همدلی

۹۳۳/۰

۰۷۲/۱

شرم

۹۳۷/۰

۰۶۷/۱

احساس گناه

۸۹۲/۰

۱۲۱/۱

جدول فوق، عدم برقراری هم خطی چندگانه را، در داده های پژوهش ، تایید می کند.
فقدان داده های پرت: این آمار در هنگام جمع آوری پرسشنامه های پژوهش و ورود داده ها به نرم افزار، مورد توجه قرار گرفت، و پرسشنامه های ناقص از تحلیل کنار گذاشته شدند.
خطی بودن: این آماره، براساس ماتریس همبستگی قابل بررسی است. ماتریس همبستگی وجود رابطه خطی بین متغیرهای پژوهش را تایید می کند.
فصـل چهارم
تجزیه و تحلیل
داده ها ی پژوهش
در این فصل، ابتدا شاخص های توصیفی عملکرد دانش آموزان در مقیاس های باور ها و درگیری معنوی، محیط خانوادگی نا کارآمد ، واکنش بین فردی ، عاطفه خودآگاهی و شایستگی قضاوت اخلاقی به تفکیک ارائه می شود .سپس ماتریس کوواریانس بین متغیر های مشاهده شده و ماتریس کوواریانس بین متغیر های نهفته، به عنوان داده ورودی برنامه ترسیم شده، به این ترتیب مرحله اصلی تجزیه وتحلیل اطلاعات آغاز می گردد .
تجزیه وتحلیل داده ها با آزمون الگوی فرضی تحقیق آغاز می شود و سپس با تجزیه الگوهای مذکور، سوال های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. در آزمون هرفرضیه، ضمن نمایش نمودار مسیر به دست آمده ، پارامتر های الگوی اندازه گیری متغیرهای نهفته (لامبدای x،Y)،ضرایب مسیرگاما، بتا و شاخص های نیکویی برازش که انطباق الگوی به دست آمده با داده های موجود را آزمون می کند، ارائه شده است .
پس از بررسی فرضیه های پژوهش، الگوی نهایی تحقیق با حضور همه متغیرهایی که نشانی از همگرایی دادرند ، مورد آزمون قرار گرفته است. در الگوی نهایی برآمده از این مطالعه نیز ، پارامترهای الگوی اندازه گیری متغیرها، ضریب مسیر بین متغیرهای نهفته، ضرایب اثرات مستقیم ، غیر مستقیم و کل متغیرها بر یکدیگر و سرانجام شاخص های نیکویی برازش الگو، ارائه شده است. در پایان، در پاسخ به سوالات نهایی تحقیق ، الگوی مذکور در دو گروه نمونه پسران و دختران به تفکیک، مورد بررسی قرار گرفته است .
توصیف آماری متغیرهای تحقیق
برای اطلاع از متوسط عملکرد و پراکندگی نمرات آزمون ها در هر یک از متغیر های نهفته و متغیر های مشاهده شده آنها،طی جدول( ۴-۱)، شاخص های میانگین، انحراف معیار و حداکثر و حداقل نمرات دانش آموزان در متغیرها ارائه شده است .
جدول ۴-۱، شاخص های توصیفی عملکرد دانش آموزان در پرسشنامه ها، باورها ودرگیری معنوی، مقیاس منابع اخلاقی، ناکارآمدی خانواده ،واکنش فردی

گروه کل گروه
مقیاس باورها ودرگیری معنوی متغیرها حداقل حداکثر
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.