مقدار ثابت خط رگرسیون

سطح خطای α در این پژوهش ۰٫۰۵ است. همانگونه که از جدول ۴-۷ پیداست سطح معنی داری آزمون یعنی Sig= 0.000 بدست آمده است. چون مقدار Sig کمتر از سطح خطای آزمون یعنی ۰٫۰۵ است، فرض H0 رد می‌شود. بنابراین فرض ۱H پذیرفته می‌شود. بعبارت دیگر در سطح اطمینان ۹۵% می‌توان پذیرفت متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیر معنادار دارد. یعنی بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتری تاثیر دارد و با توجه بیشتر به عامل بازاریابی رابطه‌مند، وفاداری مشتریان افزایش می‌یابد. چون Sig در آزمون مقدار ثابت عدد ۰٫۱۲۷ بدست آمده و بزرگتر از ۰٫۰۵ است، در فرضیه اول مقدار ثابت از معادله خط رگرسیون حذف می‌شود. مقدار ضریب بتای آزمون رگرسیون نیز ۰٫۷۵۱ بدست آمده است.
نمودار پراکنش رگرسیون متناظر با فرضیه اول به شکل ذیل می‌باشد.
 
نمودار (۴-۵) نمودار پراکنش و خط رگرسیون متغیرهای بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتری
فرضیه‌های فرعی ۱:
فرضیه ۱-۱: اعتماد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه ۲-۱: تعهد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه ۳-۱: مدیریت ارتباطات بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه ۴-۱: مدیریت تعارض بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.
در این فرضیه‌ها متغیر‌های اعتماد، تعهد، مدیریت ارتباطات و مدیریت تعارض متغیرهای مستقل و متغیر وفاداری مشتریان متغیر وابسته می‌باشد. به منظور بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه انجام می‌گردد. با توجه به جدول ۴-۸ چون مقدار Sig کمتر از سطح خطای آزمون یعنی ۰٫۰۵ است، فرض H0 رد و فرض ۱H پذیرفته می‌شود که حاکی از وجود رابطه خطی بین حداقل یکی از متغیرهای مستقل و وابسته می‌باشد.
جدول (۴-۸) جدول تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه‌های فرعی ۱

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

sig F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل متغیرهای مستقل وارد شده
در رگرسیون
۰٫۰۰۰ ۱۲۹٫۹۰۳ ۳۲٫۱۲۷ ۴ ۱۲۸٫۵۱۰ رگرسیون اعتماد
تعهد