ProModel
Simprocess
Simul8
SLX
Witness
و غیره.
3-6- روش های بهینه سازی شبیه سازی
روش های مختلفی برای کار بهینه سازی شبیه سازی وجود دارد. بنابراین طبق نظر carson و maria (1997) طبقه های مختلفی از روش های بهینه سازی تشخیص داده شده است که عبارتند از: روش مبتنی بر گرادیان، روش اکتشافی، روش های آماری، بهینه سازی تصادفی و روش پاسخ سطح.
3-6-1 روش مبتنی بر گرادیان
این روش، شیب تابع پاسخ را برای ارزیابی شکل تابع هدف و بکارگیری تکنیک های برنامه نویسی ریاضی تخمین میزند. روش برآورد شیب در زیر توضیح داده شده است.
نسبت احتمال (LR)
در روش نسبت احتمال که تابع نمره (score) نیز نامیده میشود، شیب مورد انتظار از یک متغیر خروجی با توجه به متغیر ورودی، به عنوان ارزش مورد انتظار از یک تابع به 2 صورت :
پارامترهای ورودی
پارامترهای شبیه سازی مانند طول اجرای شبیه سازی، ارزش متغیر خروجی و غیره …
ایجاد یک نسبت احتمال که از نظر محاسباتی مطلوب باشد و ایجاد ویژگی هایی تغییر پذیر یک مسئله مهم در توسعه برآوردهای شیب نسبت احتمال می باشد.
تجزیه و تحلیل انحراف ها (PA)
در آنالیز اختلال های خیلی کوچک، همهی اجزاء گرادیان تابع هدف از اجرای شبیه سازی واحد، برآورد میشود. در این سیستم، ایده به این صورت میباشد، اگر یک متغیر ورودی مقدار خیلی کوچکی، دچار اختلال شود، حساسیت متغیر خروجی به پارامتر را می توان برآورد الگوی انتشار آن، تخمین زد. با این روش، می توان از اثرات احتمالی قبل از وقوع آن پیشگیری کرد. در آنالیز اختلال های جزئی، فرض بر این است که اختلال های خیلی کوچک در یک متغیر ورودی تأثیر زیادی بر عملکرد ندارد، اما باعث طولانی شدن زمان میشود. واقعیت این است تمامی اشتقات میتوانند از اجرای شبیه سازی واحد، مشتق شوند و نشان دهندهی یک مزیت قابل توجهی در بازده محاسباتی میباشد. از طرف دیگر، برآوردهای بدست آمده از روش آنالیز اختلال های جزئی، اغلب مبهم و ناسازگار هستند.
روش دامنهی فرکانس (FDM)
در آزمایش دامنهی فرکانس، پارامترهای ورودی به صورت سینوسی در فرکانس های مختلف در طول دورهی شبیه سازی انتخاب میشوند. ارزش متغیر خروجی هدف تجزیه تحلیل طیفی میباشد. اگر متغیر خروجی به یک پارامتر ورودی حساس باشد، نوسان سینوسی این پارامتر شامل نوسانات مربوط به پاسخ میباشد.
3-6-2- بهینه سازی تصادفی
بهینه سازی تصادفی، راه حلی برای مشکل پیدا کردن یک محل بهینه برای تابع هدف است که ارزش تحلیلی آن شناخته شده است، اما میتوان آن را تخمین زد یا اندازه گیری نمود. الگوریتم بهینه سازی تصادفی کلاسیک براساس برآورد شیب، به طور تکراری طراحی میشود.
3-6-3 روش پاسخ سطح