بین تکنولوژی ساخت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه ، صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه معناداری وجود دارد.
بین تنوع برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی ، رابطه معناداری وجود دارد.
بین زمان ارائه برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی ، رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶- روش شناسی تحقیق
۱-۶-۱- نوع و روش تحقیق :
این تحقیق ازنظر هدف ، کاربردی واز نظر شیوه گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی- همبستگی است. در این تحقیق به بررسی وضعیت موجود و اندازه گیری میزان رابطه بین متغیرها، یعنی متغیر مستقل مدیریت برنامه ها و تاثیر آن برمتغیر وابسته اثربخشی می پردازیم.
۱-۶-۲- قلمرو تحقیق:
۱-۶-۲-۱- قلمرو موضوعی : موضوع این تحقیق بررسی میزان اثربخشی مدیریت برنامه های صداو سیمای خراسان رضوی است که در واقع از نظر موضوعی ، زیر مجموعه مدیریت رسانه است.
۱-۶-۲-۲- قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی تحقیق حاضر ، کلیه دانشگاه های سطح شهر مشهد می باشد.
۱-۶-۲-۳- قلمرو زمانی تحقیق:
این تحقیق در بازه زمانی اقدامات برنامه سازی و مدیریت صدا و سیمای استان خراسان رضوی از فروردین ۹۲ لغایت اسفند۹۲ انجام می شود.
۱-۶-۳- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیۀ اساتید رشته علوم ارتباطات و جامعه شناسی فعال در حوزه رسانه شهر مشهد تشکیل می دهند. N= n
۱-۶-۴- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه:
نمونه گیری به عمل نیامده و از روش کل شمار استفاده شده است.
۱-۶-۵- روش ها و ابزار گردآوری داده ها
برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و ابزاری مانند مصاحبه تلفنی، مصاحبه حضوری و پرسش نامه استفاده شده است.
۱-۶-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای پردازش داده ها از نرم افزارspss استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره است.
۱-۶-۷- نقشه راه
پس از اینکه پروپوزال تصویب شد، در فصل اول رئوس کلی و نحوه انجام تحقیق مشخص گردید. در مرحله بعد ادبیات تحقیق و متغیرها بررسی و نگارش شده سپس به روش تحقیق و روشهای گردآوری اطلاعات درفصل سوم پرداخته شده و در این مرحله کار گردآوری دادهها و ذخیرهسازی آنها صورت می گیرد. در مرحله بعدی یا همان فصل چهارم ، تجزیه و تحلیل دادهها و یافتهها انجام شد و مرحله آخر ارائه نتایج و پیشنهادها می باشد که در فصل پنجم پژوهش است.
جدول ۱-۱- نقشه راه

فعالیتها (فروردین۹۲ لغایت اسفند۹۳)ماههای سال
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است