تعدادکشتیهای ورودی به سکو
3-2- مدل سازی:
مدل‌سازی یک اقدام مهم در جهت ایجاد یک نمونه ساده شده از یک سیستم کامل با هدف پیش بینی معیارهای قابل اندازه گیری عملکرد سیستم می باشد.اصولا یک مدل به منظور گرفتن جنبه های رفتاری خاص از یک سیستم و کسب آگاهی و بینش از رفتار سیستم طراحی می شود.
مدل دقیقا همانند سیستم واقعی نیست. بلکه تنها شامل تعدادی از جنبه‌های اساسی و کلیدی سیستم است که برای هدف مطالعه سیستم تأثیرگذار هستند. از این رو مدل خلاصه‌ای از سیستم مورد بررسی است. فرایند ساختن مدل برای افراد متخصص و تصمیم گیرندگان مختلف، روشی اصولی، صریح و موثر را فراهم می‌سازد تا بتوانند قضاوت و ادراک خود را درباره موضوع متمرکز سازند. همچنین با معرفی چارچوبی دقیق، مدل را می‌توان به عنوان ابزاری موثر در برقرار کردن ارتباط به عنوان کمک در کار تفکر روی موضوع به کار برد.
انواع مدل شامل:
مدل فیزیکی: یک شئ فیزیکی ساده شده با مقیاس کوچک شده می باشد. (مانند مدل هواپیما)
مدل تحلیلی یا ریاضی: مجموعه ای از معادلات و ارتباطات میان متغیرهای ریاضیاتی می‌باشد. (مانند مجموعه ای از معادلات که توصیف کننده جریان کاری در خط تولید در کارخانه می‌باشد)
مدل کامپیوتری (شبیه‌سازی): شرح برنامه‌ای از سیستم می‌باشد.
3-3- مدل مفهومی مساله:
در شکل زیر مدل مفهومی مربوط به مساله مورد نظر در این پایان نامه را می بینیم.
شکل3-2 مدل مفهومی مساله
می بینیم که اجزای مدل چگونه باهم در ارتباط هستند. ابتدا کشتیها وارد میشوند و به محض ورود به بندر در عرشهای که خالی بوده یا اینکه دارای صف کمتری باشد مستقر میشوند. بعداز استقرار منتظر انجام عملیات توسط جرثقیل میمانند و در پایان از بندر خارج میشوند.
3-4- شبیه سازی کامپیوتری:
شبیه‌سازی، بیان رفتار پویای یک سیستم در حالت پایدار به واسطه حرکت آن از یک وضعیت به وضعیت دیگر بر اساس قواعد عملیاتی تعریف شده است. اصولا در شبیه‌سازی، از کامپیوتر برای ارزیابی عددی یک مدل استفاده شده و در آن داده‌ها به جهت تخمین ویژگی‌های موردنظر مدل جمع‌آوری می‌شوند.
شبیه‌سازی کامپیوتری در عام‌ترین معنایش، فرایند طراحی مدلی ریاضی- منطقی از سیستم واقعی و آزمایش این مدل با کامپیوتر است. فرایند مدل‌سازی با استفاده از روابط ریاضی- منطقی و همچنین اجرای مدل به وسیله کامپیوتر به شبیه‌سازی کامپیوتر می‌گویند.
کامپیوتر داده‌های موردنظر در ارتباط با موجودیتهای شبیه‌سازی شده را ثبت کرده و یک نمونه ترکیبی از داده‌های عملکردی سیستم را ایجاد می‌کند. سپس مفاهیم آماری برای تحلیل این نمونه داده‌ها در ارتباط با کمیتهای مختلفی چون موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:
زمانهای انتظار
توان عملیاتی
طول صف
زمانهای پردازش
میزان استفاده از منابع و ….
مراحل ساخت مدل شبیه سازی: