-مجموعه های چند رسانه ای ؛ نظیر: آزمایشگاه زبان ، برنامه های چند اسلایدی ، نمایش فیلم و اسلاید همزمان ، بسته های آموزشی ».
علاوه بر مواردی که اشاره شد؛ در حال حاضر رسانه های آموزشی دیگری نیز پا به عرصه گذاشته اند که در مقایسه با رسانه های اشاره شده دارای ظرفیتها ، مزیتها و فواید بیشتری هستند؛ رسانه های جدید نظیر چند رسانه ای ها،فرارسانه ها و انواع آموزشهای مبتنی بر شبکه (اینترنت) ضمن داشتن امتیازات رسانه های قدیمی تر،امتیازات فراوان دیگری نیز دارند. توسعه نرم افزاری و سخت افزاری به ما این اجازه را داده است که رسانه های آموزشی با کیفیت مناسب و با کارآیی بالاتری را تولید کنیم . بوجود آمدن کامپیوترها و پیشرفت جهان در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نوید دگرگونی و تغییرات اساسی را در زمینه آموزش و یادگیری و بخصوص در زمینه تولید رسانه های آموزشی به ما می دهد.
«گسترش رایانه های شخصی وتوسعه اینترنت ازمهمترین عواملی بوده اند که اینگونه تغییرات وسیع در جامعه را سرعت بخشیده اند» (گریسون و اندرسون، ترجمه زارعی زوارکی و صفایی موحد، 1384 ص 13).
«بهره گیری از رسانه های دیداری شنیداری در موقعیت های آموزشی دارای مزایای فراوانی است که برخی از آنها عبارتند از :
استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری
تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط
تسهیل مشارکت میان دانش آموزان
کمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم
تکرار درس برای کاربر در صورت تمایل
انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان
برقراری تعامل و رابطه دو سویه با کاربر
فراهم آوردن محیط یادگیری دوستانه » (رضوی ، 1383).
«یادگیری از طریق رسانه های آموزشی دیداری شنیداری لذت بخش تر و جذاب تر است و از نظرآموزشی به بازده های متفاوتی چون؛ یادگیری و کاربرد مفاهیم می‌انجامد» (هاردن ، ادواردز، کلارک، فریتز، جنی ، 1977) . « رسانه های آموزشی می توانند برنامه هایی سازمان یافته از تجارب یادگیری را برای افراد یا گروه ها فرآهم بیاوردند که در آنها تأکید ویژه ای بر یادگیری از طریق حواس مختلف خواهد شد»
2-1-9-نظریه های یادگیری آموزش رسانه ای :
1- دیدگاه عصبی- فیزیولوژیکی ، نظریه هب:
با توجه به نظریه هب هر شیء در محیطی که ما آن را تجربه می کنیم ، مجموعه ای از نورون ها را راه اندازی می کند که مجتمع سلولی نظام های عصبی پویایی هستند نه ثابت وایستا یک مجتمع سلولی بسته ، شی یا رویداد محیطی در هم تنیده ای است که می تواند به وسیله تحریک بیرونی ، تحریک یا ترکیب این دو راه اندازی شود وقتی که مجتمع سلولی راه اندازی شود، ما اندیشه رویدادی را که مجتمع معرفتش است تجربه می کنیم . به نظر هب ، مجتمع سلولی اساس عصب شناختی اندیشه یا فکر است (سیف 1389)
2- نظریه خبر پردازی یا پردازش اطلاعات :
در روان شناسی خبر پردازی ، فرایندهای خبر پردازی در انسان با فرایندهای کامپیوتر شبیه دانسته شده اند ، نظریه های پردازش اطلاعات در آغاز مکانیکی و بیش از حد به الگوهای کامپیوتری شبیه بود، در نظریه های خبر پردازی فرایندهای یادگیری ، به یادسپاری و یادآوری در ارتباط با یکدیگر مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند (سیف 1379 ، ص 300) در این نظریه به حافظه و سطوح پردازش اطلاعات در آن توجه ویژه ای شده است . سه نظریه معاصر برای بررسی حافظه عبارتند از :
1- سطوح پردازش و دقت در پردازش
2- نظریه طرحواره
3- پردازش توزیع موازی (گلاور و برونیک ، ترجمه خرازمی 1389 ، ص 69 )
3- نظریه شناختی یادگیری رسانه ای :
پایه ذهن انسان فکر و اندیشه ای است که از سه عنصر اساسی ، حافظه حسی ، حافظه فعال و حافظه بلند مدت تشکیل می شود (زارعی ، 1386) . درباره پیام های چند رسانه ای که با در نظر گرفتن چگونگی کارکرد مغز انسان طراحی می شوند، نسبت به رسانه هایی که بر این اساس طراحی نمی شوند، احتمال بیشتری وجود دارد که با یادگیری موثرتر و معنادارتری منجر شوند، در نظریه ی شناختی یادگیری چند رسانه ای ، فرض بر این است که سیستم پردازش اطلاعات انسان ، دو کانال مجزا برای پردازش «دیداری ، تصویری » و «شنیداری –کلامی » دارد که در هر کانال ظرفیت محدود برای پردازش وجود دارد. یادگیری فعال مستلزم اجرای یک سلسله هماهنگی های در ارتباط با پردازش های شناختی ، به طول یادگیری است . چهارگام یا مرحله در یادگیری رسانه ای وجود دارد:
1- انتخاب کلمات مرتبط از میان متن یا بیان شفاهی ارائه شده
2- انتخاب تصویرهای مرتبط از میان تصویرهای ارائه شده
3- سازماندهی کلمات انتخاب شده به صورت بازنمایی دیداری منسجم و پیوسته