در این مرحله اگرچه میتوان با افزایش تعداد شبکه نتایج دقیق تری را به دست آورد اما باید دقت داشت که با افزایش تعداد شبکه، سرعت حل کندتر خواهد شد و با محدودیت حافظه در کامپیوتر مواجه خواهیم شد.
مطالعات زرور و دیگران (1991) نشان داد که نحوه المان بندی سیستم بر نتایج تحلیل انتشار امواج در محیط الاستیک تاثیر گذار است. نتایج مدلی متشکل از المان هایی با ابعاد یکنواخت نسبت به مدلی که در آن اندازه المان ها با فاصله گرفتن از منبع موج بصورت تدریجی افزایش مییابد، از دقت کمتری برخوردار است. لذا در مدلسازی عددی تراکم دینامیکی، می بایست با دور شدن از کوبه، اندازه المانها بتدریج افزایش یابد. مطالعات دودینگ (1996) نشان داد که بر خلاف بار ضربه ای ناشی از انفجار که باعث ایجاد ارتعاش با فرکانسهای بالا میشود، ضربه ناشی از سقوط کوبه ارتعاشی با فرکانس 6 تا 30 هرتز ایجاد میکند. مسئله دیگری که در مورد شبکه بندی آنالیزهای دینامیکی مطرح میشود، تأمین ابعاد مناسب زون ها برای کنترل گذردهی امواج است. در اثر شرایط مدلسازی ممکن است انحراف عددی در انتشار امواج ایجاد شود. کولیمر ولایسمر (1998) نشان دادند که برای اطمینان پیدا کردن از انتقال صحیح امواج، اندازه مخصوص زون (بزرگترین ابعاد زون) باید کوچکتر مساوی تا طول موج ایجاد شده توسط بالاترین فرکانس امواج ورودی به سیستم باشد. λ طول موج ایجاد شده بوسیله بزرگترین مؤلفه ی فرکانس امواج ورودی به سیستم است که قادر به تولید انرژی است؛ به عبارت دیگر:

3-5-2 انتخاب مدل رفتاری مناسب و تعیین پارامترهای آن
بسته به شرایط مسئله و نوع محیط مدل میتواند از مدلهای رفتاری مختلفی که در نرم افزار در نظر گرفته شده است، استفاده نمود. در جدول 3-1 مدلهای رفتاری موجود در جدیدترین نسخه این نرم افزار معرفی شدهاند. در این جدول توضیح مختصری از ویژگیهای هر مدل رفتاری به همراه مثالی از کاربرد هر مدل در مسائل مختلف آورده شده است.
با انتخاب هر کدام از مدلهای رفتاری جهت استفاده در مسئله، پارمترهایی که لازمه به کارگیری آن مدل رفتاری است، باید مشخص شود. پارامترهای هر مدل با دیگری متفاوت است. مثلاً در مدل الاستیک احتیاج به تعیین سه پارامتر مدول بالک، مدول برشی و دانسیته میباشد؛ در صورتیکه در مدل موهر کولمب علاوه بر این سه پارامتر نیاز به تعیین پارامترهای دیگری مانند چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت کششی توده سنگ یا خاک میباشد. بنابراین باید قبل از مدلسازی هر کدام از پارامترهای مذکور، با انجام یکسری آزمایشات برجا یا آزمایشگاهی تعیین شود و اصولاً دقت نتایج یک مدل در دقیق بودن پارامترهای مختلف به دست آورده شده در منطقه است.
3-5-3 اعمال شرایط مرزی و تنشهای اولیه
در این مرحله باید شرایط مرزی و یا تنشهای اولیه به مدل اعمال شود. مثلاً در تحلیل پایداری تونلی در بستر خاکی بایستی شرایط مرزی به گونهای تعیین شود که با شرایط واقعی زمین قبل از حفر تونل یکسان باشد. با توجه به اینکه در اغلب موارد تعیین مقدار دقیق تنشهای برجا امکان پذیر نیست، ثابت ساختن مرز مدل تنها راه اعمال شرلیط مرزی است. معمولاً در شرایط مرزی تعیین وضعیت جابجاییها و یا تنشها در مرز مدل کار مشکلی است و آن را صفر در نظر میگیرند.
3-5-4 حل مدل تا رسیدن به تعادل
در این مرحله سعی میشود با الگو گرفتن از آنچه که در واقعیت اتفاق میافتد شرایط مدل به واقعیت نزدیک شود. به طور نمونه در حفر تونل واقعیت این است که قبل از حفر تونل زمین در حال تعادل است و حفر تونل باعث به وجود آمدن یکسری اغتشاشات در وضعیت تنشها و جابجاییها خواهد شد. با توجه به اینکه تا این مرحله شرایط مرزی و تنشهای برجا در مدل اعمال شدهاند لازم است مدل عددی قبل از حفر تونل حل شود تا تنشهای اولیه ایجاد شوند و همچنین قبل از ایجاد هر نوع حفره لازم است جابجایی ها صفر شوند تا شرایط مرزی واقعی قبل از حفر تونل منظور گردد.
3-5-5 ایجاد تغییرات در مدل
پس از واقعی ساختن شرایط تنشها و صفر کردن جابجاییها در مرحله قبل، در این مرحله جزئیات مسئله تشریح میشود. مثلاً تونلی که قبلاً در مدل تعریف شده بود خالی میشود. بنابراین تغییر در شرایط مرزی و ایجاد اغتشاش در مدل، در این مرحله صورت میگیرد.
لازم به ذکر است که بسته به شرایط مسئله ممکن است تغییرات در چند مرحله صورت گیرد که در این صورت این مرحله چندین بار تکرار میشود.
3-5-6 حل مجدد مدل
آخرین مرحله در مدلسازی حل مدل است. در صورتیکه تمام مراحل به طور کامل و جدا از هرگونه اشتباه احتمالی انجام شده باشد برنامه بدون هیچگونه خطا شروع به حل مسئله میکند و در پایان حل نتایج مختلفی گرفته میشود.
یکی از مزایای عمده نرم افزار FLAC این است که برنامه از نوع صریح است؛ یعنی حل مسئله مرحله به مرحله انجام میگیرد و با گذشت زمان کامل میشود. بنابراین در هر مرحله میتوان خروجی از تنشها، جابجاییها و غیره داشته باشیم. بدیهی است که با این قابلیت میتوان بهتر و دقیقتر به بررسی و تحلیل مسائل پرداخت و کنترل خوبی بر روند داشت.
3-6 الگوریتم حل مدل در FLAC
الگوریتم حل مدل توسط نرم افزار FLAC در شکل 3-2 به طور کامل شرح داده شده است. مطابق این الگوریتم در شروع مدلسازی، وضعیت مدل به طور کامل تشریح میشود و بدین ترتیب مدل را به تعادل میرسانیم (حل مسئله بدون اعمال هیچگونه تغییر). پس از رسیدن مسئله به تعادل، تغییرات لازمه در مدل صورت میگیرد و دوباره مسئله حل میشود. در هر مرحله نتایج کنترل شده و در صورت قابل قبول بودن نتایج به پایان روند حل میرسیم و در غیر اینصورت حل مسئله تکرار میشود.
(جدول 3-1) مدلهای رفتاری مختلف به کار رفته در نرم افزار FLAC
(شکل 3-2) الگوریتم حل مدل
3-7 مروری بر مطالعات شبیه سازی شده عددی
3-7-1 پارن و رودریگز (1992) [28]