C16H18ClN3S.xH2O
شرکت تولید کننده
MERCK
وزن مولکولی
319.86 g/mol
شکل (3-1):ساختار شیمیایی رنگ متیلن بلو
3-3)روش انجام تحقیق:
آزمایش های جذب با استفاده از همزن و به صورت ناپیوسته انجام شد. حجم تمامی محلول‌های مورد استفاده 50 میلیلیتر بوده و بعد از انجام هر آزمایش با عمل فیلتراسیون محلول و جاذب را جدا نموده و نمونه را برای آنالیز آماده‌سازی می‌کردیم. برای به دست آوردن شرایط بهینه در فرآیندهای جذب ابتدا باید pH بهینه را معین کرد. برای تعیین pH بهینه در فرایندهای جذب رنگ متیلن بلو بر روی PPy/ PVA میزان 0.4گرم از جاذب جداگانه در 50میلیلیتر محلول رنگی متیلن بلو با غلظت PPM 20 اضافه شدو زمان انجام واکنش برای تست PH برای هر فرایند جذب30 دقیقه بوده است. محدودهی عملیاتی pH برای جذب رنگ متیلن بلو بر روی کامپوزیت بین 1تا 11 و دمای ازمایش نیز 20 درجه سانتیگراد بوده است.بعد از صاف نمودن ، جذب محلول زیر صافی ، توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری گردید.(λmax =664n) بعد از به دست آوردن pH بهینه، پارامتر بهینه برای زمان تماس و جرم جاذب مشخص می گردد . به منظور تعیین جرم بهینه جاذب. در این قسمت نیز پساب رنگی با حجم 50 میلیلیتر بودهاست. همچنین pH در این تست میزان بهینهی به دست آمده در آزمایشات قبلی بود. محدودهی میزان جاذب برای جذب رنگ متیلن بلو توسط PPy/ PVA بین 0.05 تا 0.6 گرم بوده است . دمای آزمایش نیز 20 درجه سانتیگراد بوده است .برای تعیین زمان تماس بهینه، 0.55 گرم از هر جاذب در50 میلیلیترمحلول رنگی PPM 20در PHبهینه و زمان بهینه ای که در مرحله قبل بدست آمده بود، اضافه شد. محدودهی زمان تماس برای جذب رنگ متیلن بلو بر روی PPY/ PVA بین2تا 18دقیقه بوده است که در هر2 دقیقه از محلول نمونه گرفته میشده است.
راندمان جداسازی برای این سری از آزمایشات از رابطه‌ی (3-1) به دست می‌آید ] 54[.
(3-1)
که در آن(mg/l) Ci غلظت اولیه و (mg/l) Cf غلظت نهایی مواد جذب شده می‌باشد.
(mg/g)qt، ظرفیت جذب در زمان t ،نیز از رابطه‌ی ) 3-2) محاسبه می‌شود ] 54[
(3-2)
که در آن Ci و Ct به ترتیب غلظت اولیه و غلظت در زمان t می‌باشد. V، حجم محلول(lit) و m جرم جاذب(gr) می‌باشد.
qe که ظرفیت جذب در حالت تعادلی می‌باشد از معادله (3-3) محاسبه می‌شود ] 54[
(3-3)
که در آن Ci غلظت اولیه و C eغلظت در حالت تعادل می‌باشد و V و m بر اساس تعریف بالا استفاده می‌شوند.
3-4)ساخت کامپوزیت PPY/ PVA
برای ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی ونیل الکل ابتدا 100 میلی لیتر آب مقطر داخل بشر ریخته بر روی همزن مغناطیسی گذاشته و در حین هم خوردن 5گرم کلرید آهن 3 به آن اضافه کرده تا به مدت 15 دقیقه هم بخورد و نارنجی رنگ شود. سپس مقدار0.2گرم پلی ونیل الکل به محلول اضافه نموده تا مدت 15 دقیقه همزده شده تا محلول یکنواخت گردد. بعد از آن، یک میلی لیتر مونومر پیرول به آن اضافه و بعد از 5 ساعت که محلول توسط همزن مغناطیسی هم زده شد، محلول با کاغذ صافی صاف شده است. برای از بین بردن ناخالصی های موجود،رسوب به جا مانده روی کاغذ صافی چندین بار با آب مقطر شسته می شود. و سپس رسوب تشکیل شده را روی شیشه ساعت گذاشته تا در دمای اتاق خشک گردد. در نتیجه این سنتز حدودا 1 تا 2 گرم پودر جاذب سیاه رنگ حاصل می شود.
3-5)ساخت جاذب پلی پیرول
برای ساخت جاذب پلی پیرول، دقیقا مراحل انجام شده در ساخت کامپوزیت که در بالا ذکر شد، انجام می شود منتهی با این تفاوت که در این قسمت پلی ونیل الکل به محلول اضافه نمی گردد.
فصل چهارم
نتایج و بحث
مقدمه