2-4– آماده کردن استوانه های اندازه گیری کننده هدایت هیدرولیکی اشباع
بعد از بدست آوردن فرمول تهیه محلول ها برای شروع آزمایش، ابتدا حجم استوانه ها از جنس پلاستیک شفاف بقطر 34/18 سانتیمتر و ارتفاع 21سانتیمتر بوسیله درپوشی که دارای استوانه مدرج بوده و از کف بوسیله یک صحفه مشبک مسدود شده بود را محاسبه کردیم. با توجه به وزن مخصوص ظاهری محاسبه شده نمونه خاکها و حجم استوانه ها، وزن خاک که باید داخل استوانه ها تا ارتفاع 24 سانتی متری ریخته می شد محاسبه، سپس روی صحفه مشبک برای جلو گیری از خروج رسها به ضخامت 3 سانتیمتر کوارتز به قطر 90 میکرون ریخته، نمونه خاک را بعد از هوا خشک کردن و عبور دادن از الک 10 میلیمتری به ارتفاع 21 سانتی متر بر روی کوارتز ریخته، درپوش بر روی استوانه قرار داده، بوسیله چسب آکواریوم کاملاً آبندی شد.

شکل (2-1): سیستم بار افتان برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع
2-5- اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
آزمایش را با محلول شماره 8 که دارای بالاترین شوری 5 (دسی زیمنس بر متر) و پایین ترین نسبت جذبی سدیم 9 (ریشه میلی اکی والان در لیتر) را داشت (برای جلوگیری از پراکنده شدن خاک) شروع نموده و برای اشباع شدن خاک، استوانه را بمدت 24 ساعت داخل اولین محلول (محلول شماره 8) قرار داده، بعد از 24 ساعت استوانه را از محلول در آورده، سپس استوانه مدرج بالای نمونه را با اولین محلول پر نموده اجازه داده شد تا محلول کاملاً داخل خاک نفوذ کرده و از پایین استوانه خارج شود و در ضمن باید دقت می شد که محلول از تمام حجم خاک عبور می کرد. سپس استوانه مدرج بالای درپوش را دو سه بار پر نموده و اجازه داده شد که محلول از سطح خاک نفوذ و از انتهای استوانه خارج می شد. بعد از اینکه آهنگ نفوذ ثابت شد دوباره استوانه را پر کرده و اجازه داده شد تا آب نفوذ کند بمحض رسیدن محلول تا سطح ‌H1 زمان گرفته شد(t1). زمان کاهش ارتفاع آب درون استوانه و رسیدن سطح محلول به H2 ثبت شد(t2).
برای هر محلول آزمایش سه بار تکرار، و نتایج در جداولی در برنامه اکسل جهت تجزیه و تحلیل داده ها ثبت شدند. بعد ازاتمام اولین محلول و قبل از شروع با محلول بعدی، استوانه بالای درپوش را با محلول بعدی پر، و اجازه داده شد که محلول داخل نمونه خاک کاملاً آبشویی شده و دوسه بار اینکار تکرار و بعد از ثبیت شدن زمان نفوذ، آزمایش را شروع کردیم. برای هر نمونه خاک 8 تیمار با سه تکرار بعلاوه 3 نمونه شاهد جمعاً برای هر نمونه 27 آزمایش در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی انجام و نتایج ثبت گردید. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع محاسبه گردید.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره مقایسه نتایج و انحراف معیار

2-6- روش تجزیه و تحلیل آماری
بعد از محاسبه Ks نتایج در نرم افزار اکسل مرتب وجهت آنالیز داده ها از نرم افزارSPSS18 استفاده شد. همچنین مدلهای رگرسیونی ارائه شده توسط نرم افزار که برای پیش بینی کردن اثرات متقابل شوری و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع بایستی ارزیابی می شدند. هدف از ارزیابی مدل ها بررسی کارایی مدل و دقت مدل در شبیه سازی واقعیت است امکان ندارد که یک مدل همان دادهای واقعی را شیبه سازی کند. برای ارزیابی مدل بایستی داده های مدل که داده های شبیه سازی شده (پیش بینی شده) نامیده می شود با داده های واقعی که داده های مشاهداتی (اندازه گیری شده) نامیده می شود، مقایسه نمود و دقت مدل در شبیه سازی را تخمین زد. برای این منظور ازروشهای زیر استفاده گردید.
2-6-1- جذر میانگین مربعات خطا(RMSE)