درعملکردهای سطح بالا از روش های زیر برای کنترل سرعت درایو استفاده می کنند.
2-4-1-جهت‌یابی میدان رتور
معمولاً یک سیستم کنترل سریع جریان برای توزیع نیروی محرکه مغناطیسی استاتور mmf طوری که نیازی به مکان و شدت در فضا نداشته باشد به کار برده می‌شود و دینامیک ماشین مستقل از آن است. سپس مرتبه دینامیکی کاهش می یابد. سیستمی که اکنون توسط تنها یک معادله مختلط مشخص می شود که شامل معادلات (2-1-ب) و (2-2) می‌گردد.
با رجوع به مختصات سنکرون خواهیم داشت:
(2-16)

جایی‌که سرعت زاویه ای ولتاژ القایی رتور است. شکل (2-5) نشان می دهد که جریان استاتور مانند یک تابع اجبارآور1 عمل می‌کند.

شکل2‌-5- دیاگرام گذر سیگنال موتور القایی : جریان های استاتور اجباری.
خطوط نقطه چین سیگنال های صفر در جهت یابی میدان رتور را بیان می کند. این جریان به وسیله سیگنال مختلط مرجع از حلقه کنترل جریان فرمان می گیرد. برای کنترل دینامیکی جداگانه تمام بردارهای فضایی به جهت یابی میدان در سیستم مختصات ـ dq اشاره می‌کنند. جهت‌یابی میدان رتور محور حقیقی را تعریف می کند که با بردار شار رتور تعریف می شود. مؤلفه موهومی شار رتور طبق این تعریف صفر است و تمام سیگنال های نقطه چین در شکل (2-5) مقادیر صفر فرض می شوند. تعادل در مجموع نقاط شکل (2-5) شرایطی را برای جهت‌یابی میدان رتور که می تواند با انتخاب صحیح قانع کننده باشد، تعریف می‌کند.
(2-17)
فرض می شود که دیاگرام گذر سیگنال موتور که شبیه به ساختمان شکل (2-6) است ، اجازه کنترل جداگانه گشتاور ماشین را می دهد.

مطلب مرتبط :   سازمان سرمایه گذاری

شکل2‌-‌‌6- گذر سیگنال در جهت یابی میدان رتور.
کنترل توسط جهت یابی میدان رتور به شناسایی بلادرنگ بردار شار رتور از زمانی که متغیرهای حالت رتور به طور مستقیم در ماشین قفس سنجابی نمی توانند اندازه گیری شوند ، نیاز دارد. در یک سیستم سرعت بدون حس گر ، سیگنال سرعت باید به خوبی توسط یک تکنیک تخمین زنی به دست آورده شود.
2-4-2-سیستم تطبیقی مدل مرجع (MRAS)
دیدگاه مدل مرجع باید به طور اضافی برای مدل دو ماشین با ساختمان مختلف که متغیر حالت یکسانی را برای مجموعه ای از متغیرهای مختلف ورودی تخمین می زنند به کار رود.
مدل استاتور در قسمت بالایی شکل (2-7) همانند مدل مرجع رفتار می کند. معادله آن در دستگاه مرجع ساکن با از معادلات( 2-1-الف) و (2-2) چنین به دست می آید: