 دور در دقیقه شیکر قرار داده سپس لوله های محتوی سوسپانسیون را در سانتریفوژ با سرعت 2500 دور در دقیقه بمدت 5 دقیقه قرار داده تا مایع رویی شفاف گردد. مایع روئی را بیرون ریخته اینکار سه مرتبه تکرار نموده و بعد از هر سانتریفوژ و اضافه کردن محلول جدید باید با ضربه زدن ذرات خاک چسبیده به تیوب کاملاً جدا شود. پس از پایان سه بار شستشو، به نمونه خاک داخل لوله مقدار 33 میلی لیترالکل اتیلیک اضافه نموده و بعد از اینکه ذرات کاملاً ازته تیوب جدا شد، آنرا در شیکر رفت و برگشت با سرعت 180 دور دقیقه قرار داده لوله ها را در سانتریفوژ بمدت پنج دقیقه با سرعت 2500 دور در دقیقه قرارداد شده تا مایع روئی کاملاً شفاف شود مایع روئی را بیرون ریخته این عمل سه بار تکرار شد.