رشد تولید ناخالص ملی

GDP

۲

سهم بازده ماهانه سهام (نوسانات بازده سهام)

SMV

۳

لگاریتم کل دارایی های شرکت (اندازه شرکت)

LOG T A

۳-۵ جامعه و نمونه آماری
جامعه تمامی عناصر تحت بررسی است که به گروه تعریف شده ای تعلق دارد.جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در قلمرو زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ می باشد. شرکتهای نمونه از کل جامعه آماری بر اساس معیارهای زیر انتخاب شدند:

  1. اطلاعات کامل هر یک از شرکتهای مورد مطالعه طی قلمرو زمانی پژوهش موجود باشند.
  2. شرکتها در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
  3. پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه ۲۹ اسفند ماه باشد.
  4. توقف معاملاتی بیش از ۳۰ روز نداشته باشند.

بر اساس این محدودیت ها تعداد ۱۵ شرکت انتخاب شدند که فهرست آنها در پیوست شماره ۱ ارائه شده است.
۳-۶ روش جمع آوری اطلاعات
به منظور محاسبه متغیرهایی که شامل اطلاعات حسابداری هستند از اطلاعات صورتهای مالی شرکتها استفاده شده است به منظور دستیابی به این اطلاعات و همچنین اطلاعات مرتبط با قیمت سهام شرکت ها از نرم افزار تضمین بازار و سایتهای پارس پرتفولیو و سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است
خلاصه نتایج آمار توصیفی متغیرها و نیز آزمون نرمال بودن داده ها و ضریب همبستگی آنها با متغیر وابسته محاسبه شده است. کلیه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و وارد نرم افزار اکسل شده است. سپس این اطلاعات مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته و استنتاج حاصل از تحلیل آماری فرضیات در جداولی در فصل ۴ به صورت خلاصه گردآوری و توضیح داده شده است.
۳-۷ اعتبار درونی و برونی پژوهش
اعتبار درونی پژوهش به این معنی است که آیا متغیر مستقل واقعا در متغیر وابسته تغییر ایجاد کرده است یا خیر.برخی عوامل مانند تفاوت در ویژگی های شرکت های بررسی شده مانند نوع صنعت مالکیت و میزان رقابت بین شرکتها می تواند بر اعتبار درونی پژوهش تاثیر منفی بگذارد
اعتبار برونی پژوهش که قابلیت تعمیم دادن نتایج پژوهش می باشد نیز می تواند تحت تاثیر برخی عوامل قرار بگیرد. این پژوهش در یک دوره ۹ ساله از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ انجام شده است و عوامل بسیار زیادی مانند عدم ثبات اقتصادی و مسائل سیاسی وجود دارند که می توانند منجر به نتایجی متفاوت برای سالهایی به غیر از دوره مورد بررسی شوند بنابراین تسری نتایج به سایر سالها با ید با احتیاط و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی صورت گیرد. مدل و روش آماری به کار برده شده در این پژوهش˓ برگرفته از مقاله یانگ تان و کریستس فلوروس (۲۰۱۳) است. روش آماری GMM بوده و برای هر فرضیه˓ مدلی جداگانه در نظر گرفته می شود.
۳-۸ خلاصه
در ابتدای این فصل به روش اجرای پژوهش پرداخته و فرضیات و مدل پژوهش ارائه شده است و در ادامه متغیرهای مستقل و وابسته معرفی شده است. پس از آن جامعه و نمونه آماری و محدودیت هایی که پژوهش در قبال گزینش شرکتها با آن مواجه است عنوان شده است. سپس به روش جمع آوری اطلاعات پرداخته و اعتبار درونی و برونی پژوهش مورد بحث قرار داده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل نتایج آماری
۴- ۱ مقدمه
بدون شک یکی از مهم ترین مراحل هر تحقیق، مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج یک تحقیق، محققان از روش‌های آماری متفاوتی استفاده می‌کنند. برای انتخاب شیوه‌های آماری مناسب و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها محقق باید داده‌های تحقیق را بشناسد و از روش‌های آماری آگاهی داشته باشد که در این تحقیق مشاهدات به لحاظ مقیاس اندازهگیری در مورد شاخص های نوسانات بازار سهام، رشد تولید ناخالص ملی، اندازه شرکت، بازده دارایی ها، بازده سهام ماهانه، ارزش افزوده ماهانه و سود خالص از نوع کمی پیوسته میباشند. لذا در این فصل تجزیه و تحلیل‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام ‌شده است. به عبارت دیگر، در تجزیه و تحلیل داده‌ها دو بعد اساسی وجود دارد. بعد کمی که همان محاسبات آماری ویژه است و بر اساس داده‌های آماری صورت می‌گیرد. توصیف داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (برای مثال، جدول توزیع فراوانی، محاسبه درصدها و شاخص‌های مرکزی همانند میانگین و شاخص های پراکندگی همانند انحراف معیار) صورت می‌گیرد. بعد کیفی که شامل انواع تحلیل‌های تحقیقی، استدلال‌ها، استنتاج‌ها و کاربرد عقل و منطق است سبب تعمیم نتایج به جامعه آماری می‌شود. در این فصل برآنیم که پس از پردازش مشاهدات و ارائه یک دید کلی از شاخصهای تحقیق با کمک آمارههای توصیفی، فرضیههای پژوهش را بررسی کنیم. البته در هر فرضیه با توجه به ماهیت دادهای متغیرهای مربوطه روش های آماری و تجزیه و تحلیل متفاوت می باشد. در این راستا فرضیه های تحقیق با روش ها وآزمون های مناسب آماری توسط نرم افزار Eviews7 مورد آزمون قرار می گیرند.
۴-۲ بررسی توصیفی مشاهدات

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.