روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه
علم چون گذشته، محصول جرقه های ناگهانی بلوغ و اندیشه ی یک یا چند دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تا به حل یک مسئله یا دشواری ذهنی و یا عملی نایل آید. از این رو امروزه در اکثر کشورها ، سازمان هایی وجود دارند که بطور ویژه به کار علمی مشغولند و سیاستگذاری در حوزه های علم ، پژوهش و آموزش را در اختیار دارند. سازمان هایی که تولید و انتقال علم را بر دوش گرفته اند ، سازمان هایی که فرآورده های آن را مصرف می کنند و بسیاری دیگر که غیر مستقیم زمینه، ابزار و شرایط رشد علم را فراهم می سازند ، بی تردید مرهون تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های است که بر پایه تحقیقات علمی صورت گرفته باشد(خاکی، 1388).
3-2)نوع پژوهش
روش ، شیوه ی پیش رفتن به سوی یک هدف است. تحقیق مستلزم یک رشته فعالیت هایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند . همچنین در برگیرنده فرآیندهای جستجو، بررسی، آزمون و آزمایش است. این فرآیندها را باید به طور منظم ، به دقت ، منتقدانه ، عینی و منطقی به اجرا درآورد. نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می کند تا با مشکل موجود برخورد کنیم (سکاران، 1388).
روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به 2 بعد مهم تقسیم نمود :
الف)هدف تحقیق ب) نحوه گردآوری داده ها
بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی- مقطعی است.
3-3) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری چهار بیمارستان دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شامل بیمارستان های امام خمینی (ره)، دکترفاطمی، علوی و بوعلی میباشد.
نمونه برداری ، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است . به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود . این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم . بنابراین همه نتایج استخراج شده از گروه نمونه که مورد مطالعه قرار می گیرد ، به جامعه آماری تعمیم داده می شود . به عبارت دیگر آماره های گروه نمونه به عنوان برآورده هایی از پارامترهای جامعه آماری به کار گرفته می شود(سکاران، ١٣٨٨).
برای برآورد حجم نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شده است . که در حدود 384 نمونه باید انتخاب می شد ، که برای مقایسه عوامل کسورات در بیمارستان ها از هر بیمارستان 400 نمونه انتخاب شد. در مجموع با روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده 1600 نمونه انتخاب و بررسی گردید.
جدول (3-1) جامعه و نمونه مورد نظر
جامعه آماری پرونده ها
تعداد پرونده های دارای کسورات
نمونه
بیمارستان امام خمینی
5041
4537
400
بیمارستان بوعلی
12291
1171