۵

جنسیس چهار در (سدان)

۲۰۱۳-۱۵

۱۵۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۶

جنسیس کوپه

۲۰۱۰-۱۲

۱۳۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰