2-5- ذخیره سازی و انباشتن کالا
انباشت کالا به کار مهمی تبدیل شده است زیرا کانتینرهای زیادی که باید در بنادر ذخیره شوند، ایجاد ترافیک خواهد کرد و فضای انبار کانتینرها کاهش خواهد یافت.
به طور کلی کانتینرها در ردیف های مختلفی روی زمین انباشته میشود و کل منطقه ذخیره سازی به بلوک های مختلفی از هم جدا میشوند موقعیت کانتینرها در منطقه انبار توسط بلوک ها و خطوط آدرس یابی میشوند.
حداکثر تعداد ردیف بستگی به تجهیزات انباشته دارد با توجه به نیازهای عملیاتی، منطقه ذخیره سازی معمولاً به مناطق مختلفی تقسیم میشود. مناطق مختلفی برای واردات و صادرات وجود دارد، مناطق ویژه ای برای باربان ها و مناطق مختلفی برای کارهای آسیب دیده و خطرناک وجود دارد. بطور متوسط استفاده بهینه از کانتینر های بزرگ در اروپا حدود 15000 تا 20000 کانتینر، نتیجهی 15000 جابجایی روزانه میباشد.
متوسط زمان کانتینر ساکن در محوطه در حدود 3 تا 5 روز برنامه ذخیره سازی و یا سیستم تصمیم گیری انباشته باید تصمیم بگیرد که کدام مکان باید برای کانتینرها انتخاب شود. از آنجایی که وقتی کانتینر ها انباشته شدند، کسی دسترسی مستقیم به تجهیزات انباشته نخواهد داشت کانتینرهایی که در ردیف بالای نیازها قرار دارند، نیاز است که اولین بار برداشته شوند[22].
تغییرات ممکن است به چند دلیل رخ دهد، مهم ترین دلیل آن شاید اطلاعات اشتباه از کانتینرها باشد، در پایانه های اروپایی بالای 30 درصد از کانتینرهای صادرات، بدون اطلاعات دقیق کشتی مربوط به ترمینال میرسند. بندر تخلیه یا وزن کانتینرها، اطلاعاتی هستند که برای تصمیم گیری خوب برای ذخیره سازی ضروری میباشند. حتی پس از رسیدن، کشتی ها و بندر تخلیه را میتوان توسط خطوط حمل و نقل تغییر داد. برای تخلیه کانتینرها وارداتی از کشتی ها، وضعیت حتی بدتر میباشد[11].
ذخیره سازی و انباشتن تدارکات در حال تبدیل شدن به یک فرآیند پیچیده میباشد و نقش مهمی برای عملکرد کلی پایانه ها بازی میکنند. در سیستم ذخیره سازی یا برنامه ریزی محوطه، انتظار میرود که ناحیه ذخیره سازی و کانتینریت ذخیره سازی به یک کشتی که از راه رسیده است اختصاص داده شود. در زمان رسیدن یک کانتینر، سیستم کامپیوتری محل پهلوگیری کشتی را از برنامه کشتی انتخاب میکند و بطور خودکار برای یک محل خوب انباشته در منطقه اختصاص شده به اسکله به جستجو میپردازد. موقعیت انباشته در زمان واقعی انتخاب میشود و کانتینرها با ویژگی مشابه انتخاب میشوند. طول و نوع کشتی، تخلیه و وزن یکی بالای دیگری انباشته میشوند. کانتینرها برای یک کشتی به طور تصادفی حول محوطهی انباشته پراکنده میشوند[16].
عملکرد جرثقیل اسکله بالاتر از عملکرد انباشته و تجهیزات حمل و نقل است. بنابراین، کانتینرها الگوریتم یکپارچه ای تبدیل شوند، در حالیکه وزن هر یک از عوامل توسط پارامترهایی محاسبه میشوند. هدف از بهینه سازی محوطه، به حداقل رساندن آشفتگی و به حداکثر رساندن استفاده از ذخیره سازی با ویژگی های مشابه باید به چند قسمت و ردیف توزیع شود، برای جلوگیری از تراکم و زمان انتظار غیرضروری وسایل حمل و نقل.
حجم کار واقعی از یک جرثقیل واقعی و یا دیگر تجهیزات انباشته باید در نظر گرفته شود، زیرا تخصیص مشاغل اضافی به تجهیزات، زمان اضافی در بر میگیرد. همهی این عوامل، میتوانند به میباشد[16],[22].
2-6- حمل و نقل تدارکات
همانطور که در بالا اشاره شد، 2نوع از حمل و نقل را در ترمینال کانتینرها میتوان متمایز کرد: حمل و نقل افقی و حمل و نقل انباشته توسط شبکه های جرثقیل.
حمل و نقل افقی به خودی خود به سمت اسکله بخش بندی میشود و حمل و نقل ساحلی، کشتی ها یا کامیون ها و قطارها به ترتیب خدمات رسانی میکند. بخش زیر به مسائل بهینه سازی مربوط به منابع طبقه بندی شدهی مشخص میپردازد.
2-7- بهینهسازی حمل و نقل اطراف اسکله
برای بارگیری کشتی و تخلیه کانتینرها باید انتقال از انباشته به کشتی انجام گیرد و بهینه سازی حمل و نقل در اطراف اسکله نه تنها به معنی کاهش زمان حمل و نقل میباشد، بلکه همچنین معمولاً برای همزمان سازی حمل و نقل با بارگیری و تخلیه فعالیت جرثقیل اسکله میباشد. یک هدف کلی، افزایش بهره وری جرثقیل میباشد.
بهره وری جرثقیل، نه تنها بستگی به اطلاعات فنی جرثقیل وارد، عملکرد واقعی در عمل بسیار پایین تر است. اتلاف زمان، نتیجهی زمان های اضافی مانند مکث کردن، استراحت در طول شیفت، حرکت تجهیزات، اختلالات فنی یا عملیاتی و تراکم حمل و نقل افقی میباشد. علاوه براین، بیشتر وسایل نقلیه هزینهی اضافی دارند و عملیات کشتی از لحاظ اقتصادی پایین میباشد. متمرکز بر تدارکات، افزایش در بهره وری کشتی را نمیتوان لزوماً با افزایش تعداد یا سرعت حمل و نقل در اطراف اسکله، بدست آورد.
این علتی است که مکان تراکم در جرثقیل و محوطه افزایش پیدا میکند، بیش تر از چیزی که تعداد و سرعت حمل و نقل متناسب باشند. بنابراین، توسعهی سیستم بهینه سازی معمولاً با به حداقل رساندن تراکم مقابله میکند.
حالتهای مختلف از حمل و نقل و استراتژی های لازم برای تخصیص وسایل نقلیه به جرثقیل در اطراف اسکله رخ میدهد. در حالت تک چرخ، وسایل نقلیه تنها در خدمت یک جرثقیل میباشد. با توجه چرخهی جرثقیل، آنها کانتینر را تخلیه میکنند از اسکله به محوطه و یا کانتینرها صادراتی را از زمین به جرثقیل در حالت 2 چرخ، وسایل حمل و نقل به ترتیب در خدمت چندین جرثقیل که در محل بارگیری یا تخلیه هستند، میباشند و سپس کانتینرها انتقال صادرات و واردات را ترکیب میکنند. وسایل نقلیه، میتوانند به طور انحصاری به یک جرثقیل اختصاص داده شوند (ساختار دسته ای) یا به چند جرثقیل و کشتی (ادغام) kim and kim (2003) استدلال میکنند که هیچ پتانسیلی برای بهینه سازی در حالت تک چرخه واردات وجود ندارد. بهینه سازی برای کانتینرها تخلیه شده که به انتخاب بهینه موقعیت محوطه که وظیفه واحد برنامه ریزی محوطه میباشد، محدود شده است[14].
همانطور که کانتینرها واردات باید مکان انباشتهی از قبل انتخاب شده، منتقل شود، حمل و نقل خالی را نمیتوان کاهش داد.مسافت حمل و نقل، اگر کلان نزدیک به اسکله انتخاب شود، کاهش مییابد. اگرچه برای بارگذاری صادرات، پتانسیلی برای بهینه سازی وجود دارد.
حالت سیکل دو گانه، حمل و نقل کانتینرها صادرات و واردات را از جرثقیل به یک کشتی منتقل میکند. تخصیص ثابت وسایل نقلیه حمل و نقل به جرثقیل داده میشود، وسایل نقلیه برای چندین جرثقیل در حالت های مختلف کار میکند (بارگیری یا تخلیه). زمان های حمل و نقل و مسافت خالی در حالت سیکل 2 گانه کاهش پیدا میکند. این حالت کارآمدتر است، اما برای سازماندهی سخت تر است، زیرا از پیچیدگی بالاتری برخوردار است.
احتمال زمان انتظار جرثقیل را میتوان کاهش داد، اگر کانتینرها زیر ورودی جرثقیل جا داده شود. عملیات کشتی در عمل پویا میباشد، بنابراین، نیازمند بهینه سازی آنلاین میباشد. برای مثال، برای کانتینرها وارداتی، محل دقیق محوطه را قبل از تخلیه کانتینرها و چک کردن وضعیت فیزیکی و داده های کانتینرها نمیتوان انتخاب کرد. اختلالات در طول عملیات کشتی اتقاق میافتد و موجب تغییرات سریع بارگیری یا تخلیه میشود بعضی از اختلالات عبارتند از: وقفه عملکرد جرثقیل به دلیل مشکلات عملیاتی یا فنی، تغییرات مراحل تصمیم گیری بارگیری یا تخلیه توسط رانندهی جرثقیل به علت، دلایل پایداری کشتی یا مشکلاتی که در زمان حمل و نقل عمودی رخ میدهد. چنین دلایلی محاسبهی دوبارهی مراحل را برای تعداد کمی از کانتینرها ضروری میسازد.
هدف از بهینه سازی در هر موردی، برای به حداقل رساندن تأخیرات کانتینرها برای جرثقیل و زمان حمل و نقل وسایل نقلیه میباشد[12],[13].
2-8- بهینهسازی حمل و نقل ساحلی