4-2مقایسه ی توزیع فراوانی پلی مورفیسم ژن TGFB1 در کودکان مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال با کودکان سالم
در این بررسی، 160 کودک وارد مطالعه شدند. از این میان 80 نفر سالم و 80 نفر هم بیمار مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال بودند.
از مجموع 80 کودک از افراد بیمار، فراوانی ژنوتیپی CC و TT و CT به ترتیب 32.5% ، 30% ،37.5% محاسبه شد. همچنین از مجموع 80 فرد سالم، فراوانی ژنوتیپی CT, TT, CC به ترتیب 58.75% ، 7.5% ، 33.75% محاسبه شد . تجزیه و تحلیل آماری داده های فوق در نرم افزار آماری SPSS حاکی از آنست که اختلاف آماری معنی داری بین هریک از ژنوتیپهای فوق در افراد سالم و افراد مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال وجود دارد و نشان دهنده آنست که وجود این پلی مورفیسم می تواند به عنوان یک ریسک فاکتور در ابتلا به این بیماری مطرح باشد. جدول 1-4 و نمودار 1-4 فراوانی ژنوتیپ را در دوگروه بیمار و کنترل بر حسب تعداد نشان می دهد
جدول 1-4 فراوانی ژنوتیپ های CC،TC و TT بر حسب تعداد در دو گروه بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال و گروه کنترل.
اطلاعات کلی
TT
CT
CC
24 (30%)
30 (5/37%)
26(5/32%)
نمونه ها
6 (5/7%)
27 (75/33%)
47 (75/58%)
شاهد ها
نمودار 1-4 فراوانی ژنوتیپ ها ی بدست امده از نمونه ها و شاهدها(محور عمودی تعداد نمونه ها، محور افقی ژنوتیپ ها)
4-3نحوه آنالیز ژنوتیپ های CC،TC و TT
در دو گروه بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال و گروه کنترل آنالیز ژنوتیپ های CC،TC و TT در دو گروه بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال و گروه کنترل به دو صورت انجام گرفت یکبار ژنوتایپ CC به عنوان مرجع قرار گرفت و بار دیگر ژنوتایپ TT به عنوان مرجع در نظر گرفته شد.
4-3-1 آنالیز ژنوتیپ های CC،TC وTT در دو گروه بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال و گروه کنترل زمانیکه ژنوتایپ CCبه عنوان مرجع (رفرنت ) باشد.
جدول 2-4 بر اساس روشهای آنالیز برای مطالعات وابستگی SNP مرتب شده است که توسط داده های این جدول، آزمون کای دو در نرم افزار spss طراحی میگردد..هنگامی که ژنوتایپccرفرنت قرارداده میشود با توجه به جدول3-4 و 4-4 از آنجایی که عدد معناداری (Sig) یا pv برابر با 0/00 و درسظح اطمینان 95 درصدکمتر از05/0شده است. لذافرضH0 یعنی استقال دو گروه بیمار وکنترل رد میشود و رابطه معناداری بین این دوگروه وجود دارد.
جدول 2-4 فراوانی ژنوتایپ های CC،TC و TT در دو گروه کودکان مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال و کودکان سالم (گروه کنترل) زمانی که ژنوتیپ CCرفرنت در نظر گرفته می شود
مجموع