107
85
8
83
83
127
117
100
شکل 4-4 نحوه همگرایی روش تجزیه بندرز برای مثال مورد بررسی
شکل 4-5 شبکه توزیع طراحی شده
شکل 4-6 نحوه برآورده شدن تقاضای خردهفروشها برای سناریوی اول (وضع اقتصادی بد)
شکل 4-7 نحوه برآورده شدن تقاضای خردهفروشها برای سناریوی دوم (وضع اقتصادی متوسط)
شکل 4-8نحوه برآورده شدن تقاضای خردهفروشها برای سناریوی سوم (وضع اقتصادی خوب)
شکل 4-9 نحوه برآورده شدن تقاضای خردهفروشها برای سناریوی چهارم (وضع اقتصادی خیلی خوب)
از شکلهای 4-6 تا 4-9 برمیآید، میتوان به یک اولویتبندی برای تامین تقاضای خرده فروشها توسط انبارهای توزیع دست یافت، همانطور که از شکل 4-6، پیداست انبار توزیع شماره سه بیشترین درصد پاسخگویی به تقاضای خرده فروشها را داشته است و تمام تقاضاهای خرده فروشهای (1)، (4)، (10) و بخشی عمدهای از تقاضای خرده فروش (5) توسط این انبار تامین شده است، باقیمانده تقاضای این خرده فروش توسط انبار توزیع (2) تامین شده است، با افزایش تقاضای خرده فروشها در سناریوی دوم ظرفیت انبار توزیع (3) به درصد کمتری از تقاضای این خرده فروشها میتواند پاسخ دهد، همانطور که پیداست این کم شدن توان در کم شدن درصد تقاضای تامین شده خرده فروش (5) توسط انبار توزیع (3) نمود پیدا میکند. انبار جایگزین برای تامین این تقاضا انبار (2) است، به طور کلی مشاهده میشود که انبار توزیع (2) نقش جایگزین برای انبار (3) را دارد، زیرا در سناریو سوم با افزایش بیشتر تقاضای خرده فروشها انبار (3) قادر به پاسخ گویی به تقاضای خرده فروش (9) نبوده، انبار (2) تقاضای این خرده فروش را تامین میکند، این موضوع فرضیه جایگزین شدن انبار (3) توسط انبار (2) را حمایت میکند. به همین ترتیب میتوان تحلیلهایی روی اینکه اولویت تامین تقاضای یک خرده فروش با کدام انبار است انجام داد. همچنین در صورتی که انبار توان تامین تقاضای یک خرده فروش را به علت افزایش تقاضای خرده فروشها نداشته باشد، میتوان بهترین انبار توزیع جایگزین برای تامین تقاضای خرده فروش پیدا کرد.
4-4-2- حالت چند محصولی
در این بخش یک شبکه توزیع با دو محصول در نظر گرفته می‌شود. برای حالت چند محصولی نیز چهار سناریو برای تقاضا در نظر گرفته می‌شود: خیلی خوب، خوب، متوسط و بد. جدولهای 4-7 و 4-8 جزئیات این سناریوبندی را نمایش میدهند. سایر داده‌های مسأله از قبیل هزینه‌های حمل و نقل از انبارهای توزیع به خرده فروش‌ها و از کارخانه‌ها به انبارهای توزیع در جدول‌های 4-9 تا 4-12 آورده شده است.
جدول 4-7 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خرده‌‌فروش‌ها برای محصول اول
احتمال
تقاضای خرده‌فروش
وضع آینده اقتصاد
1