تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره- قسمت ۳۲

تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره- قسمت ۳۲

– Kelly, R. M., Edwards D. G., Thompson J. P. and Magarey R. C., 2005. Growth responses of sugarcane to mycorrhizal spore density and phosphorus rate” Aust. J. Agr. Res., 56, pp 9.
– Khaliq A. and Sanders F. E., 2000. Effects of vesicular arbuscular mycorrhizal inoculation on the yield and phosphorus uptake of field grown barly” Soil Biol Biochem., 32, pp1691.
– Khaliq, A. and F. E. Sanders., 1997Effects of phosphorus Application and vesicular arbusicular mycorrhizal inoculation on The Growth and phosphorus Nutrition of maize. Journal of plant nutrition, 20(11):1607-1616.
– Khan S.A. and Chatergee., 1982. Fertilizer use by ( Nigella sativa L.) in west Bengal. India” J. of .Agric. Sci., 52, pp 384.
-kiran. U., and D. D. Patra., 2002. Augmenting yield and urea nitrogen utilization efficiency in eheat through use of natural essential oil and dicyandiamide coated urea in light textured soil of centeral Uttar Pradesh. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33(9/10): 1375-1388.
– klaij M.C. and Hoogmoed W.B ., 1993. soil management for crop production in the West African Sahel. II. Emergence, establishment and yield of pear millet” J. of. Soil.Till. Res., 25, pp 301.
– Kochaki A., Jahan M. and Nassiri Mahallti M., 2008. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi and free-living nitrogen-fixing bacteria on growth characteristic of corn (Zea mays L.) under organic and conventional cropping systems. 2nd conference of the international society of organic agriculture research (ISOFAR).Modona. italia
– Krishna KR, Bagyaraj DJ., 1984 Phenois in mycorrhizal roots of Arachis hypogea. Experientia; 40: 85 – 6.
– Kursat, M. and Erecevit, P., 2009. The Antimicrobial Activities of Methanolic Extracts of Some Lamiaceae Members Collected from Turkey. Turkish Journal of Science & Technology, 4(1): 81-85.
– Kumar, T.S., Swaminathan, V. and Kumar, S., 2009. Influence of nitrogen, phosphorus and biofertilizers on growth, yield and essential oil constituents in ratoon crop of davana (Artemisia pallens Wall.). Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 8(2): 86-95.
– Laegred M., Bockman O. C. and Kaarstad E. O., 1999. Agriculture, Fertilizer and Environment. CABI publishing,pp 294.
– Lampkin, N., 1990. Organic Farming. Farming press Bookes. Ipswich.
– LEE Y.J., GEORGE E., 2005. Contribution of mycorrhizal hyphae to the uptake of metal cations by cucumber plants at two levels of phosphorus supply. Plant Soil 278(1-2), 361-370.
– Leiser, A. and Rokman, B., 1994. Replication between fertilizer, nutrient withdrawal and composition of different medicinal plants in a plot experiment. Kongressband. 9: 19-24.
– leithy, S., T.A. El-Meseiry and E.F. Abdallah., 2006. Effect of biofertilizer, cell stabilizer and irrigation regime on Rosemary herbage oil quality. Journal of Applied Sciences Research. 2:773-779.
– Lerat S., Lapointe L., Gutjahr S., Piche Y. and Vierheilig H., 2003. Carbon partitioning in a split-root system of arbuscular mycorrhizal plant is fungal and plant species dependent. New Phytol., 157, pp 589.
– Lekberg Y. and Koid R. T., 2005. Arbuscular mycorrhizal fungi, rhizobia, available soil P and nodulation of groundnut (Arachis hypogaea) in Zimbabwe. Agr. Ecosyst. Environ., 110, 143.
– Lichtenthaler, H. K., 1987. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in Enzymology 148: 350-382.
– Linderman, R.G., 1988. Mycorrhizae intraction with the rhizosphere microflora: The mycorrhizosphre effect. Phytopathol. 78:366-371.
– Liu, C. and Cooper, R.J., 2000. Humic substances influence creeping bentgrass growth. Golf Course Management 49-53.
– Liu C., Cooper R. J., and Bowman D. C., 1996. Humic acid application affects photosynthesis, root development, and nutrient content of creeping bentgrass. Crop Science.
– Liuc J. and Pank B., 2005. Effect of NPK and farm yard manure on growth parameters of onion, garlic and Coriander. Current research. University of agriculture Science. Banglore. India. 24:212-213.
– Lynch, J.M. 2002. Resilience of the rhizosphere to anthropogenic disturbance. Biodegradation. 13: 21–۲۷٫
Maccarthy, P., 2001. The principles of humic substances. Soil Science 166:738-751.
– Mackowiak C. L., Grossl P. R and Bugbee B. G., 2001. Beneficial effect of humic acid on micronutrient availability to wheat. Soil Science Sco Am J 65:1744-1750.
− Mahfouz, S.A., and Sharaf-Eldin, M.A., 2007. Effect of mineral vs. biofertilizer on growth, yield, and essential oil content of fennel (Foeniculum vulgare Mill). Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences 21: 361-366.
– Mallikarjuna M., Govindasamy R., Chandrasekaran S., 1987. Effect of humice acid on sorghum vulgare var. CSH-9. Current. Sci. 56, 1273.
– Malcolm R.E., and vaghuan D.V., 1979. Humic substances and phosphatase activies in plant tissues. Soil Biology,Biochem,11:253-259.
– Manoharan, P.T., M. Pandi, V. Shanmugaiah, S.Gomathinayagam and N. Balasubramanian, 2008. Effect of vesicular arbuscular mycorrhizal fungus on the physiological and biochemical changes of five , different tree seedlings grown under nursery conditions. Afr. J. Biotech., 7: 3431-3436.
– Mandal, A., A.K. Patra, D. Singh, A. Swarup and R. Ebhin Masto., 2007. Effect of long-term application of manure and fertilizer on biological and biochemical activities in soil during crop development stages. Bioresource Technology. 98: 3585–۳۵۹۲٫
– Marschner, H., 1995. Mineral nutrition of higher plants. 2nd Academic Press. Ltd. London. 862 pages.
– Mihajilov-Krstev, T., Radnovic, D., Kitic, D., Stojanovic-Radic, Z. and Zlatkovic, B., 2010. Antimicrobial activity of Satureja hortensis L. essential oil against pathogenic microbial strains. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 62(1): 159-166.
– Mihajilov-Krstev, T., Radnovic, D., Kitic, D., Zlatkovic, B., Ristic, M. and Brankovic, S., 2009. Chemical composition and antimicrobial activity of Satureja hortensis L, essential oil. Central European Journal of Biology, 4(3): 411-416.
– Miller SP (2000) New Phytol 145:145–۱۵۵
– Morton, J.B., and Benne, G.L., 1990. Revised classification of arbuscular mycorrhizal fungi (Zygomycets): A new order, Glomales, two new suborders, Glomineae and Gigasporineae, and two new families, Acaulasporacae and Gigasporaceae, With an emendation of Glomaceae. Mycorrhiza, 6: 403-408.
– Mumivand, H., Babalar, M., Hadian, J. and Fakhr-Tabatabaei, M., 2011., Plant growth and essential oil content and composition of Satureja hortensis L. cv. Saturn in response to calcium carbonate and nitrogen application rates. Journal of Medicinal Plants Research, 5(10): 1859-1866.
– Nadri, S., Pizzeghello, D., Muscolo, A. and Vianello, A., 2002. Physiological effect of humic substances on higher plants. Soil Biology and Biochemistry 34: 1527-1536.
– Nadi, M., Sedaghati, E. and Fuleky, G., 2012Evaluation of humus quality of forest soils with two extraction methods. International Journal of Forest, Soil and Erosion (IJFSE), 2 (3): 124-127.
– Newman, E.I., 1966. Amethod of estimating the total lengh of root in asampel.Journal of Appl. Ecol. 3:139-145.
– Nikbakht A., Kafi M., Babalar M., Xia Y. P., Luo A., and Etemadi N. A., 2008. Effect of humic acid on plant growth, nutrient uptake, and postharvest life of Gerbera. Journal of Plant Nutrition, 31:2155-2167.
– Niakan, M., Khavarynejad, R.A., and Rezaee, M.B., 2004. Effect of different rates of N/P/K fertilizer on leaf fresh weight, dry weight, leaf area and oil content in Mentha piperita L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 20(2): 131-148. (In Persian with English Summary)
– Norozi, S., 2006. Release of Potassium from some mica minerals through some organic acid in rhizospher of barley. M. Sc. Thesis in Soil Science. Soil Science Department. Isfahan University of technology, Isfahan, Iran. 158 p. (In Persian eith English Summary)
– Oberle S.L. and L.G Bundy., 1978. Ammonia volatilization from nitrogen fertilizers surface applied to corn (Zea mays) and grass pasture (Dactylis glomerata)” J. of .Biol. Fert. Soils., 14, pp 185.
– Okut S.L. and L. G. Bundy., 1978. Effects of different row spacing and nitrogen doses on certain agronomic characterictic of coriander (Coriandrum sativum L.). J. of. Pakistan. J. Bio., 8, 6, pp 901.
– Ordookhani, K., Sharafzadeh, S.H., Zare, M., 2011. Influence of PGPR on growth, essential oil and nutrients uptake of Sweet basil. Adv. Environ. Biol. 5 (4), 672–۶۷۷
– ORTAS I., 2010. Effect of mycorrhizal application on plant growth and nutrient uptake in cucumber production under fild conditions(Spanish Journal of Agricultural Research, 8(S1), S116-S122.
– Ortas I. and Harris P. J., 1996. Enhancement uptake of phosphorus by mycorrhizal sorghum plant as influenced by forms of nitrogen “ Options Mediterraneennes, Series A, 79, 463.
– Padem. H., Ocal,A., Alan, R., 1999. Effect of humic acid added foliar fertilizer on quality and nutrient content of eggplant and pepper seedlings. ISHS Acta Hort. 491.
– Pan,B., Y.M., Bai, S. Leibovitch, and D.L. Smith., 1999. .Plant growth promoting rhizobacteria and kinetin as ways to promot corn growth and and yield in a short growing season area.Eropean Journal of Agronomy, 11:179-186.
– Patra, A.K., L. Abbadie, A. Clays-Josserand, V. Degrange, S.J. Grayston, P. Loiseau, F. Louault, S. Mahmood, S.Nazaret, L. Philippot, F. Poly, J.I. Prosser, A. Richaume and X. Le Roux., 2005. Effect of grazing on microbial functional groups involved in soil N dynamics. Ecological Monographs. 75: 65–۸۰٫
– Pedra, F., Polo, A., Ribero, A. and Domingues, H., 2007. Effect of municipal solid waste compost and sewage sludge on mineralization of soil organic matter. Journal of Soil Biology and Biochemistry, 39(6): 1375-1382.
-Plenchette, C. and Duponnis, R., 2005. Growth response of the saltbush Atriplex numularia L. inoculation with the arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Transaction of British mycological Society. 55: 158 161.
– Poss, E., Pond, J.A., and Menge Jarrell, W.M., 1985. Effect of salinity on mycorrhizal onion and tomato in soil with and without additional phosphate. Plant and Soil 88: 307-319.
– Prakash V, Bhattacharyya R and Selvakumar G, 2007. Long-term effects fertilization on some properties under rainfed soybean-wheat cropping in the Indian Himalayas. J Plant Nutr Soil Sci 170: 224-233.
– Rahmani, N., Valadabadi, A.R., Daneshian, J., and Bigdeli, M., 2008. The effects of water deficit stress and nitrogen on oil yield of Calendula officinalis L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 24(1): 101-108. (In Persian with English Summary)
– Rajendran, K. and Devaraj, P., 2004. Biomass and nutrient distribution and their return of Casuarina equisetifolia inoculated with biofertilizers in farm land. Biomass and Bioenergy, 26(3): 235-249.
– Ram G and Patel JK, 1992. Single and combined effect of bio, organic and in organic fertilizers on yield of sunflowr and soil properties under rainfed condition. Advance Plant Sci 5: 161-167.
-Rambelli, A., 1973. The rhizosphere of Mycorrhizae. P. 299-343. In G.L. Marks and T.T. Koslowski (ed) Ectomycorrhizae. Academic press. New York.
-Ravnskov, S. and Jakobsen, I., 1999. Effects of pseudomonas fluoresences DF 57 on growth and P uptake of two arbuscular mycorrhizal fungi in symbiosis with cucumber. Mycorrhizae, 8: 329-334.
– Richardson A. E., George T. S., Jakobsen I. and simpson R. J., 2007. Plant utilization of inositol phosphates. Pp 242-260, In: “Inositol phosphates: Linking agriculture and the environment”, Turner B. L., Richardson A. E. and Mullaney E. J., CABI, Wall-ingford, UK.
-Rohricht, C.M, Curunet, M. and Solf, M., 1996. The influence of grandaunt nitrogen fertilization application on yield and quality of sage (salvia officinalis). Zetischritft fur Arznei and Gewurzp flanzen, 3: 117-122.
– Ryan M. H., and Ash J. E., 1999. Effects of phosphorus and nitrogen on growth of pasture plants and VAM fungi in SE Australian soil with contrasting fertilizer histories (conventional and biodynamic)” Agr. Ecosyst. Environ., 73, pp 51.
– Ryan M. H. and Angus J. F. and Kirkegaard J. A., 2005. Reduced growth of autumn-sown wheat in a low P soil is associated with high colonization by arbuscular mycorrhizal fungi” Plant soil., 270, pp 275.
– Saleh Al-Garni S. M., 2006. Increased heavy metal tolerance of cowpea plants by dual inoculation of an arbuscular mycorrhizal fungi and nitrogen-fixer Rhizobium bacterium” Afr. J. Biotechnol., 5, pp 132.
– Samavat, S., malakuti, M., 2005. Samavat, S., and Malakooti, M. 2006. Important use of organic acid (humic and fulvic) for increase quantity and quality agriculture productions. Water and soil researchers technical issue 463:1-13.
– Sanchez-blanco M. J., Ferrandez T., Morales M. A., Morte A. and JoseAlarcon J. 2003. Variations in water status, gas exchange, and growth in Rosmarinus officinalis plant infected with Glomus deserticola under drought conditions”J. Plant Physiol. 161. 675-682.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *