۵- آزمون عاطفه خودآگاهی .
آزمون قضاوت اخلاقی.
در این قسمت ابزارها و ویژگیهای روان سنجی آنها معرفی می شود:
۱)مقیاس باورها ودرگیری معنوی[۱۷۸] (هاتچ ، بورگ، نوبرهاس و هیلمیچ، ۱۹۹۸) .
این مقیاس، یک ابزار ۲۲ سوالی است که باورها ودرگیری معنوی را از طریق چهار خرده مقیاس شامل معنویت اصلی[۱۷۹]۲ ، چشم انداز معنوی[۱۸۰]۳ ، فروتنی[۱۸۱]۴ و بینش می سنجد[۱۸۲]۵٫ مقیاس معنویت اصلی، پیوند معنوی ، احساس معنی ،ایمان ، درگیری معنوی و تجارب معنوی توجه دارد. مقیاس چشم انداز معنوی به مراقبه و تامل درباره ی معنای زندگی را شامل می شود. مقیاس فروتنی، فروتنی افراد وکاربرد باورهای معنوی در زندگی روزمره است.مقیاس بینش اختصاص توجه ویژه به موارد غیر قابل تغییر را شامل می شود .در مقیاس چشم انداز معنوی ،شرکت کنندگان بر اساس درجه بندی لیکرت هفت گزینه ای- کاملا موافق(۷) تا کاملا مخالف(۱) – به سوالات پاسخ می دهند. مقیاس چشم انداز معنوی، از ویژگی های روان سنجی خوبی برخوردار است. ضریب پایایی ۹۲/. و ضریب پایایی بازآزمایی ۹۳/. گزارش شده است(هاتچ، ۲۰۰۷) . همچنین ضریب یایایی آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها، به شرح زیر است:معنویت اصلی(۹۴/ . ) ، چشم انداز معنوی (۶۴/ .)، مقیاس فروتنی (۲۴/ .) وبینش(۹۲/.).
نمره گذاری :
۵ و ۶ و ۹ و ۳ و ۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۱۵ و ۱۴ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ : معنویت
۷ و ۱۸ و ۲ و ۴ : چشم انداز معنوی
۱ و ۱۱ : بینش / پذیرش
۱۷ و ۱۰ : فروتنی / کاربرد فردی
در این پژوهش به منظور بررسی میزان همسانی درونی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و ضریب آن برابر ۷۵/۰ بدست آمد . ضریب پایایی برای خرده مقیاس ها بین ۶۶/. تا۷۸/. گزارش شده است.
روایی سازه: ساختار عاملی این آزمون ، درطی دو مرحله و با دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی، مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) تحلیل عاملی اکتشافی:
با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، ساختار عاملی مقیاس مورد بررسی قرار گرفت. ماتریس همبستگی سوالات نشان دادکه همه سوالات، دارای همبستگی دو تایی بالای ۳۵/۰ هستند. مقدار شاخص کفایت نمونه برداری، برابر ۸۱۸/۰ و اندازه آزمون کرویت بارتلت با درجه آزادی ۲۳۱ در سطح p<0.001 برابر ۴۱۸/۱۷۷۶، هر دو معنا دار بود. مقادیر قطر ماتریس، همبستگی های ضد تصویری[۱۸۳]۶ (که همگی بالاتر از ۵/۰ بود) و مجموعه این سه شاخص، قابلیت انجام تحلیل عاملی را نشان می داد.
همچنین جدول ارزش های ویژه[۱۸۴]۱سه مولفه با بار ارزشی بالاتر از یک را نشان می داد،که با معرفی سه عامل در این آزمون، چرخش عوامل[۱۸۵]۲ با چرخش متمایل، سوالات آزمون را تحت سه عامل مجزا معرفی کرد.
جدول شماره۳-۱، بار عاملی سوالات آزمون تحت سه عامل را نشان می دهد
جدول شمار۳-۱ ماتریس چرخش یافته عوامل آزمون باور ها و درگیری معنوی

سوال عامل ها
۱ ۲ ۳
۱۳ ۶۴۱/۰
۱۴ ۵۹۲/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.