3-8-4- انتخاب نوع آزمایش طراحی شده
اگر سه مرحله قبل به نحو صحیح انجام گیرند آنگاه این مرحله نسبتاً ساده خواهد شد. انتخاب نوع طرح شامل انتخاب اندازه نمونه (تعداد دفعاتی که آزمایشها باید تکرار شود) تعیین ترتیب صحیح انجام آزمایش ئ تعیین محدودیتهایی نظیر بلوک بندی و غیره میگردد.
3-8-5- انجام آزمایش
وقتی آزمایش انجام میشود، باید فرآیند انجام آن را بدقت تحت نظر گرفت تا اطمینان حاصل گردد که همه چیز طبق نقشه پیش میرود. وجود خطا از روش آزمایش در این مرحله معمولاً منجر به رفتن تحت آزمایش میگردد. یکی از عوامل موفقعیت، از پیش برنامه ریزی کردن است. در یک محیط تولیدی پیچیده به راضی میتوان جوانب برنامه ریزی و لجسنیکی انجام آزمایش طاحی شده را کمتر از میزان مورد نیاز برآورد نمود.
3-8-6- تجزیه و تحلیل داده ها:
روشهای آماری را باید برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرد تا متاع حاصل معتبر و عاری از قضاوت های شخصی باشد. اگر آزمایش بطور صحیح طراحی و تطبیق برنامه اجراء شده باشد آنگاه نوع روشهای آماری مورد نیاز پیچیده نخواهد بود. امروزه نرم افزار های مختلفی برای محسبات مورد نیاز وجود دارد. همچنین باید توجه داشت که روشهای نموداری نیز نقش مهمی را در تعبیر و تفسیر داده ایفای کمتر تجزیه و تحلیل باقیمانده ها و ارزیابی صحت مدل نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
3-8-7- نتیجه گیریها و پیشنهادات
وقتی که داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند انگاه شخص آزمایشگر باید براساس نتایج حاصل نتیجه گیری و پیشنهاداتی نیز ارائه کند. در این مرحله روشهای نموداری،مخصوصاً اگر قرار باشد نتایج به افراد دیگر ارائه گردد، مفید خواهد بود. آزمایشهای بعدی و آزمونهای تاییدی نیز باید انجام گیرد تا نسبت به اعتبار نتایج بدست آمده اطمینان حاصل گردد.
3-9- الگوریتم حل:
روش ها و تکنیک ها استفاده شده در این مقاله در بالا شرح داده شد، حال به توضیح چگونگی استفاده از این تکنیک در مساله ترمینال های کانتینری می پردازیم. هدف ما رسیدن به یک نقشه راه معین برای کمک به تصمیم گیرنده در اتخاذ بهترین تصمیم با توجه به شرایط موجود می باشد.
در مرحله اول باید تعیین کنیم که کدام قسمت از سیستم باید مورد ارزیابی قرار گیرد. همانطور که گفته شد در این مقاله با بخش ورودی ترمینال و جرثقیل هایی که در عرشه هستند سروکار داریم. بعد از تعیین تمام اجزای سیستم در این بخش به شبیه سازی توسط نرم افزار Arena می پردازیم که در فصل چهارم به توضیح مفصل مراحل شبیه سازی با نرم افزار پرداخته شد. شبیه سازی گسسته پیشامد می باشد. نرخ ورود و زمان پردازش از توزیع های احتمالی پیروی می کنند.
اگر از دیدگاه نظریه صف به این سیستم نگاه کنیم، این سیستم داری نرخ ورود با توزیع احتمالی نمایی است به چندین سرور یا پردازشگر که همان جرثقیل ها می باشند. زمان پردازش توسط این جرثقیل ها از توزیع مثلثی پیروی می کند. برای تشخیص بهتر اینکه چه سیستم صفی بر این سیستم حاکم می باشد به توضیح مختصری از نظریه صف می پردازیم.
3-10- نظریه صف:
نظریه صف شامل مطالعه ریاضی صف های انتظار و فرآیندهای تصادفی مربوط به آن می‌شود. یک سیستم صف را می‌توان به صورت مشتریانی تعریف کرد که برای سرویس گرفتن وارد سیستم می‌شوند و اگر سرویس در اختیار نباشد برای آن منتظر می‌مانند و پس از انجام سرویس سیستم را ترک میکنند. در سیستم‌های صف مشتری و سرویس کننده (سروِر) دو طرف یک صف هستند. در تئوری صف، مشتری لفظ عامی است که برای موجودیتی به کار می‌رود که برای دریافت سرویس، به سیستمی که این سرویس را فراهم می‌کند وارد می‌شود. مکانیزم یا ابزاری که این چنین سرویسی را در اختیار مشتری قرار می‌دهد سرور یا خدمت‌دهنده نام دارد. برای شناخت یک سیستم صف، باید شش جزء را بشناسیم:
الگوی ورود مشتریان
الگوی سرویس
نظم صف
ظرفیت سیستم
تعداد کانالهای سرویس.
برای سنجش عملکرد یک سیستم صف از سه معیار زیر بهره می‌گیرند.
طول صف: طبیعی است که تشکیل صف هزینه زا است. از طرفی سازمان مجبور است فضایی برای انتظار مشتریان قرار دهد (مانند اتاق انتظار). بنابراین تعداد مشتریانی که در صف منتظر دریافت خدمت هستند و یا تعداد مشتریان داخل سیستم، معیاری برای ارزیابی سیستم صف محسوب می‌شوند.
زمان انتظار هر مشتری در صف یا سیستم: رضایت حضور مشتری با میزان حضورش در سیستم رابطه عکس دارد به این معنی که حضور مشتری در صف، هزینه از دست دادن مشتری را به سازمان تحمیل می‌کند. بنابراین هزینه زمان انتظار در صف و مدت زمان دریافت سرویس، یکی از معیارهای مهم ارزیابی صف است.