آزمون عاطفه خودآگاهی[۱۹۶]۱(تانجری و دیرینگ ، ۲۰۰۷)
آزمون عاطفه ی خودآگاهی، یک آزمون ۴۴ سوالی است که حالت های هیجانی شرم وگناه را از همدیگر متمایز کرده، وبه آزمایش شونده ها اجازه می دهد که در یک مقیاس، مستقل از مقیاس دیگر باشند.علاوه بر این، چنین مقیاسی بر اساس اصطلاحات رفتاری است و نه بر اساس زبان انتزاعی. آزمون عاطفه خودآگاهی ، ارائه کننده ۱۱سناریوی رفتاری متفاوت است، و آزمایش شونده ها باید چگونگی عملکرد واحساس خود را در آن موقعیت واقع قرار گرفته، بر اساس لیکرت ۵ درجه ای مشخص کنند( احتمال بسیار کم۱ ، احتمال بسیار زیاد ۵)،که هرگزینه یک مقیاس را نشان می دهد(به عنوان مثال شرم ، احساس گناه ،درونی کردن ) برای مثال، سناریو ممکن است به این شکل باشد: “به هنگام بازی در زمین و ارسال توپ ، توپ به صورت دوستتان برخورد می کند ” با درجه بندی گزینه های ممکن :” ممکن است احساس بی کفایتی کنید، مبنی بر اینکه چرا توپ را انداختید” و”ممکن است معذرت خواهی کنید تا مطمئن شوید که دوستتان احساس بهتری دارد”. خرده مقیاس های شرم واحساس گناه نسخه ی کوتاه شده ی آزمون عاطفه خودآگاهی، به ترتیب با خرده مقیاس های احساس گناه و شرم نسخه طولانی آزمون عاطفه خودآگاهی همبستگی ۹۳/. و۹۴/ دارد. پایای همسانی درونی برای خرده مقیاس ها، به شرح زیر است:شرم بین ۸۸/. تا ۷۷/. و احساس گناه بین۷۷/. تا ۸۳/.
نمره گذاری عاطفه خودآگاهی
۱a , 2b , 3a , 4b , 5a , 6a , 7c , 8a , 9b , 10a ,11b. = شرم
۱b , 2a , 3c , 4c, 5c, 6c , 7b , 8c , 9c , 10c , 11a = احساس گناه
پایایی خرده مقیاس شرم:به منظور بررسی میزان همسانی درونی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب آن برابر با۵۴/۰ دست آمد.
روایی سازه: ساختار عاملی این آزمون، با روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت.
تحلیل عاملی اکتشافی:
با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی ساختار عاملی، مقیاس مورد بررسی قرار گرفت. ماتریس همبستگی سوالات نشان داد که همه سوالات، دارای همبستگی دو تایی ۳۰/۰ هستند. مقدار شاخص کفایت نمونه برداری ۶۲۵/۰ و اندازه آزمون کرویت بارتلت با درجه آزادی ۵۵ در سطح p<0.0001 برابربا ۷۷/۳۷۶۵، هر دو معنا دار بود. مقادیر قطر ماتریس همبستگی های ضد تصویری نیز، همگی بالاتر از ۵/۰ بود ،که مجموعه این سه شاخص، قابلیت انجام تحلیل عاملی را نشان می داد.
همچنین جدول ارزش های ویژه یک مولفه را با ارزش بالاتر از یک نشان می دهد. با معرفی این عامل در این آزمون، چرخش عوامل با چرخش متمایل تحت یک عامل مجزا سوالات آزمون، را معرفی کرد.
جدول شماره۳-۱۲ ،بار عاملی سوالات آزمون را، تحت یک عامل نشان می دهد.

سوال عامل ۱
E3a ۰٫۵۸
E10a ۰٫۵۷
E5a ۰٫۵۴
E4b ۰٫۵۰
E8a ۰٫۴۸
E1a ۰٫۳۵
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.