تأثیر مکمل‌سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نوجوان- قسمت ۷

تأثیر مکمل‌سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نوجوان- قسمت ۷

۵-۴- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

۹۹

 

 

 

۵-۵- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول۲-۱- ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی…………………………………………………………………… ۳۴
جدول۲-۲- حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد و تکامل..
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۴۰

 

 

 

جدول۳-۱- شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها………………………………………..

 

 

۶۵

 

 

 

جدول ۳-۲- آماره های توصیفی متغیر وزن………………………………………………………………………………..

 

 

۶۶

 

 

 

جدول ۳-۳- آماره های توصیفی متغیر قد………………………………………………………………………………….

 

 

۶۷

 

 

 

جدول ۳-۴- آماره های توصیفی به تفکیک دو گروه…………………………………………………………………….

 

 

۶۸

 

 

 

جدول۴-۱- شاخص های آماری مربوط به آمونیاک بر حسب میکروگرم در میلی لیتردر دو گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون………………………………………………………………………………………

 

 

۷۵

 

 

 

جدول ۴-۲- شاخصهای آماری مربوط به سرعت بر حسب ثانیه در دو گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

۷۶

 

 

 

جدول ۴-۳- شاخصهای آماری مربوط به چابکی بر حسب ثانیه در دو گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

۷۶

 

 

 

جدول ۴-۴- شاخصهای آماری مربوط به وزن بدن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

۷۷

 

 

 

جدول ۴-۵- شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون……………………………………………………………………………………………………

 

 

۷۸

 

 

 

جدول ۴-۶- شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن برحسب لیتردر دو گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون………………………………………………………………………………………………………………

 

 

۷۹

 

 

 

جدول ۴-۷- شاخصهای آماری مربوط به کراتینین بر حسب میلی گرم در دسی لیتر در دو گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون……………………………………………………………………………………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *