ماده 147 اصلاحی قانون ثبت…………………………………………..33
2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک…………………………………………………………….34
2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………………………………………………36
2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ……………………………………………36
2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق…………………………………………………37
2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری……………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ……………………………………………………………………………………..38
2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………………………………………39

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41
2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42
2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………………………………………………………………………………42
2-3-1-2 اراضی بایر…………………………………………………………………………………………………………………………………42
2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون………………………………………………………………………………………………………………….43
2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون……………………………………………………………………………………………….43
2-3-3-1 محل کار کمیسیون ……………………………………………………………………………………………………………………..43
2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص……………………………………………………………………………………………………44
2-3-3-2-1 مقدمه نظریه……………………………………………………………………………………………………………………………44
2-3-3-2-2 اسباب نظریه ………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………………………………………………………….44
2-3-3-3 انتشار آگهی………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون …………………………………………………………………………………………………….45
بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون
3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها…………………………………………………………………………………48
3-1-1 تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی…………………………………………………………………………………………………………….49
3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………………………………………………………………………………….49
3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-1-2 نظام رسیدگی ………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-1-2-1 تشخیص ملی بودن…………………………………………………………………………………………………………………….51
3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار…………………………………………………………………………………………………….51
3-1-2-3 محدوده اثر قانون…………………………………………………………………………………………………………………………51
3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………………………………………………………………53
3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………………………………………54
3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-2-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-2-2-2 مهلت اعتراض……………………………………………………………………………………………………………………………55
3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات………………………………………………………………………………………………………………55
3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات………………………………………………………………………………………………..56
3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) …………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-3-1 تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی…………………………………………………………………………………………………………57
3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………………………………………………………………………………57

3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت……………………………………………………………………………………………………………….58

3-3-2-2 ترکیب هیأت……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض………………………………………………………………………………………………………………….59
3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی…………………………………………………………………………………………………………………60
3-3-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………………………………..61
3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-4-2 مهلت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-4-3 اثر اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………………….63
بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات………………………………………………………………………………………………..66
4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………………………………………………………………..66
4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری……………………………………………………………………………………………………..67
4-1-2-1 تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
4-1-2-1-

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *