Aluminum Foundry, U.K.
[97]
Tianjin, China
[123]
Hampshire, U.K
[98]
Charlottesville, Virginia
[124]
Rivera, France
[99]
(شکل 2-7) هیستوگرام تراز انرژی در واحد سطح برای پروژههای تراکم دینامیکی جدول (2-4)

برای اولین کوبش وزنههای با سطح مقطع دایرهای مناسبتر است به دلیل اینکه با ایجاد حفره دایرهای شکل اتلاف انرژی کمتری را باعث میشوند و وزنههای چهارگوش بیشتر برای مراحل پایانی و صاف کردن سطح استفاده میشود. برای کوبش در زیر آب از وزنههای سوراخ دار استفاده میشود [5].
وزنه و ارتفاع سقوط به هم وابسته هستند. شکل (2-8) رابطه بین ارتفاع سقوط و وزن وزنهها را در پروژههای مختلف ذکر شده در جدول (2-4) نشان میدهد. بنابراین روشن است که جهت اعمال شدت انرژی بیشتر ارتفاع و وزن وزنه هر دو افزایش مییاید لذا برای رسیدن به حداکثر تراکم باید از جرثقیلی که توانایی بالا بردن وزنه تا بیشترین ارتفاع را داشته باشد استفاده شود. برای مثال منارد در سال 1975 جرثقیل سه پایهای را برای بالا بردن وزنه 170 تنی تا ارتفاع 40 متر طراحی کرد [16].
عمق و درجه بهسازی با انجام آزمایشهای صحرایی قبل و بعد از تراکم دینامیکی میگردد. مهمترین آزمایشهای برجا در پروژههای ذکر شده درجدول (2-4) آزمایش نفوذ استاندارد، نفوذ مخروط و پرسیومتری بوده است.
(شکل 2-8) ارتباط بین وزنه و ارتفاع سقوط برای پروژههای ارائه شده در جدول (2-4)
شکل (2-9) جرثقیل سه پایه طراحی شده بوسیله منارد که توانایی بالا بردن وزنه 170تنی تا ارتفاع 40 متر را دارد.
2-7 نشست بوجود آمده در اثر کوبش
تراکم دینامیکی باعث ایجاد نشست در سطح زمین میشود. در مصالح غیر اشباع بالای تراز آب زیرزمینی این نشست سریعاً بوقوع میپیوندد در حالیکه در مصالح زیر تراز آب زیرزمینی این نشست به کندی رخ میدهد چون در حالت دوم نشست تابعی از زمان زایل شدن فشار آب منفذی است. با توجه به اینکه انرژی اعمال شده در نقاط مشخص از شبکه صورت میگیرد، لذا بیشترین نشست در حفرات ایجاد شده بدلیل سقوط آزاد وزنه و برخورد آن با زمین است. در شکل (2-9) عمق حفرات ایجاد شده در مقابل تعداد سقوط آزاد وزنه برای بعضی پروژههای ذکر شده در جدول (2-4) ارائه شده است [5]. اگر عمق حفرات ایجاد شده با ریشه دوم انرژی سقوط بدون بعد شود، دادهها در یک محدوده باریکی قرار میگیرند که در شکل (2-10) نشان داده شده است.
شکل (2-10) عمق حفرات ایجاد شده در برابر سقوط وزنه برای تعدادی از پروژه های جدول (2-4)
شکل (2-11) نسبت عمق حفرات به ریشه دوم انرژی سقوط در مقابل تعداد سقوط وزنه
در شکل (2-12) نشست ایجاد شده برای بعضی از پروژههای ذکر شده در جدول (2-5) با توجه به جنس مصالح ارائه شده است [5]. در این شکل محور افقی شدت انرژی و محور قائم نشست ایجاد شده را نشان میدهد. با افزایش شدت انرژی نشست ایجاد شده افزایش مییابد ولی از حد معینی بیشتر نمیشود.