حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و رضایت مشتری- قسمت  …

حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و رضایت مشتری- قسمت …

پایایی پرسشنامه

جدول فراوانی و ترسیم نمودار

توصیف داده‌های جمعیت شناختی

محاسبه شاخصهای پراکندگی و تمرکز

توصیف داده‌ها و تبیین متغیرها

رگرسیون

آزمون فرضیه ها

۳-۹٫ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
از فنون آماری توصیفی و استنباطی جهت پاسخ به سوالات تحقیق و تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش استفاده خواهد شد که در این قسمت به تشریح این دو مورد می‌پردازیم:
۳-۹-۱٫ آمار توصیفی
آمار توصیفی به یک مجموعه از مفاهیم و روش‌های به کار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده‌های جمع آوری شده، گفته می‌شود. به طور کل آمار توصیفی چکیده و تصویری از داده‌های مورد مشاهده و با کمک ارقام استاندارد و نمودارها ارائه می‌دهد (حاج محمد حسینی، ۱۳۸۸). لذا در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل و بررسی داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، اعم از جداول توزیع فراوانی، درصدها و رسم نمودارها. برای پاسخ به سوالات تحقیق و توصیف داده‌های جمع آوری شده مانند داده‌های مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی مشتریان از قبیل جنسیت، سن، تحصیلات و شغل از روش آمار توصیفی به بررسی مشخصات جمعیت شناختی پرسشنامه‌ها پرداخته شده است.
۳-۹-۲٫ آمار استنباطی
در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماری سر و کار دارد و پژوهش گر به وسیله داده‌ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی‌های مورد مطالعه جامعه آماری می‌پردازد (حاج محمد حسینی، ۱۳۸۸). در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل فرضیات اصلی از روش رگرسیون ساده و فرضیات فرعی از رگرسیون چندگانه استفاده خواهد شد. همچنین برای انجام این تحلیل‌ها نرم‌افزارهای آماری SPSS به کار رفته است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱٫ مقدمه
همانطور که در فصل گذشته اشاره شد، پس از تایید نهایی روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری محقق وارد مرحله مشاهده می‌شود. در این مرحله کار اصلی محقق جمع‌آوری داده‌ها در دنیای واقعی و طبقه‌بندی آنها می‌باشد. پس از جمع‌آوری داده‌ها بایستی این داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع از تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیق‌هایی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع تحقیق می‌باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از نرم‌افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. در این راستا ابتدا در بخش اول با استفاده از جداول و نمودارها، تجزیه و تحلیل توصیفی داد‌ها انجام شده و سپس در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند.
۴-۲٫ تحلیل توصیفی داده‌ها
در این بخش به توصیف داده‌ای مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان مانند: سن، تحصیلات، شغل و جنسیت پاسخ دهندگان پرداخته می‌شود. برای هر مورد، وضعیت پاسخ دهندگان شامل جدول فراوانی، درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی بیان شده و نمودار دایره‌ای مربوطه ذکر گردیده است. در پایان نیز به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است.
۱- سن پاسخ دهندگان
در جدول ۴-۱ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه آمده است. همانگونه که از جدول
۴-۱ پیداست ۴۳٫۶ درصد از پاسخ دهندگان کمتر از ۳۰ سال، ۳۰٫۶ درصد در فاصله سنی ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۷٫۳ درصد در فاصله سنی ۴۱ تا ۵۰ سال و ۸٫۵ درصد نیز بیشتر از ۵۰ سال داشته‌اند. اکثریت پاسخ دهندگان کمتر از ۳۰ سال سن داشته‌اند.
جدول (۴-۱) جدول فراوانی برای سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

فراوانی تجمعی درصد فراوانی