۳۷/۰

۱۸/۵

میزان پارامتر استاندارد برای هر یک از عوامل، نشان دهنده قدرت بار عاملی آنها روی باور ها و درگیری های معنوی بوده و مقادیر t بزرگتر از ۲ نیز معنا داری این سهم را نشان می دهد. و بر اساس این مقادیر، عوامل استخراج شده از آزمون باور ها و درگیری معنوی، با توان نسبتا خوبی باور ها و درگیری معنوی دانش آموزان را اندازه گیری می کنند.
با توجه به برازش کامل مدل با داده ها، در تحلیل عامل تاییدی در خروجی نرم افزار، شاخص های برازش به صورت کامل ، نه تک تک گزارش شده است.
مقیاس منابع اقتدار اخلاقی[۱۸۷]۲(وایت ،۱۹۹۷)
مقیاس منابع اخلاقی، تاثیر مختلف منابع اقتدار اخلاقی (به عنوان مثال خانواده معلمان) را روی تصمیم گیری های اخلاقی ارزیابی می کند. مقیاس منابع اخلاقی شامل هفت سوال اخلاقی است که شرکت کنندگان پاسخ بلی یا خیر می دهند و قضاوتهای خود را در قالب پاسخ های باز به هر سوال عرضه می کنند. سپس، شرکت کنندگان بر اساس مقیاس لیکرت ۱۰ درجه ای ازصفر(تاثیر خیلی کم) تا ۱۰ (بسیار تاثیر گذار) ، مقدار تاثیر منابع مختلف رادرتصمیم گیری اخلاقی مشخص می سازند. هفت منبع تاثیر یا منابع تاثیر اخلاقی عبارتند:۱) خودعلاقه مندی[۱۸۸]۱ ۲) خانواده[۱۸۹]۲ ۳) معلمان ، دوستان و رسانه ها ۴) بهزیستی جامعه[۱۹۰]۳ ۵ ) برابری[۱۹۱]۴ (۶) موسسات مذهبی و ۷)موسسات دولتی . نمره کلی برای هر منبع اخلاقی محاسبه می شود،که نمره بالا نشانگر تاثیر قوی است. خرده مقیاس های منابع اخلاقی، از ۰تا ۷۰ درجه بندی می شوند. پایایی آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های آزمون منابع اخلاقی بین ۸۵/.تا ۹۳/. ، و همچنین همبستگی آزمون مجدد برای هر مقیاس در یک دوره یک ماهه بین ۹۸تا ۹۵ صدم گزارش شده است.مقیاس منابع اخلاقی با آزمون موضوعات اخلاقی روایی همگرا و با آزمون دیدگاههای اخلاقی[۱۹۲]۴ (وایت ، ۱۹۹۷) روایی واگرا دارد..
پایایی مقیاس منابع اقتدار اخلاقی:به منظور بررسی میزان همسانی درونی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب آن برابر ۸۷/۰ به دست آمد. پایایی آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های آزمون منابع اخلاقی نیز، بین ۹۳/. تا ۸۵/. محاسبه شد.
روایی سازه: ساختار عاملی این آزمون ،در دو مرحله و با دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت:
الف) تحلیل عاملی اکتشافی
با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، ساختار عاملی مقیاس مورد بررسی قرار گرفت. ماتریس همبستگی سوالات نشان داد که همه سوالات دارای همبستگی دو تایی بالای ۴/۰ هستند. مقدار شاخص کفایت نمونه برداری برابر با ۹۱۵/۰ و اندازه آزمون کرویت بارتلت با درجه آزادی ۱۱۷۶ در سطح p<0.001 برابربا ۷۰/۱۰۱۳۶، هر دو معنادار بود. میزان قطر ماتریس همبستگی های ضد تصویری نیز، همگی بالاتر از ۵/۰ بود،که مجموعه این شاخص ها، قابلیت انجام تحلیل عاملی را نشان می داد. همچنین جدول ارزش های ویژه، بار ارزشی بالاتر از یک را نشان می داد. با معرفی این سه عامل در این آزمون، چرخش عوامل با چرخش متمایل، سوالات آزمون را تحت چهار عامل مجزا معرفی کرد.
جدول شماره ۳-۳، با چهار عامل، بار عاملی سوالات آزمون را نشان می دهد.
جدول شماره ۳-۳ ، ماتریس چرخش یافته عامل های مقیاس اقتدار اخلاقی

عامل ها سوال عامل ها سوال
۴ ۳ ۲ ۱ ۴ ۳ ۲ ۱
.۶۷۸
.۶۱۰
.۵۷۵
.۵۶۱
.۵۴۸

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.