بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان  …

بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان …

در تعریف گردشگری و تعیین قلمرو آن باید گروههای مختلفی را که در این صنعت مشارکت دارند و از آن تأثیری میپذیرند در نظر داشت. فعالان و نقشآفرینان در صنعت گردشگری عبارتند از:
۱- توریستها (گردشگران) که قصدشان کسب تجارت فیزیکی و روانی و رضایت و راحتی از سفر است.
۲- سازمانهای فعال در تهیه و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز توریستها که در پی کسب منافع خود هستند و از طریق، عرضه کالاها و خدماتی که بازار گردشگران، تقاضا دارد و به منافع خود میاندیشند.
۳- دولت کشور میزبان، شامل سیاستمدارانی که گردشگری را یکی از منافع درآمد و ثروت میدانند و به آن به عنوان منبعی برای درآمد شهروندانی که مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم میپردازند مینگرند.
۴- جامعه میزبان، یعنی مردمی که به گردشگری به عنوان پدیدهای موحد اشتغال، مینگرند که امکان تعادل فرهنگی را میان مردم و گردشگران فراهم میآورد، با قید این تأکید که این تعامل میتواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد.
از این رو گردشگری را میتوان مجموعه پدیدهها و ارتباطات ناشی از تعامل گردشگران با عرضهکنندگان مواد، دولتهای میزبان و مردم میزبان در فرایند جذب و پذیرایی از مسافران دانست.
گردشگری با فعالیتهای زیادی، از جمله حمل و نقل و اسکان، خورد و خوراک، خرید، سرگرمی و غیره پیوند دارد( زاهدی ، ۱۳۸۰ ، ص ۸۲).
۲-۲-۱۰– ویژگی های بارز گردشگری
به اعتقاد داس ویل، گردشگری دارای سه ویژگی بینظیر میباشد که فعالیت های گردشگری را برجسته میسازد. این تغییرات به قرار زیر میباشد:
الف: در بیشتر اوقات نمیتوان قبل از خرید، این نوع خدمت را دید و یا آزمایش کرد.
ب: هر جا که خریداری شود، همان جا مصرف میشود.
ج: مردم و محل بخشی از محصول هستند و بنابراین جهانگردی بخشهای بسیاری از جامعه را شامل میشود. داس ویل در مدیریت جهانگردی ده ویژگی دیگر را نیز ذکر مینماید که جهانگردی را از دیگر فعالیتهای اقتصادی متمایز مینماید. این ده ویژگی عبارتند از:
آنی بودن، در خاطر ماندن، میراث جهانگردی، هماهنگ شدن، وابستگی متقابل اجزاء محصول، زود گذر بودن، ظرفیت پذیرش، قابلیت تغییر، رقابت برای سبب فضای بیشتر، ثابت بودن هزینههای عملیاتی، فصلی بودن تقاضا( منشیزاده، ۱۳۸۴، ص ۸۸ ).
۲-۲-۱۱ طبقه بندی انواع گردشگری:
توریسم دارای انواع مختلفی بوده که براساس عوامل متعدد می توان تقسیم بندی هایی را برای آن قایل شد. مهمترین عواملی که براساس آن انواع مختلفی از توریسم را میتوان تعریف و طبقه بندی نمود عبارتند از:
از نظر زمانی: فعالیت های گردشگر را به شکل کوتاه مدت(کمتر از یک روز) میان مدت (یک تا سه روز)دراز مدت (بیش از سه روز)از یکدیگر تفکیک میکند.
از نظر مکانی: گردشگری را به صورت فعالیت های گردشگری در حوزه نزدیک،حوزه میانی و حوزه
خارج یا دور تقسیم بندی می کند.
از نظر تابعیت: گردشگران به دو گروه گردشگران خارجی و بین المللی و گردشگران داخلی تقسیم می گردد.
از نظر انگیزه سفر: براساس آن گردشگری با انگیزه های استراحتی،تفریحی،درمانی،زیارتی،فرهنگی،اقتصادی، ورزشی و…..از یکدیگر تفکیک می شوند.
از نظر فصل گردشگری: موسم گردشگری را بر اساس فصول مختلف سال طبقه بندی می کنددر این طبقه بندی دو فصل تابستان و زمستان از اهمیت بالاتری نسبت به فصول بهار و پاییز می یابند.
از نظر شکل و سازمان دهی سفر: مانند سفر های انفرادی،گروهی،خانوادگی و …که ترکیب گردشگری را تعیین می کند.
از نظر وسیله نقلیه مورد استفاده : براساس نوع وسیله نقلیه مورد استفاده برای انجام سفر طبقه بندی می شود.
از لحاظ نوع و محل اقامت: گردشگران را براساس نوع و محل اقامت،از نظر کیفی و کمی طبقه بندی می کند مانند مقیم هتلها،مهمانپذیرها،خانه های ویلایی یا پانسیون های خانگی ،کمپینگ(پورکلتی،۱۳۹۱)
۲-۲-۱۳ اثرات گردشگری:
برای دهه ها رشد صنعت جهانگردی عامل مهمی برای افزایش فعالیت های اقتصادی در ایالات متحده آمریکا و جهان بوده است.این صنعت مشاغلی را هم در جوامع کوچک و هم جوامع بزرگ ایجاد کرده است و به عنوان یک صنعت عمده در بسیاری از کشورها محسوب می شود.صنعت جهانگردی در برخی از کشورها به عنوان صنعت غالب در فعالیت های اقتصادی بشمار می رود. با این حال اثرات جهانگردی بر روی یک جامعه،حتی در کشورهایی که جهانگردی با رشدی شتابان در حال گسترش است و انتظار میرود که بیشترین توجهات و نگرانی ها معطوف بدان باشد،آنطور که باید درک نشده است
بیشتر مردم به جهانگردی در قالب و محدوده اثرات اقتصادی،مشاغل و مالیات ها نگاه می کنند. با وجود اینکه سطح اثرات این صنعت بسیار گسترده است و اغلب تاثیرات آن بر روی نواحی،فراتر از مکان هایی است که به طور معمول با جهانگردی در ارتباط هستند.به بیان ساده تر،تاثیرات جهانگردی تنها به منطقه ای که جهانگرد در آن رفت و آمد می کند محدود نمی شود راهنمایان و افراد بومی که متوجه اثرات بالقوه جهانگردی هستند،میتوانند این صنعت را با اجتماع شان در جهت مثبت متحد،و در روند توسعه جهانگردی دخیل کنند.
اثرات جهانگردی را می توان در هفت موضوع بررسی کرد:
اقتصادی
زیست محیطی
فرهنگی –اجتماعی
جمعیتی وتراکمی
خدماتی
مالیاتی
۲-۲-۱۴ نگرش و برخورد جامعه
هر موضوع از موارد ذکر شده شامل اثرات مثبت و منفی است. همه این اثرات قابل بسط و اجرا در همه جوامع نیستند،زیرا شرایط و منابعی که منجر به بروز این اثرات می شود متفاوت هستند.دست اندرکاران و برنامه ریزان جامعه و جهانگردی باید تعادلی میان اثرات،که ممکن است مفید و یا مضر باشند و بر روی جامعه و ساکنین بومی اثر بگذارند،ایجاد کنند.دست اندرکاران باید هوشیار و بینا باشند و از وسوسه سرپوش گذرادن بر روی مشکلاتی که توسعه جهانگردی ایجاد می کند،بپرهیزند. مسئولان جهانگردی بایستی با انجام اقداماتی بین اثرات مثبت که به یک بخش از جامعه (جغرافیایی یا اجتماعی)سود می رسانند و اثرات منفی که به بخشی دیگر آسیب وارد می کنند تعادل ایجاد کرده و فرصت ها و چالش ها را برای همه بخش های اجتماع فراهم کنند. حساسیت جامعه به جهانگردی ،به معنای اجتناب از فشار بیش از حد به این صنعت است،فشارهایی که از توسعه و موفقیت های جهانگردی جلوگیری می کند. مسئولان محلی نباید از جهانگردی این انتظار را داشته باشند که تمامی مشکلات جامعه را حل کند. جهانگردی تنها یک بخش از جامعه است با این حال استراتژی هوشمندانه توسعه خدمات و امکانات رفاهی جهانگردی می تواند منجر به پیشرفت جامعه و یا تصحیح و حل مشکلات محلی شود.جهانگردی مانند همه تجارت ها فعالیت های اقتصادی توسعه یافته،بایداینطور پنداشته شود که تولیدات آن(جاذبه ها و خدمات)مشتری ها را جذب می کند. از طرف دیگر قوانین و محدودیت های سفت و سخت و مالیات های سنگین می تواند منجر به کمتر شدن جذابیت و رقابت برای تجارت جهانگردی شود.(گوهری،۲۶:۱۳۹۰)
۲-۲-۱۴-۱ اثرات اقتصادی:
اثرات مثبت:مشارکت در درآمد و استاندارد زندگی- بهبود اقتصاد محلی- افزایش فرصت های شغلی-بهبود سرمایه گذاری،توسعه و هزینه زیر ساخت ها- افزایش درآمد مالیاتی- بهبود خدمات عمومی،رفاهی و زیرساخت ها-بهبود خدمات عمومی،رفاهی و زیرساخت ها-بهبود زیرساخت های حمل ونقل- افزایش فرصت ها برای خرید-اثرات اقتصادی(مستقیم،غیر مستقیم،ترغیب به هزینه کردن)در جامعه همگانی و گسترده می شود- ایجاد فرصت های جدید داد و ستد و تجارت
اثرات منفی:افزایش قیمت کالا و خدمات- افزایش قیمت زمین و خانه-افزایش هزینه زندگی-افزایش پتانسیل و ظرفیت برای ورود کارگرهای غیر بومی- هزینه برای زیر ساخت های اضافی(آب،فاضلاب،انرژی و..)افزایش هزینه نگهداری جاده ها و سیستم حمل و نقل- خطرات بالای جهانگردی فصلی(پایین آمدن نرخ اشتغال)-رقابت بر سر زمین- منافع ممکن است توسط صاحبین مشاغل غیر بومی،به خارج از جامعه صادر شود-مشاغل ممکن است در آمد و دستمزد کمتری داشته باشند.
۲-۲-۱۴-۲ اثرات زیست محیطی:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.