بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۴

بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۴

۴- سنجش میزان موفقیت عملکرد مامورین مورد نظر با بررسی آماری.

 

۱-۶٫سئوالات تحقیق

 

 

۱-۶-۱٫ سئوال اصلی

 

عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین چیست؟

 

۱-۶-۲٫ سئوالات فرعی

 

۱- آیا بین میزان دانش حقوقی ضابطین و مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنها در نزد قضات رابطه ای وجود دارد؟
۲-آیا آموزش و دوره های حین خدمت ضابطین بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان تأثیردارد؟
۳- آیا ساختار و تشکیلات مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها از نظر امکانات و منابع انسانی و تفکیک واحد های رسیدگی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد؟
۴- آیا قوانین و مقررات مربوط، در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین مؤثر است؟

 

۱-۷٫فرضیه های تحقیق

 

۱-میزان آگاهی و دانش حقوقی ضابطین در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان مؤثر است.
۲-آموزش و دوره های حین خدمت ضابطین در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان مؤثر می باشد.
۳- ساختار و تشکیلات مراجع انتظامی بویژه کلانتری هااز نظر امکانات و منابع انسانی و تفکیک واحدهای رسیدگی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد.
۴- قوانین و مقررات مربوط، در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد.

 

 

 

فصل دوم

 

 

مبانی نظری و پژوهشی تحقیق(ادبیات تحقیق)

 

 

۲-۱٫پیشینه تحقیق

 

با بررسی های بعمل آمده در مراجع انتظامی از جمله معاونت امور حقوقی ، اداره کل تحقیقات و پژوهش‌های ناجا و سایر مؤسسات و ادارات خارج از ناجا و اینترنت سابقه ای با این عنوان بدست نیامد.
علیرغم آنکه عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین نیروی انتظامی از گذشته در ناجا مطرح بوده است، ولیکن چندان مورد توجه محققان داخلی نیروی انتظامی قرار نگرفته است. البته مطالبی در این مورد بصورت جزئی وجود دارد. با این حال تحقیقات گسترده و تألیفات بسیار خوبی در زمینه امور مرتبط با موضوع این تحقیق مانند نحوه تشکیل و تکمیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه‌‌ها و نیز چندین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در مورد کارایی و عوامل مؤثر بر آن ، آموزش ، ارزیابی عملکرد ، ساختار سازمانی،هدایت و کنترل واطاله دادرسی و مقاله ای در بررسی و نقد ارزش قضایی گزارش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی انقلاب و در فصلنامه دانش انتظامی وجود دارد که نهایت استفاده لازم از این منابع درون سازمانی جهت استخراج فرضیه های تحقیق صورت گرفته است:

پایان نامه حقوق

 

۲-۱-۱٫ تحقیقات انجام شده درناجا

 

الف) تحقیقات و تألیفات مربوط به نحوه تشکیل و تکمیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه ها :
۱-کتاب و نیز جزوه آموزشی ، نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری و نحوه تشکیل پرونده قضایی که توسط آقای محمد رضوی تألیف شده اند. در این دو اثر پس از معرفی ضابطین دادگستری به وظایف قضایی نیروی انتظامی اشاره و به چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده کیفری در مراجع انتظامی و مقررات مربوطه پرداخته شده است، مسائل با ذکر مصادیق و مثال هایی عینی مطرح و بصورت کاربردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
۲-کتاب مستندات تخصصی کلانتری ها ( دایره قضائی ) که توسط آقای بارانی بیرانوند نوشته شده است. در این اثر به تکالیف مامورین کلانتری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود و جرائم مشکوک ، نحوه انجام تحقیقات مقدماتی ، دستگیری ، جلب و بازداشت و بدرقه متهمین و چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده کیفری در کلانتری ها پرداخته شده است.
۳-کتاب راهنمای افسران تحقیق تالیف آقای مهدی شهنازی که در آن وظایف قضایی نیروی انتظامی ، فرایند تشکیل پرونده کیفری در این نیرو به صورت مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.
۴-مقاله یا جزوه آموزشی تهیه شده توسط جناب آقای محمودی در خصوص نحوه تشکیل و تکمیل پرونده قضایی در واحدهای اجرایی نیروی انتظامی ،به خصوص کلانتری ها . این اثر نیز مروری به کیفیت و چگونگی تشکیل یک پرونده قضایی از ابتدا تا انتها در واحد انتظامی و تکمیل آن و اجرای دستورهای قضایی و مانند آن، دارد.
۵-مقاله تهیه شده توسط دکتر بختیار عباسلو در سال ۱۳۸۶ در فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی در خصوص حدود اختیارات ضابطین دادگستری ، تشریح جرایم مشهود و حدود اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مذکور پرداخته شده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است .
۶-مقاله بررسی و نقد ارزش قضایی گزارش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب که توسط آقای غلامرضا محمد نسل تألیف شده در آن ضمن اشاره به انواع گزارش‌های ضابطین دادگستری و ادله اثبات دعوی، نظریات آئین دادرسی کیفری دادگا‌های عمومی و انقلاب راجع به ارزش قضایی گزارش ضابطین مورد نقد قرار گرفته و نهایتاً برای رفع نقیصه پیشنهاداتی ارائه شده است .
نقاط مشترک که در منابع فوق الذکروجود دار:
۱-تاکید بر لزوم ارتقاء آموزش قضایی و حقوقی(آموزش تخصصی )کارکنان نیرو خصوصاً آن دسته که با وظایف قضایی ناجا مرتبط هستند.
۲-اشاره به ساختار ناجا و واحدهایی که این وظایف (وظایف قضایی) را انجام می دهند .
۳-اهمیت کار در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی در تشکیل و تکمیل پرونده قضایی.
۴-رعایت مقررات توسط ضابطین در هنگام اجرای وظایف محوله.
ب) تحقیقات (پایان نا مه ها)در مراجع انتظامی
چندین عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در دانشکده دافوس ناجا درخصوص مبحث کارآیی در سازمان و یا مربوط به برخی متغیّر های مستقل این پژوهش انجام گرفته است که ذیلاً به آنها اشاره می گردد.قابل ذکراست که علت استفاده از پایان نا مه های مرتبط با بحث کارایی در این پژوهش برای استخراج فرضیه ها و به عنوان پیشینه تحقیق ، ارتباط بین مقبولیت و اعتبار می تواند، بعضاً ناشی از موضوع مدیریتی (عدم کارایی و بهره وری ) باشد.
۱-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای پرویز اسماعیل پور در سال ۱۳۸۵ با عنوان (تاثیر عوامل سازمانی بر کارآیی شغلی کارکنان)
نتایج تحقیق مذکور:
در رتبه بندی میزان تأثیر متغیرهایی مستقل بر متغیر وابسته تأثیر امکانات و تجهیزات برکارایی در رتبه نخست ، تأثیر انگیزش برکارآیی در رتبه دوم تأثیر آموزش برکارایی در رتبه سوم و تأثیر سبک مدیران برکارایی در رتبه چهارم قرار گرفته است.
۲-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای مهرداد مرادخانی در سال ۱۳۸۶ با عنوان (( بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر براطاله دادرسی در تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری تهران بزرگ وارائه الگوی بهینه ))
فرضیه تحقیق عبارت بوده است از :
۱-آموزش مامورین ذیربط در تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری های تهران بزرگ، براطاله دادرسی مؤثر است.
۲-ارزیابی عملکرد مامورین ذیربط در تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری ها تهران بزرگ براطاله دادرسی مؤثر است.
۳-ساختار سازمانی معاونت قضایی کلانتری های فوق بر اطاله دارسی مؤثر است.
۴-هدایت رؤسای کلانتری های فوق برمامورین مربوط به تشکیل پرونده هایی قضایی بر اطاله دادرسی موثر است.
۵-کنترل روسای کلانتری های فوق بر مامورین مربوط به تشکیل پرونده های قضایی، براطاله دادرسی مؤثر است.
نتایج تحقیق مذکور:
کلیه فرضیه های اشاره شده در تحقیق با ۹۵ درصد ضریب اطمینان تأیید گردیده اند.
۳-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای غلامحسین آقا گل زاده در سال ۱۳۸۵ با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی واحدهای عملیات انتظامی»
نتایج حاصله از تحقیق مذکور:
از طریق ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده و در نهایت این نتایج بدست آمده است:
بین متغیر آموزش کاربردی و مستمر بهره وری نیروی انسانی در پلیس ۱۱۰ رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه رد گردیده است.
بین متغیر نیازهای اساسی و بهره وری کارکنان گشت ۱۱۰ رابطه معنا داری وجود نداشته است. اما بین نیاز به امنیت و بهره وری کارکنان، رابطه مستقیم و خطی وجود داشته است و هر چه امنیت شغلی کارکنان برطرف گردیده ، ب

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

هره وری افزایش می یابد و نیز رابطه معناداری بین نیاز به احترام و بهره وری به اثبات رسیده است بدین صورت که هر چه عامل انگیزش نیاز به احترام بیشتر تأمین شود، بهره وری افزایش می یابد.
بین سنوات و بهره وری رابطه معناداری وجود نداشته است.
فرضیه رابطه بین وجدان کاری و بهره وری با ۹۹% اطمینان تأیید شده است.
فرضیه تأثیر سبک مدیریت بربهره وری نیز با ۹۸% اطمینان تأیید شده است.
۴-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای قدرت اله یوسفی داود در سال ۱۳۸۲ با عنوان (( بررسی تأثیر نظارت و کنترل رؤسای کلانتری ها برنحوه انجام وظیفه کارکنان ))
فرضیه پژوهش آقای یوسفی داود:
۱-روسای کلانتری ها با انواع روش های کنترل و نظارت بطور کامل آشنا نیستند.
۲-نظارت و کنترل به کارگرفته شده برانجام وظیفه کارکنان موثر است.
۳-بین میزان تاثیر بکارگیری انواع روش های نظارت و کنترل ، تفاوت معناداری وجود دارد.
۴-بیشترین روش بکارگیری نظارت و کنترل توسط روسای کلانتری ها، روش مقدماتی است.
نتایج تحقیق مذکور:
با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، داده ها گردآوری و آنگاه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفته اند که حسب نتایج حاصله فرضیه های تحقیق با درصد بالایی از اطمینان تائید گردیده است.
۵-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی آقای مهدی اسماعیلی در سال ۱۳۸۴ با عنوان (( کارکرد ساختار سازمانی جدید در کلانتری های شمال غرب تهران ))
نتایج حاصله از تحقیق مذکور:
نتایج متعددی در این پژوهش در خصوص فرضیه ها بدست آمده اما نتیجه مرتبط با بحث تحقیق این است که ساختار سازمانی جدید کلانتری‌ها از نظر بهتر شدن بررسی شکایات و انجام تحقیقات تشکیل پرونده قضایی، مناسب است و در بین مؤلفه‌های مناسب بودن ساختار با تحقق اهداف در رتبه ۶ قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *