آمار استنباطی 43 استفاده شده است.
در بخش اول با استفاده از شاخص های آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و .. فراوانی داده های جمع آوری شده و وضعیت هر یک از متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش استنباطی با استفاده از آمار پارامتریک44 و آزمون های زیر فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.
1. آزمون t جهت استنباط درباره میانگین: به این شکل که در هر یک از اهداف، عدد 3 (میانگین مقیاس 5 درجه ای لیکرت) به عنوان نمره معیار یا استاندارد تعیین شده ونتایج در قالب آزمون t برای مقایسه هر میانگین با عدد ثابت و مبنای نظری مورد تحلیل قرار گرفت؛
2. ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش و تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته؛
3. آزمون t برای مقایسه دو گروه مدیران وکارشناسان مرد وزن؛
4. آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام برای تعیین میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و شناسایی معادله خط پیش بینی میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت بر اساس متغیرهای مستقل تحقیق؛
5. آزمون کولموگروف- اسمپرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها.

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها

1-4-مقدمه
یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل هر تحقیق تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق است. محقق پس از اینکه مسأله تحقیق خود را تعیین کرد ومراحل تعیین روش تحقیق، مشخص سازی ابزار مناسب جمع آوری داده ها و بکارگیری آنها راطی کرد، اکنون نوبت آن فرامی رسد که داده های جمع آوری شده را تجزیه وتحلیل کرده تا تکلیف فرضیه های پژوهش را گزاره های احتمالی و غیر یقینی بودند معین سازد.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و تبدیل آنها به اطلاعاتی که بتوان فرضیه ها را آزمود باید مجموعه ای از قواعد را رعایت کرد و تکنیکها و فنون آماری مناسب با داده ها را برگزید(خاکی، 1389، 324).
نتایج تحقیق در دوبخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ذکر می گردد. به اینصورت که ابتدا دربخش آمار توصیفی، ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه آماری شرح داده می شود، سپس به منظور بررسی شاخص های مربوط به متغیرهای تحقیق(موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت) از جداول توزیع فراوانی استفاده شده است.
در بخش آمار استنباطی ابتدا وضعیت متغیرها از نظر نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت، سپس از آزمون های t و F، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی گام به گام برای بررسی نتایج تحقیق استفاده شد.

بخش اول: آمار توصیفی
2-4- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی
در این قسمت اطلاعات حاصل از پرسشنامه در زمینه مشخصات فردی شامل: سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سابقه کار در سازمان، سابقه کار در پست مدیریت میانی، سابقه کار در پست مدیریت عالی، وضعیت گذراندن دوره های آموزشی مرتبط و میزان آشنایی با سیستم اطلاعات مدیریت در جداولی منعکس و تشریح شده است.
1-2-4- جنسیت
بر اساس یافته های تحقیق که در جدول (1-4) نیز نشان داده شده است تعداد 139 نفر معادل 8/72 درصد از پاسخگویان را مردان، و تعداد 52 نفر معادل 2/27 درصد از پاسخگویان تحقیق را زنان تشکیل می دهند.
جدول (1-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
139
8/72
زن
52
2/27
مجموع
191
100

2-2-4- سن
همان گونه که در جدول (2-4) نشان داده شده است، دامنه سنی پاسخگویان به تحقیق بین حداقل 24 سال و حداکثر 51 سال و میانگین سنی آنان 99/36 سال می باشد. بیشترین فراوانی مربوط بهگروه سنی 35 تا 39 سال با 3/28 درصد و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی 45 تا 60 سال با 9/9 درصد می باشد.
جدول (2-4). توزیع فراوانی بر حسب گروه های سنی
گروه سنی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تراکمی
21 تا 29 سال
22
5/11
5/11
30 تا 34 سال
43
5/22
34
35 تا 39 سال
54
3/28
3/62
40 تا 44 سال
53
7/27
1/90
45 تا 60 سال
19
9/9
100
مجموع
191
100

3-2-4- سطح تحصیلات
توزیع فراوانی پاسخگویان به تحقیق بر حسب سطح تحصیلات در چهار مقطع تحصیلی در جدول شماره (3-4)نشان داده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین فراوانی مربوط به دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس به تعداد 108 نفر معادل 5/56 درصد و کمترین فراوانی مربوط به دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم به تعداد 2 نفر معادل 1 درصد از کل پاسخگویان می باشد.

جدول (3-4). توزیع فراوانی برحسب سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تراکمی
دیپلم
2
1
1
فوق دیپلم
12
3/
3/7
لیسانس
108
5/56
8/63
فوق لیسانس وبالاتر
69
1/36
100
مجموع
191
100

4-2-4-سابقه کار
توزیع فراوانی پاسخگویان به تحقیق بر حسب سابقه کار در پنج سطح دسته بندی و ارزیابی گردیده که نتایج آن در جدول شماره (4-4)نمایش داده شده است. بر اساس این نتایج دامنه سابقه کار پاسخگویان بین حداقل 2 سال سابقه کار و حداکثر 29 سال سابقه کاراست.
بیشترین فراوانی مربوط به گروه 10 تا 15 سال سابقه کار به تعداد 55 نفر معادل 8/28 درصد و کمترین فراوانی مربوط به گروه 21 تا 30 سال سابقه کار به تعداد 19 نفر معادل 9/9 درصد از کل پاسخگویان می باشد.

جدول (4-4). توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار
سابقه کار
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد فراوانی تراکمی
1 تا 5 سال
33
3/17
3/17
6 تا 10 سال
36
8/18
1/36
10 تا 15 سال
55
8/28
9/64
16 تا 20 سال
48
1/25
1/90
21 تا 30 سال
19
9/9
100
مجموع
191
100

5-2-4-سابقه کار در پست مدیریت میانی
توزیع فراوانی پاسخگویان به تحقیق بر حسب سابقه کار در پست مدیریت میانی(معاون اداره شهرستان، کارشناس، مسئول، مسئول واحد،… ) در شش سطح دسته بندی و ارزیابی گردیدهکه نتایج آن در جدول شماره (5-4) نمایش داده شده است.
بر اساس این نتایج تعداد 37 نفر معادل 4/19 دصد از پاسخگویان بدون سابقه در پستهای مدیریت میانی بوده ضمن اینکه بیشترین فراوانی مربوط بهگروه 4 تا 9 سال سابقه کار به تعداد 75 نفر معادل 3/39 درصد و کمترین فراوانی مربوط به کارکنان با یک سال سابقه در پست مدیریت میانی به تعداد 7 نفر معادل 7/3 درصد از کل پاسخگویان می باشد.

جدول (5-4). توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار در پست مدیریت میانی
سابقه کار در پست مدیریت میانی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تراکمی
بدون سابقه
37
4/19
4/19
1 سال سابقه
7
7/3
23
2 سال سابقه
18
4/9
5/32
3 سال سابقه
30
7/15
2/48
4 تا 9 سال سابقه
75
3/39
4/87
10 تا 30 سال سابقه
24
6/12
100
مجموع
191
100

6-2-4- سابقه کار در پست مدیریت عالی
توزیع فراوانی پاسخگویان به تحقیق بر حسب سابقه کار در پست مدیریت عالی(مدیر کل، معاون، رئیس و عضو هیات مدیره، رئیس اداه شهرستان، ….) در شش سطح دسته بندی و ارزیابی گردیده که نتایج آن در جدول شماره (6-4) نمایش داده شده است.
براساس این نتایج تعداد 127 نفر معادل 5/66 درصد از پاسخگویان بدون سابقه در پستهای مدیریت عالی بوده ضمن اینکه بیشترین فراوانی مربوط بهگروه 4 تا 9 سال سابقه کار به تعداد 29 نفر معادل 2/15 درصد و کمترین فراوانی مربوط به کارکنان بایک سال سابقه در پست مدیریت عالی به تعداد 6 نفر معادل 1-3 درصد ازکل پاسخگویان می باشد.
جدول (6-4). توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار در پست مدیریت عالی
سابقه کار در پست مدیریت عالی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تراکمی
بدون سابقه
127
5/66
5/66
1 سال سابقه
6
1/3
6/69
2 سال سابقه
13
8/6
4/76
3 سال سابقه
8
2/4
6/80
4 تا 9 سال سابقه
29
2/15
8/95
10 تا 30 سال سابقه
8
2/4
100
مجموع
191
100

7-2-4- گذراندن دوره های آموزشی
اطلاعات بدست آمده از داده های تحقیق که در جدول (7-4) نیز نشان داده شده است بیان می کنند که تعداد 98 نفر معادل 3/51 درصد از پاسخگویان دوره آموزشی مرتبط با سیستم اطلاعات مدیریت را گذرانده وتعداد 93 نفر معادل 7/47 درصد دوره های آموزشی را نگذرانده اند.

جدول (7-4). توزیع فراوانی مربوط به گذراندن دوره آموزشی
گذراندن دوره آموزشی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تراکمی
بله
98
3/51
3/51
خیر
93
7/48
100
مجموع
191
100

3-4-بررسی شاخصهای مربوط به متغیرهای تحقیق
همانگونه که در فصل سوم توضیح داده شد به منظور شناسایی و دسته بندی موانع کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت توسط کارشناسان ومدیران ادارات دولتی استان ایلام ابتدا با توجه به سوابق نظری و تجربی مرتبط و همچنین با الهام از موانع کاربرد فن آوریهای نوین در سازمانها و نظر خواهی از صاحب نظران وانجام مطالعات اکتشافی و مقدماتی تعداد 49 مانع شناسایی گردید، سپس در قالب یک پرسشنامه مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت از پاسخگویان خواسته شد تااعلام کنند تا چه اندازه آن عامل ازنظر آنها باز دارنده کاربرد MIS در سازمان آنها توسط خود او می باشد.
آنگاه بااستفاده از تحلیل عامل اکتشافی موانع دسته بندی گردید، به این منظور ابتدا با استفاده از شاخص آماری کایزرمایر 45(863/0) و آزمون بارتلت46(000/0 sig=، df=1176، k2=5944) داده ها برای تحلیل عامل اکتشافی مناسب تشخیص داده شد. سپس همانطور که در جدول (8-4) نشان داده شده است با استفاده از تحلیل مولفه های کانونی و چرخشی واریماکس47 و بادر نظر گرفتن عواملی که بار ویژه آنها بیشتر از یک می باشند، موانع بازدارنده کاربرد MIS در ادارات دولتی استان ایلام در نه عامل جمع بندی گردیدند، در نهایت این عوامل با هم فکری کمیته راهنمای تحقیق نامگذاری شدند که در این بخش از تحقیق به معرفی عوامل و موارد ذیل هر عامل پرداخته می شود.

جدول (8-4). مقدار ویژه، درصد واریانس، درصد واریانس تراکمی عوامل شناسایی شدهپساز چرخش
ردیف
نام عوامل
مجموع مجذورات عاملی چرخش یافته

مقدار ویژه
درصد واریانس
درصد واریانس تراکمی
1
عوامل مدیریتی
911/7
164/16
146/16
2
عوامل محیطی
369/5
956/10
102/27
3
عوامل فنی
080/4
327/8
429/35
4
عوامل آموزشی
607/3
362/7
791/42
5
عوامل اقتصادی
582/2
269/5
060/48
6
عوامل ساختاری
468/2
037/5
097/53
7
عوامل فردی
170/2
428/4
525/57
8
عوامل فرهنگی
926/1
930/3
455/61
9
عوامل مدیریت تغییر
619/1
305/3
760/64

1-3-4- بررسی شاخص های موانع مدیریتی
به منظور سنجش وضعیت “موانع مدیریتی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام” از یک مقیاس اندازه گیری مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت (خیلی کم 1=، کم 2=، متوسط 3=، زیاد 4= ، خیلی زیاد 5=) شامل 11 سوال استفاده گردید.
داد
ه های جدول (9-4) نشان می دهد که از دیدگاه پاسخگویان نمونه آماری میزان اهمیت موانع مدیریتی به طور متوسط 84/3 از 5 بوده است، همچنین دقت در گویه های مورد مطالعه به تفکیک نشان می دهد که در این زمینه میزان اهمیت گویه های “ترس مدیران از به خطر افتادن موقعیت شغلی با شفاف سازی اطلاعات پس از پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت (با میانگین 91/3)”، ” عدم حمایت کامل مدیریت ارشد از پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت (با میانگین 96/3)”، “نبود دید بلند مدت در مدیران سازمان بعلت جابجایی زیاد مدیران و کوتاه بودن طول مدت دوره های مدیریت (با میانگین 28/4)”، “وجود تمایل به ثبات در سازمان و مقاومت در برابر تغییر از طرف مدیران سازمان (بامیانگین 4)”، ” فقدان دانش و تجربه لازم در مدیران در ارتباط با رایانه (بامیانگین 81/3)”، ” نگرانی مدیران از کاهش امنیت اطلاعات سازمان با پیاده سازی MIS( بامیانگین 26/3)”، “کمبود تجربه مدیران در زمینه کاربردMIS (با میانگین 84/3)”، “کم بودن میزان اختیارات مدیران سازمانهای دولتی در پیاده سازی MIS( با میانگین 5/3)”و “فقدان انگیزه در مدیران (با میانگین 01/4 )” بالالتر از متوسط می باشند.

جدول (9-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه “موانع مدیریتی استقرار MIS” در ادارات دولتی استان ایلام.
شرح سوال
درصد موافقین
درصد مخالفین
میانگین
انحراف معیار برآورد میانگین
ترس مدیراناز به خطر افتادن موقعیت شغلی با شفاف سازی اطلاعات سازمان پس از پیاده سازی MIS
77%
23%
91/3
079/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *