1- رسانه های آموزشی غیرنورتاب
در این دسته از رسانه ها ، تابلوهای آموزشی ، مواد آموزشی سه بعد(مدلها ، ماکتها ، برشها و …) چارتها، پوسترها و نمودارها قرار می گیرد.
2- رسانه های آموزشی نورتاب ساکن
در این دسته رسانه هایی نظیر فیلم استریپ و اسلاید قرار می گیرد.
رسانه های آموزشی نورتاب متحرک
در این دسته رسانه هایی نظیر: فیلمهای متحرک، تلویزیون، تجهیزات ویدوئی و تلویزیون مدار بسته قرار می گیرد». امیر تیموری (1377) طبقه بندی دیگری را مطرح می کند او می‌نویسد: «طبقه بندی پیشنهادی ما براساس ویژگیهای مهم رسانه ها شکل گرفته است در این طبقه بندی رسانه های آموزشی به طورکلی به چهارطبقه:
1- رسانه های دیداری
2-رسانه های شنیداری
3-رسانه های دیداری- شنیداری
4-رسانه های چند حسی
تقسیم می شوند هر یک از این طبقه ها به دسته ها و گروههایی به شرح زیر تقسیم می شود:
رسانه های دیداری
رسانه هایی هستند که عمدتاً بر حس بینایی اتکاء داشته و از طریق دیداری پیامهای خود را به مخاطبان منتقل می کنند؛ که شامل :رسانه های نوشتاری نظیر: کتابها ، روزنامه ها و مجلات ، اسناد و مواد تکثیر شده
رسانه های غیرنوشتاری نظیر:رسانه های تابلویی (نمایشی) : تابلو گچی ، تابلو پارچه ای ، تابلو مغناطیسی ، تابلو ماژیکی و …
-رسانه های تصویری مات : نقاشی و طراحی ، کاریکاتور، بروشور، پوستر، طرح خطی نمودار ، چارت، نقشه ، نشریه دیواری ، عکس و پروژکتور اوپک.
-رسانه های تصویری شفاف : میکروفورم ها ، تلق شفاف و پروژکتور اورهد، اسلاید و پروژکتور اسلاید، استرئوگراف ، فیلم استریپ و پروژکتور فیلم استریپ.
1-رسانه های شنیداری
رسانه‌های شنیداری با تکیه برحس شنوایی تهیه شده وازطریق شنیدن مورداستفاده قرارمی‌گیرد نظیر: بیان معلم ، رادیو، صفحه های شنیداری معمولی و لیزری، تلفن ، کارتهای شنیداری ، نوارهای شنیداری و ضبط صوت.
رسانه های دیداری- شنیداری
در این طبقه از دو حس بینایی و شنوایی برای انتقال پیامها استفاده می شود:
رسانه های دیداری- شنیداری ساکن شامل: کتاب و نوار و یا صفحه همراه ، مجموعه عکس و نوار و یا صفحه همراه ، مجموعه اسلاید ناطق ، فیلم استریپ ناطق.
رسانه های دیداری- شنیداری متحرک ؛ شامل : فیلم متحرک ، تلویزیون ، ویدئو ، رایانه.
– رسانه های چند حسی
مخاطب رسانه های این طبقه باید از چند حس خود کمک بگیرد، به عبارت دیگر این رسانه ها بر چند حس مخاطب تأثیر می گذارند؛ این طبقه به سه گروه زیر تقسیم می شود:
رسانه های سه بعدی نظیر: اشیاء واقعی ، مدل، ماکت، میز شنی ، منظره سه بعدی.
-موقعیت های آموزشی : شبیه سازیها ، بازیهای آموزشی ، انجمنهای علمی – هنری- ورزشی ، فعالیتهای کتابخانه ای ، تئاتر و تئاتر عروسکی، متخصصین ومنابع انسانی دیگر،بازدید از امکان، گردشهای علمی و اردوها ، فعالیتهای آزمایشگاهی و کارگاهی.