تعریف نظری تهاجم وتوهین:

تهاجم وتوهین[1] نوعی  از هیجان های پیچیده انسان می باشند که برای مقابله ومعارضه با عوامل تهیه کننده منافع ومصالح افراد یک حالت تعارضی در وی پدید می آورند معمولا در کتب کلاسیک تهاجم وتوهین رابه دوگروه تقسیم می کنند:گروه اول مبنای بیولوژیکی وفطری دارند وگروه دوم مبنای فعل وانفعالات روانی در نتیجه محرومیت وناکامی تظاهر می کنند.(احدی ،1386).

 1-6-4-4-تعریف عملیاتی  تهاجم وتوهین:

میزان  تهاجم وتوهین نمره ای که فرد از پرسشنامه پر خاشگری AGQ(1979 ) به دست می آورد، ماده های15 تا 22  این پرسشنامه مربوط به تهاجم وتوهین   می باشد.

1-6-4-5-تعریف نظری لجاجت وکینه توزی:

ازجمله  خصوصیات و صفات زشت و رذایل اخلاقی در انسانها لجاجت وکینه توزی[2] می با شد لجاجت یعنی پافشاری و سرسختی و اصرار بر امری و یا کاری و یا خواسته ای بدون در نظر گرفتن خوب یا بد آن وکینه توزی احساسی است که  ریشه و خاستگاه آن احساس کمبود در خود از وجود نعمتی در دیگر است. به این معنا که شخص با توجه به وجود نعمتی در دیگری و فقدان آن در خود ، احساس می کند که چیزی از دیگری کم دارد. همین احساس کمبود موجب می شود تا نسبت به نعمت هایی که دیگری از آن برخوردار می باشد دچار رنجش وکینه توزی گردد(اکرمی ،1388).

 1-6-4-6-تعریف عملیاتی لجاجت وکینه توزی:

میزان  لجاجت وکینه توزی نمره ای که فرد از پرسشنامه پر خاشگری  AGQ (1979 ) به دست می آورد، ماده های23 تا 30  این پرسشنامه مربوط به لجاجت وکینه توزی می باشد.

-2invasive and insulting

1- obstinacy and malice