12 متر بر ثانیه
نسبت سرعت نوک پره ( )
6.16
زاویهی اولیه چرخش پره های توربین بادی ()
صفر درجه
ضریب توان توربین بادی ( )
0.41
عملکرد ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع تغییرات سرعت باد
با تغییر سرعت باد گشتاور اعمال شده به ژنراتور سنکرون نیز تغییر پیدا می‌کند. شکل ‏45، گشتاور اعمال شده به ژنراتور سنکرون را نشان می‌دهد که از خروجی بلوک (MATLAB FUNCTION) با توجه به شکل ‏43، به دست آمده است:
شکل ‏45: گشتاور اعمال شده به ژنراتور سنکرون
با توجه به اینکه ژنراتور سنکرون بدون استفاده از جعبه دنده و به طور مستقیم به توربین بادی وصل می‌شود و اگر از تلفات مکانیکی نیز صرف نظر شود، گشتاور الکترومغناطیسی برابر گشتاور مکانیکی است. شکل ‏46، گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور سنکرون را نشان می‌دهد:
شکل ‏46: گشتاور خروجی (الکترومغناطیسی) ژنراتور سنکرون
با توجه به رابطه‌ی (‏41)، با تغییر گشتاور، سرعت ژنراتور نیز تغییر می‌کند و هم چنین موجب تغییر توان خروجی ژنراتور سنکرون نیز می‌شود. سرعت به دست آمده از باد با سرعت ژنراتور مطابقت داشته و با تغییر سرعت باد نیز تغییر پیدا می‌کند. هم چنین توان خروجی ژنراتور سنکرون با توانی که از طریق توربین بادی به دست می‌آید مطابقت داشته، و با تغییر سرعت باد تغییر پیدا می‌کند. شکل ‏47، سرعت مرجع که از خروجی بلوک (MATLAB FUNCTION) در شکل ‏43، به دست آمده و به عنوان ورودی از طریق کنترل ردیابی ماکسیمم توان به دست می‌آید، و به کنترل کننده‌ی کانورتر طرف ژنراتور سنکرون اعمال می‌شود را نشان می‌دهد:
(‏41)

مطلب مرتبط :   دانشگاه علوم پزشکی و علوم پزشکی

شکل ‏47: سرعت مرجع ژنراتور سنکرون اعمال شده به کانورتر طرف ژنراتور
با استفاده از روش کنترل برداری که برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مورد استفاده واقع شده است، سرعت واقعی ژنراتور سنکرون مطابق با سرعت مرجع است. شکل ‏48، سرعت واقعی ژنراتور سنکرون را نشان می‌دهد:
شکل ‏48: سرعت الکتریکی واقعی ژنراتور سنکرون
با توجه به شکل ‏47 و شکل ‏48، مشاهده می‌شود که با استفاده از روش کنترل برداری FOC، سرعت واقعی ژنراتور مطابق با سرعت مرجع می‌باشد که از طریق روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان به دست آمده است. با توجه به رابطه‌ی (‏41)، تغییر باد موجب تغییر گشتاور و سرعت و در نتیجه موجب تغییر توان خروجی ژنراتور می‌شود. همچنین می‌توان گفت با استفاده از این روش کنترل، می‌توان حداکثر توان را از باد، در سرعت‌های پایین باد به دست آورد. شکل ‏49، توان خروجی و همان توان مرجع که از طریق توربین بادی طبق شکل ‏43، حاصل می‌شود را نشان می‌دهد. این توان نیز با تغییر سرعت باد تغییر پیدا می‌کند.