3-8-3 مدلسازی برخورد با در نظر گرفتن شرایط سرعت اولیه
سرعت وزنهای که از ارتفاع H به صورت آزاد سقوط میکند، در هنگام برخورد با سطح زمین برابر است. سقوط وزنه در پروسه تراکم دینامیکی تقریباً به صورت آزاد است. بنابراین سرعت وزنه در هنگام برخورد به زمین از رابطه ذکر شده قابل محاسبه است. در برخی از پروژه های تراکم دینامیکی برای آفزایش راندمان عملیات تراکم، وزنه در حالتی که جرثقیل به آن متصل است رها میشود. در این حالت سرعت برخورد وزنه اندکی از سرعتی که از رابطه فوق محاسبه میشود، کمتر است.
برای مدلسازی پروسه تراکم دینامیکی میتوان المانهای وزنه را به صورت متصل با المانهای خاک در نظر گرفت. سپس در تمام المانهای وزنه، سرعت برخورد وزنه با سطح خاک به صورت شرایط اولیه به برنامه معرفی گردد و تحلیل مسئله آغاز شود. پن و سلبی برای مدلسازی برخورد وزنه با سطح خاک از روش مزبور استفاده کردند.
از مزایای این روش ساده بودن آن است، ولی سختیهای متفاوت خاک و وزنه و همچنین تمرکز تنش در گوشههای وزنه میتواند باعث بروز مشکلات عددی شود. همچنین نقاط تماس وزنه با سطح خاک از لحظه برخورد تا لحظه توقف وزنه به صورت پیوسته در حال جابجایی است؛ حال آنکه در این روش وزنه به صورت متصل با خاک مدل میشود که با واقعیت مطابقت ندارد.
3-9 ایجاد تغییرات در مدل
پس از هر ضربه، با توجه به ایجاد تغییر شکلهای بزرگ در محل برخورد کوبه، باید تغییراتی در مدل ایجاد کرد. این تغییرات شامل حذف یا اضافه کردن المانها، اصلاح مختصات گرهها و غیره میباشد. در نرم افزار FLAC امکان ذخیره سازی اطلاعات در هر مرحله و فراخوانی مجدد آن در مراحل بعدی وجود دارد.
فصل 4
نتایج و تفسیر آنها
4-1 مقدمه
در این فصل برای بررسی درستی عملکرد شبیه سازی، نتایج محاسبه شده با نتایج بدست آمده در سایت مقایسه شده است، سپس عوامل گوناگونی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که در ادامه شرح داده میشود.
4-2 معرفی منطقه مورد مطالعه
4-2-1 موقعیت جغرافیایی
مجتمع کشتی سازی شهید محلاتی بوشهر در شرق محوطه شرکت ملی حفاری و در ساحل “خورپور” واقع است. بندر بوشهر در ساحل شمالی خلیج فارس در حد فاصل طول جغرافیایی 51 درجه و 51 درجه و 30 دقیقه و عرض جغرافیایی 28 درجه و 30 دقیقه و 29 درجه قرار دارد.
4-2-2 وضعیت ژئوتکنیکی
به منظور شناخت نوع وخصوصیات زیر سطحی اقدام به حفاری ژئوتکنیکی گردید. با توجه به گمانههای حفاری شده در بخشهای مختلف این مجتمع، مجموع گمانه ها دلالت بر ضعف قشرهای فوقانی خاک از لحاظ ظرفیت باربری و پتانسیل روانگرایی دارند.
مجموع گمانههای حفر شده و نتایج آزمایش نفوذ مخروط مشخص میکند که ضخامت ماسه لای دار ب