دوره های تحصیلی:

منظور از دوره های تحصیلی در نظام آموزش عالی، مجموعه دروسی است که در چارچوب نظام خاصی برای هر رشته تحصیلی ارائه و به اعطای یک مدرک تحصیلی در آموزش عالی منتهی می شود. دوره های تحصیلی در آموزش عالی ایران عبارتند از: کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای (عمومی) و دکتری تخصصی (Ph.D).

کاردانی: تعداد واحد های درسی دوره کاردانی، بین68-72 واحد و طول مدت تحصیل در این دوره معمولا دو سال است. دانش آموختگان این دوره، مدرک تحصیلی “کاردانی” دریافت می کنند.

کارشناسی: تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی، بین 130-145 واحد است. طول مدت تحصیل در این دوره  معمولا معمولا چهار سال و حداکثر مدت مجاز برای تحصیل در ای مدت دوره، شش سال است. به دانش آموختگان این دوره، مدرک تحصیلی” کارشناسی” اعطا می شود.

کارشناسی ارشد: تعداد واحدهای درسی  دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بین 28-32 واحد و کارشناسی ارشد پیوسته بین 172-183 واحد است. متوسط  طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دوسال و در کارشناسی ارشد پیوسته شش سال است. به دانش آموختگان این دوره ها مدرک “کارشناسی ارشد” داده می شود.

دکتری حرفه ای(عمومی): دوره دکتری حرفه ای شامل سه رشته پزشکی، دام پزشکی و داروسازی است. تعداد واحدهای دوره دکتری رشته پزشکی 290 واحد، تعداد واحدهای دوره دکتری دام پزشکی 217 واحد و تعداد واحدهای داروسازی 210 واحد است. طول مدت دوره دکتری در رشته پزشکی بین شش تا نه سال و در رشته داروسازی بین پنج تا نه سال است. به دانش آموختگان این دوره، مدرک تحصیلی ” دکتری حرفه ای (عمومی)” اعطا می شود.

دکتری تخصصی (Ph.D): تعداد واحدهای دوره درسی دوره دکتری تخصصی بین42-50 واحد است که شامل واحدهای آموزشی و پژوهشی می شود. طول مدت تحصیل دوره دکتری تخصصی ، چهارسال و نیم است و به دانش آموختگان این دوره، مدرک تحصیلی “دکتری تخصصی(Ph.D)” اعطا می شود( دایره المعارف آموزش عالی، 1383).