بررسی رابطه نگرش مذهبی با کاهش تعارضات زناشویی در زنان- قسمت ۱۲

بررسی رابطه نگرش مذهبی با کاهش تعارضات زناشویی در زنان- قسمت ۱۲

سطح معنی داری

 

 

ضریب تعیین

 

 

 

نگرش مذهبی

 

 

۱۱۸٫۶۳

 

 

**۰٫۲۷

 

 

۰٫۰۰

 

 

۷٫۲۹

 

 

 

رابطه با خویشاوندان همسرو دوستان

 

 

۲۳٫۸۱

 

 

جدول بالا آزمون همبستگی میان نگرش مذهبی با کاهش رابطه با خویشاوندان همسر است. همان طور که در جدول مشاهده می شود میزان همبستگی به دست آمده ۰٫۲۷=r با سطح معنی داری ۰٫۰۰=sig و ضریب تعیین ۷٫۲۹=r2 که نشان می دهد این همبستگی با اطمینان ۰٫۹۹=p و میزان خطای ۰٫۰۱=α مثبت و معنی دار است. بدین معنی که با افزایش نگرش مذهبی رابطه فردی با خویشاوندان همسر نیز کاهش می یابد. از این رو می توان با توجه به ضریب تعیین ۷٫۲۹% از افزایش رابطه با خویشان همسر را با نگرش مذهبی تبیین کرد.
پرسش شماره ۸- آیا نگرش مذهبی با کاهش جدایی مالی رابطه دارد؟
جدول ۹-۴ همبستگی بین نگرش مذهبی با کاهش جداسازی مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین همبستگی سطح معنی داری ضریب تعیین
نگرش مذهبی ۱۱۸٫۶۳
جدایی مالی ۲۴٫۸۱ *۰٫۱۵ ۰٫۰۴۸ ۲٫۲۵

 

جدول بالا آزمون همبستگی میان نگرش مذهبی با کاهش جدایی مالی است. همان طور که در جدول مشاهده می شود میزان همبستگی به دست آمده ۰٫۱۵=r با سطح معنی داری ۰٫۰۴=sig و ضریب تعیین ۲٫۲۵=r2 که نشان می دهد این همبستگی با اطمینان ۰٫۹۵=p و میزان خطای ۰٫۰۵=α مثبت و معنی دار است. بدین معنی که با افزایش نگرش مذهبی جدایی مالی نیز کاهش می یابد. از این رو می توان با توجه به ضریب تعیین ۲٫۲۵% از جدایی مالی را با نگرش مذهبی تبیین کرد.

فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری
 

مقدمه :

 

این فصل در برگیرنده ی خلاصه یافته های پژوهشی ، نتایج عمده و ارائه پیشنهاد های پژوهشی است. برای دستیابی به این منظور ابتدا هریک از سوالات پژوهش مطرح و نتایج به دست آمده در رابطه با آن ارائه می گردد. سپس با بهره گرفتن از یافته ها و نتایج پژوهش پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی در رابطه با پژوهش های آتی در این زمینه ارائه می گردد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

یافته های پژوهش

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی با کاهش تعارضات زناشویی انجام گردید. نگرش مذهبی به معنای اعتقادات منسجم و یکپارچه توحیدی است که خداوند را محور امور دانسته و ارزش ها ،اخلاقیات و آداب و رسوم و رفتار های انسان را با یکدیگر ،طبیعت و خویش تنظیم می نماید(خدایاری فرد و همکاران،۱۳۷۹) و در این پژوهش نگرش مذهبی به نمراتی اطلاق شده است که آزمودنی ها از طریق پاسخ به پرسشنامه نگرش مذهبی کسب کرده اند.
تعارض زناشویی به عنوان متغیر وابسته به معنای عواطف، افکار و رفتارهایی است که باز تابنده خشم، ناکامی، عدم توافق، تنفر، رنجش، تلخی و غیره می باشد(کوهن،۱۹۹۲٫به نقل از مارکمن و هالفورد، ۲۰۰۵) و در این پژوهش به نمراتی اطلاق شده است که آزمودنی ها از طریق پاسخ به پرسشنامه تعارضات زناشویی به دست آورده اند. به عبارت دیگر کسا نی که نمره خام آنها در دامنه ۱۱۵ و بالاتر قرار گرفته است.
برای تجزیه و تحلیل رابطه بین نگرش مذهبی با کاهش تعارضات زناشویی از شاخص آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون گسترده ترین کاربرد را در بین ضرایب همبستگی دارد(گال و همکاران، ۱۳۸۶).
نتایج این پژوهش نشان داد که نگرش مذهبی با تعارضات زناشویی رابطه دارد. بدین معنا که با افزایش نگرش مذهبی ، تعارضات زناشویی نیز کاهش می یابد . همچنین نتایج بیانگر آن است که افزایش نگرش مذهبی در ابعاد مختلف به افزایش همکاری (r=%6.76) ، بهبود روابط جنسی (r=%13.69) ، کاهش واکنش های هیجانی (r=%10.89)،کاهش حمایت فرزند(r=%5.29) کاهش رابطه فردی با خویشاوندان خود(r=%6.25)، افزایش رابطه با خویشاوندان همسر و دوستان(r=%7.29)و کاهش جداسازی مالی(r=%2.25) می انجامد.

 

بحث درباره یافته ها

 

از نتایج اکثر مطالعات بر می آید دینداری و وجود مفاهیم مشترک مذهبی به عنوان تسهیل کننده و ایجاد کننده تفاهم و حل تعارض ها در روابط درون خانوادگی عمل می نماید.(خدایاری فرد،۱۳۸۵).
چندین مطالعه (روس[۸۳]، وستفیلد[۸۴]، انسلی[۸۵]،تورنر[۸۶] ۲۰۰۰) نشان دادند که مورد توجه قرار دادن باور های مذهبی در طی مراحل درمان می تواند در بهبود روابط زن وشوهر مفید باشد. بدین صورت که هر گاه تعارض خانوادگی بر سر موضوعی خاص ، شکل می گیرد، مذهب می تواند از طریق مفاهیم معنوی .و ارزش های مذهبی مشترک ، اختلاف نظر بین افراد را تعدیل کند. تاکید دین بر مفاهیمی مانند تقدس ازدواج می تواند مسیر حل تعارضات زناشویی را هموار سازد(خدایاری فرد،۱۳۸۵ ).
پری(۲۰۰۶) به بررسی زندگی خانوادگی ، عملکرد دینی و مذهبی در آسیا پرداخت نتایج نشان دادکه بین اعتقادات مذهبی و رضایت زناشویی و رضایت از زندگی خانوادگی رابطه وجود دارد ، اکثر کسانی که از آموزش های مذهبی بهره مند بودند در بخش مدیریت خانواده بالاترین نمره را گرفتند. همچنین باور های مذهبی در تصمیم گیری اخلاقی والدین موثر بوده است و در یک چشم انداز کلی تاثیر آن در همه جنبه های زندگی موثر است.
مذهب راهنمایی های کلی در اختیار بشر قرار می دهد که اگر انسان ها بدان ها عمل نمایند منجر به استحکام پیوند زناشویی می گردد . این راهنمایی ها شامل قوانینی د ر مورد رابطه ی جنسی ، نقش های جنسیتی ، از خود گذشتگی و حل تعارضات در روابط زناشویی می باشند(ماهونی، ۲۰۰۳).
نتیجه این پژوهش به صورت غیر مستقیم با یافته های دادلی و کوسینکی(۲۰۰۶) ، پری(۲۰۰۶) ، اوتینگال و ونستیوگن(۲۰۰۶)، هانلر و گنچوز (۲۰۰۵)، هیتون و پرات(۲۰۰۴) مبنی بر همبستگی قوی بین رضایت زناشویی و اعمال مخصوص مذهبی و اعتقادات و تجربه ی مذهبی، همسو است.
رویکرد رفتاری به مشکلات زناشویی، تعاملات منفی و نارسایی ارتباطی را موجب اختلافات و تعارضات زناشویی می داند. رفتار ها و تعامل های هر یک از زوجین ممکن است تحت تاثیر پاسخ های دیگری استمرار یافته ، یا پایان پذیرد. این تعامل ها به هنگام مواجه شدن با پاسخ مطلوب یا حذف تقاضاهای نامطلوب به صورت مثبت یا منفی تقویت می شوند.(کرو و ریدلی، ۱۹۹۰٫ به نقل از شفیعی و حسینیان ، ۱۳۸۶).
رویکرد شناختی به مشکلات زناشویی ، ادراک تحریف شده و تفکر غیر منطقی را علت اصلی ایجاد اختلال و مشکلات زوج ها می داند. بر اساس مدل های شناختی طرح واره ها یا آنچه که باور های کلیدی خانواده است، در ایجاد مسایل و مشکلات نقش دارندفرض بر این است که هر یک از زوجین باور های اصلی (طرحواره های ارتباطی) درباره خود و روابط صمیمی دارند که با خود به رابطه زناشویی می آورند. طرحواره ها شامل فرضیاتی است درباره همسر و رابطه زناشویی آن گوه که هستند و معیار هایی درباره اینکه چگونه باید باشند(اپستین و باکوم، ۱۹۹۳٫ به نقل از شفیعی و حسینیان ،۱۳۸۶).
طبق فرضیه اساسی رویکرد شناختی و رفتاری، علت تعارض های زناشویی ، رفتارها و شناخت های مشکل ساز آموخته شده است که از طریق الگوهای تعاملی تکراری تداوم می یابد. میزان الگو های رفتاری منفی در زوج های آشفته بیشتر می باشد که با تقویت متقابل منفی ادامه می یابد.(فالون،۱۹۸۸٫ به نقل از تبریزی،۱۳۸۴).
کاهش تعارضات زناشویی در افراد با نگرش مذهبی بالا،حاصل برخورداری زوجین از طرحواره های شناختی سودمند و باور های مستحکم حاصل از آموزه های دینی است که یکی از این اصولی ترین طرحواره های شناختی باور به معاد است که هم نقش بازدارنده دارد و هم تقویت کننده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *