مقاله – 
بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس  متغیرهای رشدی  …

مقاله – بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی …

– همچنین، سایر فرایندهای خانوادگی هم، رابطه تفکر اخلاقی کودک- نوجوان را تعدیل می کنند. والکر و تایلر (۱۹۹۱) سبک تربیتی ادراک شده والدین را مورد بررسی قرار دادند. هارت (۱۹۹۸) عاطفه و درگیری والدینی را بررسی کرده است . هولستین (۱۹۷۲) دریافته که تشویق والدینی با استدلال اخلاقی بالا، در ارتباط است . اسپیچر (۱۹۹۲) می پذیرد که نتایج ترکیبی از مطالعات معتبر (فودر،۱۹۷۳) هارت،,۱۹۸۸) هافمن و سالتزستین ، ۱۹۶۷، هولستین،۱۹۶۹، پارکه ، ، ۱۹۸۰ ) حاکی از آن است که بین گرمی والدین و رشد اخلاقی پیشرفته در کودکان آنها، روابط مثبتی وجود دارد. این یافته ها به طور مستمر نشان می دهند که فرایندهای خانوادگی نقش معنی داری در اجتماعی شدن استدلال اخلاقی از والدین به نوجوانان دارند.ضرورت دارد والدین برای موثر واقع شدن در تربیت اخلاقی فرزندان شیوه تربیتی مقتدرانه را انتخاب کنند.
با توجه به اینکه عوامل متعددی بررشد اخلاقی دانش آموزان تاثیر می گذارند، لذا ارتقاء استدلال اخلاقی آنها نیازمند همکاری، هماهنگی، و احساس تعهد خانواده ، معلمان ، مدیران، سازمان ها ونهادهایی باشد که به نحوی در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقش دارند.
منابع
فارسی و لاتین
منابع:
آرون، ریمون (۱۳۶۳)،مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی(جلد دوم)،ترجمه: باقر پرهام،تهران، سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی
اسمتانا، جودیث (۲۰۰۸) رشد اخلاقی، (ترجمه جهنگیرزاده) ، قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
بکر، لارنس سی (۱۳۷۸) تاریخ فلسفه اخلاق غرب (ترجمه گروهی از مترجمان) تهران: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
بکر، لارنس سی(۱۳۷۸) تاریخ فلسفه اخلاق غرب ، ترجمه، گرهی از مترجمان تهران ، انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی
توریل، الیوت (۲۰۰۸) رشد اخلاقی، (ترجمه شیخ شعاعی) ، قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دادستان،پریرخ (۱۳۸۳). تحول مفاهیم اخلاقی دیگر دوستی در دانش آموزان دوره راهنمایی،فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال اول ، شماره ۲
دور کیم ،امیل (۱۳۶۰) فلسفه وجامعه شناسی ، ترجمه فرحناز خمسه ای، تهران :چابخانه وزارت فرهنگ وآموزش عالی ،
دور کیم،امیل (۱۳۶۰) درباره تقسیم کار اجتماعی، (ترجمه باقر پرهام،)بابل: نقش جهان
سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس، حجازی ،الهه(۱۳۷۷) روش های تحقیق در علوم رفتاری ،تهران :چاپ نیل
قاضی طباطبایی،م(۱۳۷۴)، فرایند تدوین و اجرا وتفسیر داده های یک مدل لیزرل:یک مثال عینی،سالنامه پژوهش وارزشیابی در علوم اجتماعی ورفتاری (جلد اول ) انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
کدیور،پروین (۱۳۷۹).مجموعه مقالات در روان شناسی ،تهران:منشور امید
کسل، فیلیپ (۱۳۸۳) چکیده آثار گیدنز،(ترجمه چاوشیان)، تهران: نشر ققنوس
کین، میلانی و اسمتانا،جودیث (۲۰۰۶) رشداخلاقی:کتاب راهنما، (محمدرضا جهانگیرزاده)،قم:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی ۱۳۸۸)،
گیدنز، آنتونی(۱۳۷۸) تجدد تشخص، (ترجمه آباذری)، تهران : انتشارات خوارزمی
لارنس، جی(۲۰۰۸) رشد اخلاقی، (ترجمه جهانگیرزاده) ، قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
لسناف ، مایکل اچ (۱۳۷۸) فیلسوفان سیاسی قرن بیستم ،ترجمه : خشایار دیهیمی، تهران:نشر کوچک
لطف آبادی،حسین (۱۳۸۴). نقد نظریه های رشد اخلاقی پیازه وکولبرگ وبندورا وارائه الگویی نو برای پژوهش در رشد اخلاقی دانش آموزان ایران، نوآوری های آموزشی، شماره ۱۱
مایلز جرمی و شولین مارک(۲۰۰۱). رگرسیون و همبستگی کاربردی. ترجمه علیرضا کیامنش و مسعود کبیری تهران: جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی
وبر،ماکس (۱۳۶۷) مفاهیم اساسی جامعه شناسی(ترجمه صدارتی)، تهران : نشر مرکز
هابر ماس، یورگن (۱۳۸۴) کنش ارتباطی، ترجمه : کمال پولادی،تهران ،انتشارات موسسه ایران
Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of moral thought and action. In W. M.
Baron, R. M.,&Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Social Psychology,
Beavers, W. R., & Hampson, R. B. (1990). Successful families: Assessment and
intervention. New York: Norton.
Beavers, W. R., Hampson, R. B., & Hulgus, Y. F. (1985). The Beavers approach to family assessment. Family Process, 24, 398-405.
Benda, B. (2002). Religion and violent offenders in boot camp: A structural equation
model. Journal of Research in Crime and Delinquency, 39, 91-121.
Benda, B., Musticchi-Hogg, C., & Benda, S. (2000). Effects of expressions of religion on violence: A structural equation model. Marriage & Family: A Christian Journal,3, 197-215.
Berkowitz, M. W., Gibbs, J. C., & Broughton, J. (1980). The relation of moral judgment stage disparity to developmental effects of peer dialogues. Merrill-Palmer Quarterly, 26, 341–۳۵۷٫
Berkowitz, M. W., Sherblom, S. A., Bier, M. C., & Battistich, V. (2006). Educating for positive youth development. In M. Killen, & J. G. Smetana (Eds.), Handbook of moral development (pp. 683–۷۰۱). Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum & Associates.
Berkowitz, M. W., Sherblom, S. A., Bier, M. C., & Battistich, V. (2006). Educating for positive youth development. In M. Killen, & J. G. Smetana (Eds.), Handbook of moral development (pp. 683–۷۰۱). Mahwah,NJ: Lawrence Erlbaum & Associate
Bernet, F. Spinrad,T and Eisenberg,N(2007) Introduction to the Special Issues on Moral Development, The Journal of Genetic Psychology ۱۶۸ (۲), ۱۰۱–۱۰۴
Beven,J . Brien-Malone.S; and Hall,G(2004) Using the Interpersonal Reactivity Index to Assess Empathy in Violent Offenders, International Journal of Forensic Psychology
Blair, R.J. and Cipolotti, L. (2000) Impaired social response reversal: a

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.