ـ پژوهشگر نتیجه گرفت بین میزان سلامت روانی همسران شهدا با فرزندان شهدا ارتباط وجود ندارد . ولی بین سن همسر شهید در زمان شهادت همسر با میزان سلامت روانی آنان ارتباط وجود دارد .

  1. فلاحی و همکاران ( ۱۳۹۲ )، در تحقیقی تحت عنوان بررسی جاذبه های طبیعی مؤثر بر توسعه گردشگری »

نشان داد که به طور کلی استان « ورزشی استان کردستان کردستان دارای منابع طبیعی مستعد جذب گردشگران ورزشی است. بنابراین باید در جهت توسعه و فعال کردن توریسم زمستانی ۳ استان، از طریق ایجاد و احداث زیرساخت های مورد نیاز این رشته مانند پیست های اسکی و زیرساخت های حمل و نقل مرتبط با آن، تلاش هایی صورت گیرد. به این منظور شبکه ارتبا طی استان، به ویژه مسیرهای منتهی به جاذبه های مهم گردشگری، باید توسعه داده و بهسازی شود.

  1. کاظمی (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان گردشگری ، محیط زیست و چالش های گردشگری پایدار توسعه در کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسید که امنیت اجتماعی، برخورداری از استانداردهای جهانی در مراکز درمانی و همچنین تجهیزات پزشکی و صدور روادید درمان از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه ی این صنعت در ایران می باشد.
  2. رشیدی و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی تحت عنوان گردشگری سلامت در ایران با تأکید بر رتبه بندی خواص درمانی چشمه های منتخب استان اردبیل به این نتیجه رسیدند که گردشگری سلامت دارای اثرات زیر است

– بهبود و سلامت بدن و فکر (برنامه های کاهش وزن، سلامتی بدنی بیشتر و مدیریت استرس)؛
– استراحت و تمدد اعصاب؛
– استفاده از امکانات و خدمات پزشکی؛
– استفاده از ویژگ یهای آب و هوایی و طبیعی منطقه برای آرامش تن و روان

  1. فتحی واجارگاه ( ۱۳۷۹ ) در کتابی با عنوان درآمدی بر اردوهای دانش آموزی، مبانی و مدیریت برنامه ریزی اردو به اهداف اردو از جمله اهداف علمی، آموزشی، فرهنگی پرورشی، اجتماعی و … اشاره کرده و در اردو را به عنوان یک اصل مهم در تقویت روحیه دانش آموزان قلمداد می کند.
  2. یزدان پناه در تألیفات خود ( ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ ) به اهمیت اردوهای دانش آموزی اشاره داشته و استفاده از امکانات خارج از محیط آموزشی مثل اماکن زیارتی، تفریحی، تاریخی و خارج نمودن دانش آموزان از چهارجوب کلاس درسی را از مسایل بسیار مهم در تربیت دانش آموزان دانسته و به عقیده ایشان، دانش آموزان در فضای اردو حس همکاری، تعاون، اعتماد به نفس و جلوه های مختلف احساس کیفیت زندگی اجتماعی ارتباط برقرار می کنند.
  3. مطالعه علی پور، نوربالا، اژهای و مطیعیان در ۱۳۷۹ بیانگر این نکته هستند که احساس شادی، دستگاه ایمنی را تقویت میکند و تقویت دستگاه ایمنی، سلامت فرد را بهبود میبخشد.

فصل سوم
روش تحقیق و معرفی منطقه مورد مطالعه
۳-۱ مقدمه
در این فصل به توضیح و تبیین چگونگی انجام پژوهش و همینطور معرفی منطقه مورد مطالعه اشاره شده است. روش تحقیق یکی از فصول مهم هر تحقیق علمی است. جان دیویی [۶] پژوهش را عبارت از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می داند. بنابراین پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. همچنین پژوهش مجموعه فعالیت های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن، از علم اندک به علم بیشتر است. پژوهش عبارت است که از تغییر و کنترل هدایت شده یک موقعیت غیر ثابت یا نا معین به موقعیتی که از لحاظ مشخصات و روابط کاملا ثابت ( مقیمی، ۱۳۷۷ ). به این جهت همچنانکه در ادامه خواهد آمد، ابتدا ،متغیرهای تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه پرداخته و پس از آن به ترتیب روش و ابزار گردآوری داده ها را معرفی کرده و به شاخص های مورد پژوهش در پرسشنامه و قلمرو تحقیق اشاره شده وسپس با ذکر نحوه جمع آوری داده ها، روش های تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش پرداخته شده است. سوالهای پرسشنامه با توجه به متغیرهای موجود در مدل تحلیلی تحقیق طراحی شده است که در این فصل بررسی و سپس پایایی و روایی ابزار سنجش با استفاده از روش های معتبر سنجیده شده و برای تحلیل داده های آماری از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی و از روش تحلیل استفاده می شود. در پایان به معرفی استان مازندران می پردازیم.
۳-۲ روش تحقیق:
تحقیق علمی عبارتست از یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گرد آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج های معتبر از آنها می باشد. از این رو تحقیق علمی صرفأ مبتنی بر تجربه یا برداشت های شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است. پایه هر علمی روش شناخت آن است و ارزش و اعتبار قوانین هر علمی، به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می رود. منظور از روش شناسی تحقیق ، شیوه انجام تحقیق است که مشخص کننده روشهای بکار گرفته شده در بررسی موضوع و دستیابی به نتایج در عمل و اجرا می باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق اتخاذ شیوه ای مشخص است که محقق را هر چه دقیق تر و آسان تر به پاسخ های احتمالی برساند، این روش بستگی به اهداف و ماهیت موضوع و همچنین امکانات و منابع دارد. تحقیقات علمی بر اساس اهداف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند؛ بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه . (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۱). تحقیق حاضر نیز از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد. زیرا با هدف کاربردی نمودن یک زمینه خاص علمی تلاش دارد پیش نیاز های اجرای موضوع تحقیق را در عمل بررسی نماید.
انتخاب روش اجرایی تحقیق بستگی به ماهیت موضوع ، اهداف پژوهش ، فرضیه های تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی حاکم بر موضوع تحقیق و وسعت امکانات اجرایی آن دارد. در این مرحله محقق بایستی روش تحقیقی را که برای پژوهش او مناسب است، انتخاب نماید. از نظر اجرا و گرد آوری داده ها بطور کلی دو دسته تحقیق وجود دارد، تحقیق توصیفی( غیرآزمایشی) و تحقیق آزمایشی. در این تحقیق با توجه به محدودیت های منابع اطلاعاتی و امکانات محیط آزمایشی و نیز محدودیت در زمان اجرا از روش توصیفی استفاده شده است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی می باشد ( بازرگان، سرمد و حجازی،۱۳۸۱)
در این پژوهش نوع تحقیق و روش آن توصیفی ـ پیمایشی است که به نقش و اثرات کارکرد اردوهای گردشگری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بر روی توان جسمی و روحی ایثارگران جامعه هدف و شرکت کننده در اردوهای گردشگری سازمان میپردازد.
۳-۲-۱ جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش کلیه ایثارگران استان مازندران بوده است که تعداد آنها بر اساس آمار بنیاد شهید و امور ایثارگران حدود ۱۰۰۰ نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد ۲۸۳ نفر انتخاب شده است که به صورت تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند.
۳-۲-۲ حجم نمونه و روش نمونه گیری
مبنای یک تحقیق استنباطی ( آمار استنباطی) پاسخ قابل قبول به دو پرسش زیر است:
۱ -حداقل حجم نمونه قابل قبول چقدر است؟(n)
۲ -روش انتخاب عناصر نمونه چگونه است؟
پاسخ پرسش دوم این است که دلیل کافی بر تصادفی بودن عناصر نمونه انتخاب شده و بدون جایگذاری بودن آن وجود داشته باشد. استفاده از روش های نمونه گیری مانند روش نمونه گیری ساده, گروهی, سیستماتیک, خوشه ای که تضمین کننده روش نمونه گیری خوب است. هدف اصلی تحقیق کشف اصلی است که در همه موارد صادق باشد. به عبارت دیگر هدف همه نمونه برداریها در پژوهش علمی تهیه گزاره های دقیق و با معنا درباره یک گروه بر پایه مطالعه زیر مجموعه ای از آن گزاره است. اما مطالعه تمامی جامعه به گونه ای که به یک قاعده کلی بی انجامد اگر محال نباشد دست کم کاری مشکل است. نمونه گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونه ای از جامعه انتخاب شده, می توان از مشخصات کلی جامعه استنتاج معینی به عمل آورد (جان بست, ۱۳۷۴).
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در روش نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از عناصر جامعه مورد نظر برای انتخاب شدن شانس یکسانی دارند. یا به هستند برای انتخاب شدن احتمال n عبارتی دیگر همه نمونه هایی ممکن که دارای تعداد ثابت یکسان داشته باشند ( هومن, ۱۳۷۶) .
زمانی که روش نمونه گیری تصادفی است جامعه آماری نرمال فرض می شود. برای پاسخ به سوال اول از روش های ریاضی استفاده می شود, با توجه به اینکه نمونه کیفی است. از طرف دیگر ۵% _> n/N باشد اصطلاح جامعه نامحدود را نمی توان نادیده گرفت ( آذر و مؤمنی، ۱۳۷۹).
فرمول زیر با توجه به توضیحات بالا در این پژوهش جهت تعیین حجم نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. ازآنجاکه جامعه آماری ( مشتریان آژانس های جهانگردی غرب کشور) این تحقیق، جامعهاینامحدوداست، لذادراین تحقیق ازفرمول کوکران ( جامعه نامحدود ) برای نمونه گیری استفاده شده است :
بر اساس فرمول نمونه گیری فوق ، تعداد نمونه ها را ۲۸۲ نفر انتخاب شدند .
۳-۲-۳ روش گردآوری اطلاعات
ابزار گرد آوری داده ها با توجه به اطلاعات مورد نیاز بشرح ذیل می باشد :
مطالعه اسناد و مدارک موجود در بخش های مورد مطالعه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.