ت- سیستم تطبیقی مدل مرجع :
این سیستم را می توان به صورت یک سیستم سرو تطبیقی در نظر گرفت که در آن عملکرد مطلوب بر حسب مدل مرجعی که به سیگنال فرمان، پاسخ مطلوب می‌دهد بیان شده است.

شکل3‌-5- نمودار سیستم تطبیقی مدل مرجع (MRAS).
این کار روش مناسبی برای ارائه مشخصات سرو است . سیستم دارای یک پسخور معمولی است که از فرآیند و کنترل گر تشکیل شده است و یک حلقه پسخور دیگر که پارامترهای کنترل‌گر را تغییر می‌دهد . پارامترها بر اثر خطا که تفاوت بین خروجی سیستم و خروجی مدل مرجع است تغییر داده می شوند. حلقه پسخور معمولی حلقه درونی و حلقه تنظیم پارامتر حلقه بیرونی نامیده می‌شود.


3-2-روش های کنترل برداری موتور القایی بدون سنسور سرعت مبتنی بر MRAS
برای کنترل برداری موتور القایی بدون حس‌گر سرعت مبتنی بر MRAS تحقیقات زیادی انجام شده است و راهکارهای متنوعی نیز به عنوان نتیجه ارائه شده که در این فصل به چهار روش اشاره می‌کنیم .
3-2-1-کنترل برداری موتور القایی بدون حس‌گر سرعت در سرعت‌های خیلی پایین
در این حالت سیسم تنها از حس‌گرهای جریان در یک حلقه بسته کنترلی با تخمین سرعت رتور و یک اینورتر منبع ولتاژ PWM استفاده می‌شود . تخمین بلادرنگ سرعت رتور بر اساس استفاده از مدل موازی سیستم کنترل تطبیقی مرجع (MRAC) می‌باشد.
مدل تغییر یافته شار برای تخمین گر سرعت طرح تطبیق را به کار می برد. طوری که ورودی های و از سیگنال‌های ولتاژ فرمان مرجع و تخمین زده می شوند و مؤلفه های جریان و را اندازه گیری می‌کنند.
3-2-1-1-سیستم کنترل
شکل (3-6) بلوک دیاگرام سیستم کنترلی پیشنهادی این روش را برای کنترل بدون حس‌گر سرعت موتور القایی نشان می‌دهد. ورودی این طرح، سرعت رتور می‌باشد و خروجی‌ها می تواند سرعت رتور، موقعیت رتور، گشتاور الکترومغناطیسی، شار نشتی، جریان و یا ترکیبی از آن‌ها باشد. به منظور کنترل جهت یابی شار رتور جریان محور مستقیم و جریان محور عمودی باید به طور مجزا کنترل شوند ولی معادلات ولتاژ به یکدیگر کوپل شده‌اند و ترم به و ترم به وابسته می باشد. بنابرین و نمی توانند همانند متغیرهای کنترلی مجزا از یکدیگر برای شار رتور و گشتاور در نظر گرفته شوند. برای کنترل با عملکرد بالا باید جریان و مجزا از یکدیگر در نظر گرفته شوند. در الگوریتم معرفی شده در این بخش تنها از حس‌گرهای جریان برای بدست آوردن سیگنال‌های پس‌خور استفاده می‌شود.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوععقد اجاره، سند رسمی، قانون مدنی

شکل3‌-6- بلوک دیاگرام سیستم کنترل.
3-2-1-2-موتور القایی
معادلات ولتاژ و گشتاور موتور القایی در چهار چوب مرجع گردان به صورت زیر بیان می شود:
(3-1)
(3-2)
جایی که سرعت زاویه ای شار رتور، سرعت زاویه ای رتور ، سرعت زاویه ای لغزش است